VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN XIOR STUDENT HOUSING NV OVER DE JAARREKENING VAN XIOR OCTOPUS NV VOOR HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 JANUARI 2024

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van Xior Octopus NV (de "Vennootschap"), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening alsook de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Het vormt één geheel en is ondeelbaar.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van

28 december 2021, overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 januari 2024. Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van de Vennootschap uitgevoerd gedurende 3 opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de jaarrekening

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de Vennootschap, die de balans op 31 januari 2024 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar over 13 maanden afgesloten op die datum en de toelichting. Deze jaarrekening vertoont een balanstotaal van EUR 11.251.472 en de resultatenrekening sluit af met een verlies van het boekjaar van EUR 598.133.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de Vennootschap per 31 januari 2024, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA's) zoals van toepassing in België. Wij hebben bovendien de door de IAASB goedgekeurde internationale controlestandaarden toegepast die van toepassing zijn op de huidige afsluitdatum en nog niet goedgekeurd zijn op nationaal niveau. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij hebben van de raad van bestuur en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

PwC Bedrijfsrevisoren BV - PwC Reviseurs d'Entreprises SRL - Financial Assurance Services Maatschappelijke zetel/Siège social: Culliganlaan 5, 1831 Diegem

T: +32 (0)2 710 4211, F: +32 (0)2 710 4299, www.pwc.com

BTW/TVA BE 0429.501.944 / RPR Brussel - RPM Bruxelles / ING BE43 3101 3811 9501 - BIC BBRUBEBB / BELFIUS BE92 0689 0408 8123 - BIC GKCC BEBB

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur voor het opstellen van de jaarrekening

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is de raad van bestuur verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de Vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen, of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, beïnvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader na dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in België. Een wettelijke controle biedt evenwel geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap, noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee de raad van bestuur de bedrijfsvoering van de Vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen. Onze verantwoordelijkheden inzake de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling worden hieronder beschreven.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het omzeilen van de interne beheersing;

2 van 5

 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de Vennootschap;
 • het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door de raad van bestuur gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;
 • het concluderen of de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de Vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 • het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.

Wij communiceren met de raad van bestuur onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag en de documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, voor het naleven van de wettelijke en reglementaire voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de Vennootschap.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

In het kader van onze opdracht en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA's), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag en bepaalde documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, de naleving van de statuten en van bepaalde verplichtingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verifiëren alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.

3 van 5

Aspecten betreffende het jaarverslag

Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel dat dit jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen tijdens de controle, of het jaarverslag een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.

Vermelding betreffende de sociale balans

De sociale balans, neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 3:12, §1, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle door dit Wetboek voorgeschreven inlichtingen, waaronder deze betreffende de informatie inzake de lonen en de vormingen, en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.

Vermelding betreffende de onafhankelijkheid

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Vennootschap.

Andere vermeldingen

 • Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
 • De resultaatverwerking die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
 • Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn gedaan of genomen.
 • Het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.Wij wensen de aandacht te vestigen op het feit dat de raad van bestuur binnen de wettelijke termijn aan de algemene vergadering der aandeelhouders bijgevolg de vraag van de eventuele ontbinding van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft voorgelegd en zijn voorstellen heeft gemotiveerd in een bijzonder verslag. Op 16 mei 2024 wordt een algemene vergadering bijeengeroepen om over deze voorstellen te delibereren. Wij stellen u daarenboven in kennis van het feit dat de ontbinding zal plaatshebben wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter algemene vergadering uitgebrachte stemmen.

4 van 5

 • Aangezien het netto-actief is gedaald tot beneden EUR 61.500, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Diegem, 12 april 2024

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Jeroen Bockaert*

Bedrijfsrevisor

*Handelend in naam van Jeroen Bockaert BV

5 van 5

VKT-kap 1

JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK

VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN

DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: XIOR OCTOPUS NV

Rechtsvorm 1: Naamloze vennootschap

Adres: Frankrijklei

Gemeente: Antwerpen

Postnummer: 2000

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van

Antwerpen, afdeling Antwerpen

Internetadres2 :

E-mailadres2:

Ondernemingsnummer

Nr.: 64-68

0761.782.075

DATUM

18-12-2023

van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van

de oprichtingsakte en van de akte tot

statutenwijziging vermeldt.

Deze neerlegging betreft 3:

X de JAARREKENING in

EURO

 1. de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van

het vorig boekjaar van de jaarrekening van

4

goedgekeurd door de algemene vergadering van

16-05-2024

01-01-2023

tot

31-01-2024

01-01-2022

tot

31-12-2022

De bedragen van het vorige boekjaar

zijn

/ zijn niet5 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: 22

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn:

6.1.3, 6.2, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17

Handtekening

Handtekening

(naam en hoedanigheid)

(naam en hoedanigheid)

Christian Teunissen

Frederik Snauwaert

bestuurder

bestuurder

 1. In voorkomend geval wordt na de rechtsvorm "in vereffening" vermeld.
 2. Facultatieve vermelding.
 3. Aanvinken van het (de) gepaste vak(ken).
 4. Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.

5 Schrappen wat niet van toepassing is.

1/22

Nr.

0761.782.075

VKT-kap 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN

COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

TEUNISSEN Christian

Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 28-12-2021, einde: 31-01-2024

SNAUWAERT Frederik

Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 28-12-2021, einde: 31-01-2024

PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV

0429.501.944

Culliganlaan 5, 1831 Diegem, België

Lidmaatschapsnummer: B00009

Mandaat: Commissaris, begin: 28-12-2021, einde: 31-01-2024

Vertegenwoordigd door:

1 Bockaert Jeroen

Culliganlaan 5 1831 Diegem België , Lidmaatschapsnummer: A02315

2/22

Nr.

0761.782.075

VKT-kap 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikel 5 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.

De jaarrekening werd/ werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een gecertificeerd accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de

commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke gecertificeerde accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

 1. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap **,
 2. Het opstellen van de jaarrekening **,
 3. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
 4. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door accountants of door fiscaal accountants, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke accountant of fiscaal accountant en zijn lidmaatschapsnummer bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA), evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

Lidmaatschaps-

Aard van de

opdracht

nummer

(A, B, C en/of D)

 • Schrappen wat niet van toepassing is.
 • Facultatieve vermelding.

3/22

Nr.

0761.782.075

VKT-kap 3.1

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

ACTIVA

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

20

OPRICHTINGSKOSTEN

VASTE ACTIVA

21/28

11.222.118

12.050.419

Immateriële vaste activa

6.1.1

21

11.222.118

12.050.419

Materiële vaste activa

6.1.2

22/27

Terreinen en gebouwen

22

11.222.118

12.050.419

Installaties, machines en uitrusting

23

Meubilair en rollend materieel

24

Leasing en soortgelijke rechten

25

Overige materiële vaste activa

26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

27

Financiële vaste activa

6.1.3

28

29.353

162.180

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

Vorderingen op meer dan één jaar

29

Handelsvorderingen

290

Overige vorderingen

291

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3

Voorraden

30/36

Bestellingen in uitvoering

37

Vorderingen op ten hoogste één jaar

40/41

25.961

Handelsvorderingen

40

25.961

Overige vorderingen

41

Geldbeleggingen

50/53

27.353

136.219

Liquide middelen

54/58

Overlopende rekeningen

490/1

2.000

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

11.251.472

12.212.599

4/22

Nr.

0761.782.075

VKT-kap 3.2

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Inbreng

Kapitaal

Geplaatst kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal 6

Buiten kapitaal

Uitgiftepremies

Andere

Herwaarderingsmeerwaarden

Reserves

Onbeschikbare reserves

Wettelijke reserve

Statutair onbeschikbare reserves

Inkoop eigen aandelen

Financiële steunverlening

Overige

Belastingvrije reserves

Beschikbare reserves

Overgedragen winst (verlies)

(+)/(-)

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 7

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

Voorzieningen voor risico's en kosten

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Belastingen

Grote herstellings- en onderhoudswerken

Milieuverplichtingen

Overige risico's en kosten

Uitgestelde belastingen

10/15

10/11

10

100

101

11

1100/10

1109/19

12

13

130/1

130

1311

1312

1313

1319

132

133

14

15

19

16

160/5

160

161

162

163

164/5

168

-1.505.032

61.500

61.500

61.500

-1.566.532

-906.899

61.500

61.500

61.500

-968.399

6 Bedrag in mindering te brengen van het geplaatst kapitaal.

7 Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.

5/22

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

Xior Student Housing NV published this content on 16 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 April 2024 05:14:11 UTC.