(ABM FN-Dow Jones) De algehele economische bedrijvigheid in de VS is sinds oktober gedaald. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

Per saldo vertraagde de economische activiteit sinds het vorige rapport, waarbij vier districten een bescheiden groei rapporteerden, twee wezen erop dat de omstandigheden vlak tot lichtjes negatief waren en constateerden er zes een lichte daling van de activiteiten.

De detailhandelsverkopen, inclusief auto's, waren gemengd en de verkoop van luxe artikelen en duurzame goederen daalde gemiddeld. Dit omdat de consumenten meer prijsgevoeligheid toonden. De reis- en toeristische activiteiten waren over het algemeen gezond en viel de vraag naar transportdiensten tegen.

De industriële activiteit was gemengd en de vooruitzichten van de fabrikanten werden zwakker. De vraag naar zakelijke leningen daalde licht, vooral die van vastgoedleningen. Het consumentenkrediet bleef redelijk gezond, maar sommige banken wezen wel op een lichte stijging van het aantal achterstanden.

De omstandigheden in de landbouw waren stabiel tot lichtjes verbeterd omdat boeren hogere verkoopprijzen rapporteerden, terwijl de opbrengsten gemengd bleven.

De commerciële vastgoedactiviteiten bleven vertragen. Hierbij bleef het kantorensegment zwak en namen de gezinsactiviteiten af.  Verschillende districten noteerden een lichte daling van de woningverkoop en hogere hoeveelheden beschikbare woningen. De economische vooruitzichten voor de komende zes tot twaalf maanden zijn in de verslagperiode verslechterd.

Arbeidsmarkt

De vraag naar arbeid bleef afnemen, aangezien de meeste districten een vlakke tot bescheiden stijging van de totale werkgelegenheid rapporteerden. De meerderheid van de districten meldde dat er meer kandidaten beschikbaar waren en verschillende districten merkten op dat het behoud ook verbeterde.

Er werd melding gemaakt van een personeelsreductie als gevolg van ontslagen of natuurlijk verloop en sommige werkgevers voelden zich op hun gemak bij het ontslag van minder presterende werknemers. Verschillende districten bleven echter de arbeidsmarkten als krap bestempelen, met een tekort aan geschoolde arbeidskrachten.

De loongroei bleef in de meeste districten bescheiden tot gematigd, aangezien velen een verlichting van de loondruk beschreven en verschillende districten een daling van de startlonen rapporteerden. Er bleef echter enige loondruk bestaan, en er waren enkele berichten over aanhoudende problemen bij het aantrekken en behouden van sterk presterende werknemers of die met gespecialiseerde vaardigheden.

Prijzen

De prijsstijgingen matigden grotendeels in de districten, hoewel de prijzen hoog bleven. De vracht- en verzendkosten daalden voor velen, terwijl de kosten van diverse voedingsproducten stegen.

Verschillende districten merkten op dat de kosten voor bouw zoals staal en timmerhout waren gestabiliseerd of zelfs achteruitgegaan. Daarentegen waren in alle districten de stijgende kosten voor nutsvoorzieningen en verzekeringen opmerkelijk.

Het prijszettingsvermogen varieerde, waarbij dienstverleners het gemakkelijker vonden om prijsverhogingen door te voeren dan fabrikanten. Twee districten noemden de hogere schuldenlasten als een belemmering voor de bedrijfsgroei. De meeste districten verwachten dat de gematigde prijsstijgingen volgend jaar doorzetten.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer