VKT-kap 1

JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK

VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN

DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: XIOR RUHL NV

Rechtsvorm 1: Naamloze vennootschap

Adres: Frankrijklei

Gemeente: Antwerpen

Postnummer: 2000

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van

Antwerpen, afdeling Antwerpen

Internetadres2 :

E-mailadres2:

Ondernemingsnummer

Nr.: 64-68

0884.692.854

DATUM

23-12-2023

van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van

de oprichtingsakte en van de akte tot

statutenwijziging vermeldt.

Deze neerlegging betreft 3:

X de JAARREKENING in

EURO

 1. de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van

het vorig boekjaar van de jaarrekening van

4

goedgekeurd door de algemene vergadering van

16-05-2024

01-01-2023

tot

31-01-2024

01-01-2022

tot

31-12-2022

De bedragen van het vorige boekjaar

zijn

/ zijn niet5 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: 21

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn:

6.1.1, 6.1.3, 6.2, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17

Handtekening

Handtekening

(naam en hoedanigheid)

(naam en hoedanigheid)

Christian Teunissen

Frederik Snauwaert

bestuurder

bestuurder

 1. In voorkomend geval wordt na de rechtsvorm "in vereffening" vermeld.
 2. Facultatieve vermelding.
 3. Aanvinken van het (de) gepaste vak(ken).
 4. Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.

5 Schrappen wat niet van toepassing is.

1/21

Nr.

0884.692.854

VKT-kap 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN

COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

TEUNISSEN Christian

Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 28-12-2021, einde: 31-01-2024

SNAUWAERT Frederik

Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 28-12-2021, einde: 31-01-2024

PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV

0429.501.944

Culliganlaan 5, 1831 Diegem, België

Lidmaatschapsnummer: B00009

Mandaat: Commissaris, begin: 28-12-2021, einde: 31-01-2024

Vertegenwoordigd door:

1 BOCKAERT Jeroen

Culliganlaan 5 1831 Diegem België , Lidmaatschapsnummer: A02315

2/21

Nr.

0884.692.854

VKT-kap 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikel 5 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.

De jaarrekening werd/ werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een gecertificeerd accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de

commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke gecertificeerde accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

 1. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap **,
 2. Het opstellen van de jaarrekening **,
 3. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
 4. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door accountants of door fiscaal accountants, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke accountant of fiscaal accountant en zijn lidmaatschapsnummer bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA), evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

Lidmaatschaps-

Aard van de

opdracht

nummer

(A, B, C en/of D)

 • Schrappen wat niet van toepassing is.
 • Facultatieve vermelding.

3/21

Nr.

0884.692.854

VKT-kap 3.1

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

ACTIVA

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

20

OPRICHTINGSKOSTEN

VASTE ACTIVA

21/28

12.424.491

4.372.953

Immateriële vaste activa

6.1.1

21

12.424.491

4.372.953

Materiële vaste activa

6.1.2

22/27

Terreinen en gebouwen

22

12.424.491

4.372.953

Installaties, machines en uitrusting

23

Meubilair en rollend materieel

24

Leasing en soortgelijke rechten

25

Overige materiële vaste activa

26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

27

Financiële vaste activa

6.1.3

28

3.651

54.346

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

Vorderingen op meer dan één jaar

29

Handelsvorderingen

290

Overige vorderingen

291

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3

Voorraden

30/36

Bestellingen in uitvoering

37

Vorderingen op ten hoogste één jaar

40/41

39.291

Handelsvorderingen

40

39.291

Overige vorderingen

41

Geldbeleggingen

50/53

684

15.055

Liquide middelen

54/58

Overlopende rekeningen

490/1

2.967

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

12.428.142

4.427.299

4/21

Nr.

0884.692.854

VKT-kap 3.2

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Inbreng

Kapitaal

Geplaatst kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal 6

Buiten kapitaal

Uitgiftepremies

Andere

Herwaarderingsmeerwaarden

Reserves

Onbeschikbare reserves

Wettelijke reserve

Statutair onbeschikbare reserves

Inkoop eigen aandelen

Financiële steunverlening

Overige

Belastingvrije reserves

Beschikbare reserves

Overgedragen winst (verlies)

(+)/(-)

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 7

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

Voorzieningen voor risico's en kosten

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Belastingen

Grote herstellings- en onderhoudswerken

Milieuverplichtingen

Overige risico's en kosten

Uitgestelde belastingen

10/15

10/11

10

100

101

11

1100/10

1109/19

12

13

130/1

130

1311

1312

1313

1319

132

133

14

15

19

16

160/5

160

161

162

163

164/5

168

6.359.542

2.654.002

2.654.002

2.654.002

8.518.778

-4.813.238

733.562

733.562

-1.005.797

2.654.002

2.654.002

2.654.002

-3.659.799

6 Bedrag in mindering te brengen van het geplaatst kapitaal.

7 Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.

5/21

Nr.

0884.692.854

VKT-kap 3.2

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

Overige leningen

Handelsschulden

Vooruitbetalingen op bestellingen

Overige schulden

Schulden op ten hoogste één jaar

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels Vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Belastingen

Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

Toel.

6.3

6.3

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

17/49

5.335.037

5.433.097

17

3.696.750

3.776.250

170/4

3.696.750

3.776.250

172/3

3.696.750

3.776.250

174/0

175

176

178/9

1.593.147

1.616.643

42/48

42

79.500

79.500

43

430/8

439

83.229

79.915

44

440/4

83.229

79.915

441

46

45

276

4.453

450/3

276

1.181

454/9

3.272

47/48

1.430.142

1.452.776

492/3

45.140

40.204

10/49

12.428.142

4.427.299

6 Bedrag in mindering te brengen van het geplaatst kapitaal.

7 Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.

6/21

Nr.

0884.692.854

VKT-kap 4

RESULTATENREKENING

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

(+)/(-)

9900

330.274

237.120

Brutomarge

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

76A

716.499

Omzet*

70

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten

60/61

541.926

en diverse goederen*

(+)/(-)

6.4

56.146

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

64.914

Afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, op immateriële en materiële

630

587.710

526.426

vaste activa

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in

uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen

631/4

(terugnemingen)

(+)/(-)

Voorzieningen voor risico's en kosten:

(+)/(-)

635/8

toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)

10.093

102

Andere bedrijfskosten

640/8

Als herstructureringskosten geactiveerde

(-)

649

bedrijfskosten

Niet-recurrente bedrijfskosten

66A

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

(+)/(-)

9901

-332.444

-345.554

Financiële opbrengsten

6.4

75/76B

141.450

487

Recurrente financiële opbrengsten

75

141.450

487

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies

753

Niet-recurrente financiële opbrengsten

76B

Financiële kosten

6.4

65/66B

228.882

97.116

Recurrente financiële kosten

65

228.882

95.234

Niet-recurrente financiële kosten

66B

1.882

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

(+)/(-)

9903

-419.876

-442.183

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

(+)/(-)

680

733.562

Belastingen op het resultaat

67/77

Winst (Verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

9904

-1.153.439

-442.183

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

789

Overboeking naar de belastingvrije reserves

(+)/(-)

689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

9905

-1.153.439

-442.183

* Facultatieve vermelding.

7/21

Nr.

0884.692.854

VKT-kap 5

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies)

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

(+)/(-)

9906

-4.813.238

-3.659.799

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

(9905)

-1.153.439

-442.183

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

(+)/(-)

14P

-3.659.799

-3.217.616

Onttrekking aan het eigen vermogen

791/2

Toevoeging aan het eigen vermogen

691/2

aan de inbreng

691

aan de wettelijke reserve

6920

aan de overige reserves

(+)/(-)

6921

-4.813.238

-3.659.799

Over te dragen winst (verlies)

(14)

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

794

Uit te keren winst

694/7

Vergoeding van de inbreng

694

Bestuurders of zaakvoerders

695

Werknemers

696

Andere rechthebbenden

697

8/21

Nr.

0884.692.854

VKT-kap 6.1.2

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

12.248.566

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8199P

Mutaties tijdens het boekjaar

8169

120.471

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

(+)/(-)

8179

Overboekingen van een post naar een andere

8189

12.369.037

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8199

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8259P

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

8219

8.518.778

Geboekt

Verworven van derden

8229

Afgeboekt

(+)/(-)

8239

Overgeboekt van een post naar een andere

8249

8.518.778

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8329P

xxxxxxxxxxxxxxx

7.875.613

Mutaties tijdens het boekjaar

8279

587.710

Geboekt

Teruggenomen

8289

Verworven van derden

8299

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

(+)/(-)

8309

Overgeboekt van een post naar een andere

8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8329

8.463.323

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(22/27)

12.424.491

9/21

Nr.

0884.692.854

VKT-kap 6.3

STAAT VAN DE SCHULDEN

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen

Handelsschulden

. Leveranciers Te betalen wissels

Vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap

Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Belastingen

Bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap

Codes Boekjaar

 1. 79.500

8912

3.696.750

8913

8921

891

901

8981

8991

9001

9011

9021

9051

9061

8922

892

902

8982

8992

9002

9012

9022

9032

9042

9052

9062

10/21

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

Xior Student Housing NV published this content on 16 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 April 2024 05:14:10 UTC.