Tai Hing Group Holdings Limited heeft geconsolideerde winstverwachtingen gegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022. Voor die periode verwachtte de onderneming een verlies toe te schrijven aan de Aandeelhouders in de orde van grootte van ongeveer HKD 45 miljoen tot HKD 55 miljoen. Op basis van de momenteel beschikbare informatie is de Raad van mening dat het verwachte verlies dat aan de Aandeelhouders kan worden toegerekend voor de Herzieningsperiode voornamelijk te wijten is aan het volgende: Het uitbreken van de vijfde golf van het nieuwe coronavirus in Hong Kong tijdens de Verslagperiode, en de uitvoering door de regering van de HKSAR van beperkingen inzake dine-in en van een strenger beleid inzake sociale afstand, hadden een negatief effect op de activiteiten en de zaken van de Groep.

De tijdelijke stopzetting van de activiteiten van sommige restaurants ten gevolge van de pandemie en het zwakke marktsentiment leidden tot een daling van de inkomsten en de winst van de groep; Ten gevolge van de woedende pandemie op het Chinese vasteland tijdens de verslagperiode hebben de overheidsinstanties in sommige regio's zoals Shenzhen, Guangzhou, Sjanghai en Peking een reeks maatregelen genomen om de pandemie in te dijken, met inbegrip van vergrendeling van de stad, gesloten beheer en beperkingen inzake dine-in, en bijgevolg werden de exploitatie en de prestaties van de restaurants van de Groep in deze regio's ongunstig beïnvloed; en Voor de verslagperiode werd een voorziening voor waardevermindering van materiële vaste activa en gebruiksrechten aangelegd.