Persbericht
Gereglementeerde informatie

 

 

Solvay houdt buitengewone aandeelhoudersvergadering om te stemmen over splitsing in twee onafhankelijke beursgenoteerde bedrijven


 

Brussel, 7 november 2023, 8u00 CET

Solvay nv ("Solvay" of de "Vennootschap") kondigde vandaag aan dat het materiaal voor zijn Buitengewone Algemene Vergadering (de "Vergadering"), die zal plaatsvinden op vrijdag 8 december 2023 in de Raketstraat 98, 1130 Brussel, om 10u30 CEST, gepubliceerd is. Alle documenten, inclusief de brief van de Voorzitter aan de Aandeelhouders, met betrekking tot deze Vergadering zijn nu beschikbaar op www.solvay.com.

Nicolas Boël, Voorzitter van Solvay: "Onze aandeelhouders krijgen nu de kans om te stemmen en hun goedkeuring te geven aan de opsplitsing in twee onafhankelijke bedrijven - het nieuwe Solvay en Syensqo - die op transparante en plichtsgetrouwe wijze en binnen de vooropgestelde termijn werd uitgevoerd door het Executive Leadership Team van Solvay in de vorm die het afgelopen jaar het vertrouwen van de markt heeft gewonnen. Dit volgende opwindende hoofdstuk in onze meer dan 160-jarige geschiedenis belooft de sterke erfenis die het achterlaat voort te zetten en twee unieke verhalen voort te zetten ten voordele van de vele toegewijde belanghebbenden voor wie ik persoonlijk sinds 1998 als lid van de raad van bestuur heb gewerkt."

De voltallige Raad van Bestuur en het Executive Leadership Team bevelen de aandeelhouders van Solvay unaniem aan om alle punten te steunen waarover tijdens de Vergadering zal worden gestemd. Hun steun zou hen in staat stellen twee leidende groepen in hun respectieve sectoren te creëren, die elk de strategische en financiële flexibiliteit zullen hebben om hun eigen businessmodellen, markten, investeringen, routekaarten voor duurzaamheid te ontwikkelen en hun respectieve prioriteiten voor hun stakeholders na te streven. Het Executive Leadership Team heeft het project benaderd als een een IPO van Syensqo en een nieuwe geboorte voor Solvay, gedreven door de sterke wens om ervoor te zorgen dat investeerders de sterktes van elk afzonderlijk bedrijf volledig begrijpen en waarderen en een geïnformeerde investeringskeuze kunnen maken door in beide bedrijven te blijven investeren. Deze twee bedrijven zullen ontegensprekelijk een nieuwe weg inslaan en hoger mikken dan voorheen.

Op het moment van de opsplitsing zullen de aandeelhouders van Solvay aandelen in Syensqo ontvangen in overeenstemming met hun aandelenbezit in Solvay. De aandelen van de twee bedrijven zullen genoteerd worden op Euronext Brussels en Euronext Paris. 

De bestuursstructuur van de twee entiteiten, die werd aangekondigd op 3 november 2023, zal ook in toenemende mate niet alleen de beste praktijken weerspiegelen die de Belgische Corporate Governance Code voorschrijft, maar ook de internationale beste praktijken om onze wereldwijde aanwezigheid te weerspiegelen. De respectieve raden van bestuur van het nieuwe Solvay en Syensqo zijn samengesteld uit een meerderheid van onafhankelijke leden met relevante ervaring, vaardigheden en diversiteit om effectief toezicht te houden op de twee verschillende uitvoerende managementteams en de belangen van alle belanghebbenden te beschermen.

 

Informatie over de vergadering:

Alleen aandeelhouders van Solvay NV die op 24 november 2023 om 24.00 uur CET als zodanig officieel geregistreerd staan, hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de vergadering van 8 december, ongeacht het aantal aandelen dat zij op de dag van de vergadering bezitten.

 

De vergadering zal op hybride wijze georganiseerd worden, zowel in persoon als digitaal. Aandeelhouders kunnen fysiek deelnemen aan de vergadering. Als alternatief kunnen zij hun rechten uitoefenen door een volmacht te geven of door op een digitale en interactieve manier live deel te nemen en te stemmen via het AGM+ platform van Lumi (www.lumiconnect.com). Aanvullende details zijn beschikbaar in de uitnodiging op www.solvay.com.

Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen, hetzij in persoon, hetzij digitaal, dienen uiterlijk op 2 december 2023 hun intenties kenbaar te maken. Alle vragen kunnen tot uiterlijk 2 december 2023 worden gericht aan ag.solvay@solvay.com

Bezoek de speciale pagina over de Algemene Vergadering voor meer details over de agenda, de toegangsvoorwaarden en de stemmethoden.

 

Belangrijke juridische informatie

Dit persbericht is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als en vormt geen aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot inschrijving op of aankoop van, of een uitnodiging tot aankoop van of inschrijving op enige effecten van Solvay of Syensqo, enig deel van de hierin beschreven activiteiten of activa, of enige andere belangen of het vragen om enige stem of goedkeuring in enige jurisdictie in verband met de hierin beschreven transacties of anderszins, noch zal er enige verkoop, uitgifte of overdracht van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie in strijd met de toepasselijke wetgeving. Dit persbericht mag op geen enkele wijze worden opgevat als een aanbeveling aan de lezer ervan.

Dit persbericht is geen prospectus of ander aanbiedingsdocument in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 van 14 juni 2017 (zoals gewijzigd, de “Prospectusverordening”), en de toewijzing van aandelen van Syensqo aan de aandeelhouders van Solvay als onderdeel van de voorgenomen gedeeltelijke splitsing van Solvay zal naar verwachting plaatsvinden in omstandigheden die geen “aanbieding van effecten aan het publiek” vormen in de zin van de Prospectusverordening. Syensqo heeft een registratiedocument opgesteld dat een onderdeel zal worden van het prospectus van Syensqo met het oog op de toelating tot de handel van de aandelen van Syensqo op de gereglementeerde markten van Euronext in Brussel en Parijs in verband met de voorgenomen partiële splitsing van Solvay. Het registratiedocument is gratis beschikbaar voor beleggers op de website van Syensqo (www.solvay.com/en/investors/creating-two-strong-industry-leaders/syensqo), de website van Solvay (www.solvay.com) en op de maatschappelijke zetel van Syensqo, Raketstraat 98, 1130 Brussel, België. De goedkeuring van het registratiedocument door de FSMA mag niet worden opgevat als een goedkeuring van de aandelen van Syensqo om te worden toegelaten tot de handel op voornoemde gereglementeerde markten.

De verspreiding van dit persbericht kan wettelijk beperkt zijn in bepaalde rechtsgebieden en personen in wiens bezit enig document of enige andere informatie waarnaar hierin wordt verwezen komt, dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding van de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied inhouden.

Dit persbericht is uitsluitend gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, waarbij deze personen vallen onder de definitie van “beleggingsprofessionals” in artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Financial Promotion Order”) of (ii) personen zijn die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van de Financial Promotion Order of andere personen aan wie dit persbericht rechtmatig mag worden gecommuniceerd of laten communiceren, (al deze personen samen worden aangeduid als “relevante personen”). Dit persbericht is alleen gericht op relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen er niet naar handelen of op vertrouwen.

 

Bijlage

  • 20231107-EGM agenda-NL