Presenter SpeechRoy Bagattini (Executives)[Presentation] Good aft...