Vongroup Limited maakt bekend dat Daphne Bontein da Rosa Gohel ("mevrouw Gohel") is benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder met ingang van 6 oktober 2023. De biografische gegevens van mevrouw Gohel zijn als volgt: Mevrouw Gohel, 62 jaar oud, is een senior management executive en houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met uitvoerend management, internationale overheidsrelaties, technologische bedrijfsvoering en havenbeheer. Ze heeft een diploma in Human Resource Management van de Universiteit van Hong Kong en is een Associate Member van het Hong Kong Institute of Human Resource Management.

Mevrouw Gohel was voorheen een senior manager in het kantoor van de Group Managing Director bij Hutchison Port Holdings Limited, een groep die zich bezighoudt met de exploitatie van havens in meer dan 20 landen. Behalve zoals hierboven vermeld, heeft mevrouw Gohel de afgelopen drie jaar geen andere bestuursfuncties bekleed bij openbare bedrijven waarvan de effecten genoteerd zijn aan een effectenmarkt in Hongkong of overzee en bekleedt zij geen functie in de Vennootschap of andere leden van de groep van de Vennootschap. Mevrouw Gohel heeft geen relatie met directeuren, hoger management of belangrijke of controlerende aandeelhouders van de Vennootschap.

Mevrouw Gohel is een benoemingsbrief aangegaan met de Vennootschap voor een initiële termijn van één jaar, ingaande op 6 oktober 2023, die daarna zal voortduren onder voorbehoud van pensionering bij rotatie en herverkiezing op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap ten minste eenmaal in de drie jaar overeenkomstig de statuten van de Vennootschap (de "Statuten"), tenzij en totdat mevrouw Gohel of de Vennootschap deze schriftelijk aan de andere partij heeft opgezegd. Mevrouw Gohel zal in functie blijven tot de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap en is herkiesbaar in overeenstemming met de statuten. Volgens de voorwaarden van de benoeming zal een jaarlijkse vergoeding van HKD 100.000 betaald worden aan mevrouw Gohel en zal van tijd tot tijd herzien worden door de Raad en het remuneratiecomité van de Raad.

De vergoeding is vastgesteld door de Raad op basis van haar taken en verantwoordelijkheden, haar kwalificaties, ervaring en de heersende marktomstandigheden.