Presenter SpeechShinji Shimomura (Executives)Hello, everyone. I am Shinji Shimomura, President...