De Raad van Bestuur van Talent Property Group Limited heeft aangekondigd dat, op basis van een voorlopige beoordeling van de momenteel beschikbare informatie, de groep naar verwachting een aan de aandeelhouders toe te rekenen winst zal boeken voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2017, vergeleken met een aan de Aandeelhouders toe te rekenen verlies van ongeveer RMB 97,0 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2016. Op basis van de momenteel beschikbare informatie is de Raad van mening dat deze verwachte winst voornamelijk toe te schrijven is aan: de aanzienlijke stijging van de omzet en brutowinst als gevolg van de voortdurende oplevering van wooneenheden; het ontbreken van reële-waardetekort en financieringskosten die eerder werden geboekt vóór de volledige conversie van de converteerbare obligaties van de vennootschap tijdens de Voorgaande Periode; de aanzienlijke vermindering van ongunstige reële-waardemutaties op vastgoedbeleggingen in vergelijking met die geboekt tijdens de Voorgaande Periode; een aandeel in de winst van geassocieerde deelnemingen die werd geboekt tijdens de Verslagperiode in plaats van een aandeel in het verlies van geassocieerde deelnemingen tijdens de Voorgaande Periode; en de bovenvermelde gunstige factoren worden gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de belastingvoorziening.