Inloggen
E-mail
Wachtwoord
Paswoord weergeven
Bewaren
Bent u uw wachtwoord vergeten?
Gratis lid worden
Registreer
Registreer
Instellingen
Instellingen
Dynamische koersen 
OFFON
  1. Homepagina
  2. Aandelen
  3. Nederland
  4. Euronext Amsterdam
  5. Van Lanschot Kempen N.V
  6. Nieuws
  7. Overzicht
    VLK   NL0000302636

VAN LANSCHOT KEMPEN N.V

(VLK)
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

VAN LANSCHOT : Jaarresultaten 2009

12/03/2010 | 07:35
* Herstel van inkomsten leidt tot nettowinst in H2 2009 van EUR 30,6 miljoen;
over 2009 als geheel nettoverlies van EUR 15,7 miljoen
* Onderliggend bedrijfsresultaat kernactiviteiten 2009 (gecorrigeerd voor
bijzondere posten): EUR 32,6 miljoen
* Solide balans: liquiditeit en solvabiliteit op orde
* Voorstel: geen dividend over 2009
* Verwachting: in 2010 een belangrijke stap op weg naar een genormaliseerd
winstniveauFloris Deckers, bestuursvoorzitter van Van Lanschot: "Van Lanschot is op eigen
kracht door de bankencrisis gekomen. Wel voelt de bank nu de gevolgen van de
recessie waarmee ook onze cliënten - vermogende particulieren en
familiebedrijven - zich geconfronteerd zien. In 2009 lagen de voorzieningen bij
Van Lanschot voor kredietverliezen op een voor Van Lanschot hoog niveau. We zien
echter de eerste tekenen van herstel van de economie. Vanaf eind 2009 neemt de
instroom van slechte kredieten af. Als de conjunctuurverbetering zich doorzet
verwachten wij dat dit zichtbaar wordt in een lagere toevoeging aan de
kredietvoorzieningen in met name de tweede helft van dit jaar en 2011. Dankzij
verder verbeterende opbrengsten en door kostenbeheersing heeft Van Lanschot
vanaf de tweede helft van 2009 de weg omhoog duidelijk ingeslagen, een trend die
zich in de eerste maanden van dit jaar verder heeft doorgezet. Bij een
voortzetting van het aantrekken van de economie verwachten wij dat Van Lanschot
in 2010 een belangrijke stap zet op weg naar een genormaliseerd winstniveau."Kernactiviteiten

Van Lanschot heeft op 10 augustus 2009 alle aandelen van Robein Leven
overgenomen. De resultaten van deze en andere nieuwe deelnemingen worden
volledig geconsolideerd. Deze deelnemingen zijn niet-strategisch van aard en de
intentie is om deze belangen op termijn weer te verkopen. Om inzicht te geven in
de ontwikkeling van de kernactiviteiten van Van Lanschot, richt dit persbericht
zich daarom op de resultaat- en balansontwikkeling van Van Lanschot exclusief de
nieuw geconsolideerde deelnemingen, tenzij anders vermeld.Voor de kernactiviteiten kwam de nettowinst in H2 2009 uit op EUR 31,5 miljoen
(H1 2009: nettoverlies EUR 46,3 miljoen). Het nettoverlies over geheel 2009 was
EUR 14,8 miljoen (2008: nettowinst EUR 30,1 miljoen).Herstel van inkomsten

Vanaf april 2009 lieten de inkomsten een gestage verbetering zien. De inkomsten
uit operationele activiteiten bedroegen EUR 568,5 miljoen, een stijging van 15%
ten opzichte van 2008 (EUR 493,6 miljoen).De hoge spaartarieven die in de eerste helft van 2009 geboden werden, zijn vanaf
het vierde kwartaal geleidelijk gedaald. Mede hierdoor kon de rentemarge zich
herstellen van 1,22% over de eerste helft van 2009 naar een niveau van 1,40%
over de tweede helft van 2009 (gemiddelde rentemarge over heel 2009: 1,32%;
gemiddelde rentemarge over heel 2008: 1,39%). De effectenprovisies stegen in
2009 met 3,1%. De Opbrengsten uit effecten & deelnemingen en het Resultaat uit
financiële transacties hebben een bijdrage aan de totale inkomsten in 2009
geleverd van respectievelijk EUR 26,5 miljoen (2008: EUR 17,3 miljoen negatief) en
EUR 44,5 miljoen (2008: EUR 0,9 miljoen negatief). Deze opbrengsten waren in 2008
uitzonderlijk hard geraakt door de bankencrisis.De kostenbeheersings- en efficiencymaatregelen die de bank in 2009 heeft ingezet
en afgerond, hebben geleid tot een afname van de bedrijfslasten gecorrigeerd
voor bijzondere posten in 2009 van 2% ten opzichte van 2008. Het
personeelsbestand van Van Lanschot is in 2009 met 191 fte's gedaald tot 2.050
fte's, conform planning. De financiële effecten van deze daling zullen zich
grotendeels in 2010 materialiseren.In het vierde kwartaal is een voorziening getroffen van EUR 7,6 miljoen (voor
belastingen) voor de bijdrage van Van Lanschot aan het depositogarantiestelsel
in verband met het faillissement van DSB Bank.Zoals eerder bekendgemaakt, wordt de modernisering van de IT-omgeving
gerealiseerd onder gedeeltelijke handhaving van de bestaande systemen. Hiermee
is gekozen voor een stabiele basis voor de core-bankingactiviteiten. De kosten
van het IT-project zijn volledig afgeschreven voor een totaalbedrag van EUR 39,4
miljoen (voor belastingen) in 2009, waarvan EUR 4,9 miljoen (voor belastingen) in
de tweede helft van het jaar.De recessie raakt ook een aantal van de klanten van Van Lanschot hard. De
toevoeging aan de kredietvoorziening in 2009 bedroeg EUR 113,2 miljoen, ofwel 79
basispunten van de gemiddeld naar risico gewogen activa. De toevoeging aan de
kredietvoorziening binnen het segment Business Banking is over alle sectoren
gespreid en bedroeg in 2009 EUR 75,9 miljoen (2008: EUR 12,0 miljoen). Binnen het
segment Private Banking bedroeg de toevoeging aan de kredietvoorziening
EUR 37,1 miljoen (2008: EUR 6,7 miljoen). Dit betrof met name leningen aan
vermogende particulieren. Op de hypotheekportefeuille is slechts een zeer
geringe voorziening nodig gebleken. Daarnaast is nog EUR 0,2 miljoen voor overige
posten voorzien.Solide balans

Van Lanschot kiest bewust voor een laag risicoprofiel. De balans is solide. Dit
komt onder andere tot uiting in de lage leverage (totale activa ten opzichte van
het eigen vermogen van de bank toekomend aan aandeelhouders) van circa 17 per
ultimo 2009. Traditioneel gebruikt Van Lanschot haar balans voor haar cliënten
en nauwelijks voor eigen rekening: 82% van de balans per 31 december 2009
bestond uit kredieten die zijn verstrekt aan cliënten. De kredietactiviteiten
van de bank worden grotendeels gefinancierd door de toevertrouwde middelen van
cliënten (fundingratio ultimo 2009 van 79,0%).De balans wordt in toenemende mate gericht op private bankingdiensten. Als
gevolg hiervan is in 2009 het grootste deel van de portefeuille institutionele
zorg (omvang circa EUR 550 miljoen) verkocht. Een deel van de portefeuille wordt
in 2010 overgedragen.Per 31 december 2009 had de bank een Core Tier I-ratio van 6,6%, een Tier
I-ratio van 9,8% en een BIS-ratio van 11,9%. Deze ratio's zijn tot stand gekomen
zonder staatssteun.Vermogensbeheer

In onze dienstverlening aan particuliere en institutionele cliënten neemt
vermogensbeheer een belangrijke positie in. De totale assets under management
(particulier, institutioneel en huisfondsen) stegen in 2009 met 20% naar
EUR 29,4 miljard (31 december 2008: EUR 24,6 miljard), voornamelijk door de
positieve ontwikkeling van de beurskoersen. Van institutionele partijen zijn in
2009 enkele grote mandaten ontvangen voor een totaalbedrag van ruim
EUR 800 miljoen. De client assets (assets under management plus spaargelden en
deposito's) van particuliere cliënten namen toe met 4% tot EUR 27,6 miljard per
31 december 2009 (31 december 2008: EUR 26,6 miljard), mede als gevolg van het
sturen op de rentemarge.In de tweede helft van 2009 is een nieuwe vermogensbeheerpropositie
geïntroduceerd die de klant meer keuzemogelijkheden en meer transparantie biedt.
Vermogensbeheerklanten kunnen kiezen uit verschillende varianten die aansluiten
bij hun risicoprofiel en beleggingswensen. Van Lanschot is de eerste Nederlandse
bank die de distributie-vergoedingen van de beheerders van beleggingsfondsen
doorgeeft aan haar vermogens-beheerklanten.Prioriteiten 2010

Het kenmerk van Van Lanschot is haar onderscheidende dienstverlening. De bank
kent van oudsher een persoonlijk en intensief contact met haar cliënten met
relatief korte lijnen. Dat de balans er voor de cliënt is, heeft Van Lanschot in
de achterliggende bankencrisis behoed voor grote verliezen uit hoofde van
bijvoorbeeld Collateralized Debt Obligations (CDO's), structured credit
products, Structured Investment Vehicles (SIV's) en dergelijke. Van Lanschot
heeft geen staatssteun nodig gehad, waardoor de bank op ieder terrein haar
bewegingsvrijheid behoudt.Van Lanschot heeft zich ten doel gesteld de beste private bank van Nederland en
België te zijn. Bij de uitvoering van de strategie heeft Van Lanschot een aantal
prioriteiten gesteld voor 2010:1.     Kiezen voor private banking: full-service dienstverlening en acquisitie
scherper gericht op vermogende particulieren en de ondernemer en zijn
onderneming.

2.     Vergroten commerciële slagkracht: groei in klanttevredenheid, aantal
klanten en baten.

3.     Permanent investeren in dienstverlening: klantzorg en aanbod van
transparante en goede producten en diensten. Door processen te stroomlijnen, met
operational excellence als doel, zullen bankers meer tijd hebben voor hun
klanten.

4.     Handhaven solide profiel: risicobeheersing, kostenbeheersing en
anticiperen op de verwachte hogere kapitaaleisen door striktere inzet van
kapitaal ten behoeve van klanten. In het licht van de verwachte hogere
kapitaaleisen zal Van Lanschot haar kapitaal-doelstellingen aanpassen. De
kapitaaldoelstellingen zullen aan de aandeelhouders worden gepresenteerd tijdens
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 mei 2010.Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het ondertekenen van zowel de principes van de Global Compact als de Principles
for Responsible Investment van de Verenigde Naties is voor Van Lanschot een
belangrijke stap in het formaliseren van een aantal beginselen op het gebied van
duurzaamheid die de bank al veel langer intern hanteerde. Dit volgt op logische
wijze uit de kernwaarden van de bank. Deze principes hebben vorm gekregen in het
zogenoemde engagementbeleid dat geldt voor beleggingsportefeuilles van cliënten
van de bank en in het inkoopbeleid. Doorvertaling van deze principes in het
krediet- en klantacceptatiebeleid volgt in 2010.Code Banken

Van Lanschot implementeert de Code Banken voortvarend. Een aantal elementen uit
de Code sluit aan bij de gangbare praktijk bij Van Lanschot. Zo is de balans bij
Van Lanschot er altijd voornamelijk voor de klant geweest. De reglementen van de
bank zijn geactualiseerd op basis van de bepalingen van de Code en beschikbaar
op de internetsite (www.vanlanschot.nl ). Ook is een
moreel-ethische verklaring getekend door de leden van de Raad van Bestuur. In
het jaarverslag over 2009 en tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
zal nader worden toegelicht hoe de Code binnen de bank is en wordt
geïmplementeerd.Op basis van de Code Banken wordt de beloningsstructuur van de Raad van Bestuur
van Van Lanschot in dat verband ook herzien. Het voorstel voor het herziene
beloningsbeleid van de Raad van Bestuur zal op 6 mei a.s. aan de aandeelhouders
ter goedkeuring worden voorgelegd. Gezien het feit dat 2009 als geheel niet
winstgevend is geweest, wordt er over 2009 aan de leden van de Raad van Bestuur
en concerndirecteuren geen variabele beloning toegekend.

Vooruitzichten

Het herstel van de opbrengsten dat vanaf het dieptepunt in april 2009 is ingezet
heeft zich voortgezet in de eerste maanden van 2010. Als de
conjunctuurverbetering zich doorzet verwachten wij dat dit zichtbaar wordt in
een lagere toevoeging aan de kredietvoorzieningen in met name de tweede helft
van dit jaar en 2011. Bovendien zal er geen verdere afschrijving plaatsvinden op
het IT-project. Afhankelijk van het aantrekken van de economie verwacht
Van Lanschot daarom in 2010 een belangrijke stap te kunnen zetten op weg naar
een genormaliseerd winstniveau.

Kalender 2010 / 2011


Aandeelhoudersvergadering 2010 6 mei 2010

Publicatie trading update eerste kwartaal 2010 6 mei 2010

Publicatie halfjaarcijfers 2010 10 augustus 2010

Publicatie trading update derde kwartaal 2010 12 november 2010

Publicatie jaarcijfers 2010 11 maart 2011

Aandeelhoudersvergadering 2011 11 mei 2011

Publicatie trading update eerste kwartaal 2011 11 mei 2011

Publicatie halfjaarcijfers 2011 16 augustus 2011

's-Hertogenbosch, 12 maart 2010

Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate
Communicatie

Telefoon +31 (0)73 548 30 26; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail
e.tebrake@vanlanschot.comInvestor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor
Relations

Telefoon +31 (0)73 548 33 50; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail
g.a.m.bakker@vanlanschot.comVan Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. Van Lanschot Bankiers NV, de
oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot
1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende
particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger.
Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin
integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan.
Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.


Klik op onderstaande link om het persbericht inclusief alle tabellen en bijlagen
te kunnen lezen:
[HUG#1393187]

Persbericht (PDF): http://hugin.info/133415/R/1393187/350540.pdfNieuws over VAN LANSCHOT KEMPEN N.V
10:32VAN LANSCHOT KEMPEN N : Van Lanschot Kempen successfully places Ä50 million Tier 2 loan
PU
09:13Van Lanschot Kempen plaatst lening van 58,6 miljoen dollar
MT
08:12VAN LANSCHOT KEMPEN N : plaatst succesvol Tier 2-lening van Ä 50 miljoen
PU
08:12Van Lanschot Kempen plaatst lening van 50 miljoen euro
AM
22/09VAN LANSCHOT KEMPEN N.V., - VAN LANS : EGM agrees to Brigitte Boone's appointment as a mem..
PU
22/09Aandeelhouders Van Lanschot Kempen akkoord met nieuwe commissaris
AM
22/09VAN LANSCHOT KEMPEN N : BAVA 22 september 2021
PU
20/09Tritax Eurobox verhoogt omvang aandelenemissie tot $292 miljoen
MT
18/09Meulman meldt belang in Van Lanschot
AM
17/09VIDEO : blijf positief over aandelen
AM
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet 2021 652 M - 556 M
Nettowinst (verlies) 2021 127 M - 108 M
Nettoschuld 2021 - - -
Koers/winst verhouding 2021 9,60x
Dividendrendement 2021 15,8%
Marktkapitalisatie 1 211 M 1 216 M 1 034 M
Kapitalisatie / Omzet 2021 1,86x
Kapitalisatie / Omzet 2022 1,83x
Aantal werknemrs 1 588
Percentage vrij verhandelbaar 70,3%
Grafiek VAN LANSCHOT KEMPEN N.V
Duur : Periode :
Van Lanschot Kempen N.V : Grafische technische analyse Van Lanschot Kempen N.V | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse VAN LANSCHOT KEMPEN N.V
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsBullishBullishBullish
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Kopen
Aantal analisten 1
Laatste slotkoers 254,63 SEK
Gemiddelde koersdoel 326,37 SEK
Spread / Gemiddelde doel 28,2%
Herzieningen van WPA
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
VAN LANSCHOT KEMPEN N.V19.29%1 216
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED-9.15%157 303
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD.20.55%71 225
PT BANK CENTRAL ASIA TBK-3.18%56 164
PING AN BANK CO., LTD.-7.03%55 608
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED19.34%55 211