Gereglementeerde informatie / Voorwetenschap

Solvay (EssentialCo) kondigt zijn nieuwe strategie en financiële doelstellingen voor 2028 aan

Nadruk op veerkrachtige kasstroomgeneratie en aantrekkelijke rendementen

Brussel, 13 november, 2023 - 7u00 CET

Vandaag luidt een nieuw tijdperk in voor Solvay en zijn stakeholders. Het bedrijf ziet de toekomst tegemoet als een eenvoudiger, meer gefocust bedrijf na de spin-off van Syensqo (onder voorbehoud van de goedkeuring door de aandeelhouders van Solvay tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering op 8 december 2023). Het nieuwe management van Solvay zal vandaag op de Capital Markets Day zijn strategie en financiële doelstellingen op middellange termijn toelichten en het engagement op het vlak van duurzaamheid bevestigen.

De onderneming streeft naar winstgevende groei, veerkrachtige kasstroomgeneratie en aantrekkelijke rendementen die alle relevante investeringen in procesinnovatie zullen voeden, alsook Solvay's streven naar koolstofneutraliteit tegen 2050.     

De ambitie van Solvay is DE sectorleider te worden, zowel op het vlak van schaalgrootte als kosten. Het streeft naar een positie in het topkwartiel wat betreft rentabiliteit en rendement. Bovendien bevestigt Solvay zijn engagement voor de energietransitie en het bereiken van koolstofneutraliteit tegen 2050.

2028-doelstellingen

De doelstellingen van Solvay bouwen voort op een bewezen staat van dienst inzake stabiele marges, kasstroomgeneratie en rendement die tot de top van het kwartiel behoren.

Meer specifiek zijn de doelstellingen van Solvay voor 2028:

  • Jaarlijkse gemiddelde organische onderliggende EBITDA-groei van 'mid-single digit' (in %) 
  • Groei van de onderliggende EBITDA-marge in de mid tot hoge 20% (“mid-to-high 20s”)
  • Totale bruto besparingen van €300 miljoen op jaarbasis
  • Vrije kasstroomomrekeningsratio (in %) hoger dan de mid 30%  (“exceeding mid-30s”)
  • ROCE (in %) stijgt naar de lage 20% (“low 20s”)

 

Bevestiging van het One Planet klimaatengagement

Solvay bevestigt zijn klimaatverbintenissen en streeft naar koolstofneutraliteit tegen 2050 door te investeren in de energietransitie. Solvay's specifieke doelstellingen voor 2030 omvatten:

  • -30% scope 1 & 2 BKG-uitstoot tegenover 2021
  • -20% scope 3 BKG-uitstoot tegenover 2021
  • Uitfasering van steenkool waar alternatieve energiebronnen bestaan

Voorrang voor uitkeringen aan de aandeelhouders met behoud van een "investment grade" credit rating

Solvay begint dit nieuwe hoofdstuk met een sterke financiële positie en een verwachte "investment grade"-rating van BBB-. Met zijn gedisciplineerde aanpak van kapitaalallocatie benadrukt Solvay zijn engagement om prioriteit te geven aan een stabiel tot stijgend dividend voor het gebruik van zijn geldmiddelen, na essentiële investeringen.

 

De presentatie voorbereid voor de Capital Markets Day is beschikbaar op Solvay's website.

 

Financieel adviseurs

Met betrekking tot de separatie treden BNP PARIBAS en Morgan Stanley op als financieel adviseurs en Lead ECM Advisors, Berenberg, Deutsche Bank AG en J.P. Morgan SE treden op als ECM Advisors, Bank Degroof Petercam SA/NV, BofA Securities Europe SA en Société Générale treden op als Co Advisors en STJ Advisors treedt op als Independent Equity Capital Markets Advisor van de Vennootschap.


 

Contacts

Media relationsInvestor relations
Peter Boelaert

+32 479 30 91 59


Laetitia Van Minnenbruggen

+32 484 65 30 47


Kimberly King

+ 1 470 464 4336


media.relations@solvay.com
Jodi Allen

+1 609 860 4608


Geoffroy d’Oultremont

+32 478 88 32 96


Vincent Toussaint

+33 6 74 87 85 65


investor.relations@solvay.com 

Over Solvay

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van meer dan 9.000 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Als een toonaangevend bedrijf met een nettowinst van €5,6 miljard in 2022 en noteringen op Euronext Brussels en Parijs (SOLB), wil Solvay inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil het tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Voor meer informatie over Solvay, bezoek solvay.com en Linkedin.

Belangrijke juridische informatie
Dit persbericht is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als en vormt geen aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot inschrijving op of aankoop van, of een uitnodiging tot aankoop van of inschrijving op enige effecten van Solvay of Syensqo SA/NV (“Syensqo”), enig deel van de hierin beschreven activiteiten of activa, of enige andere belangen of het vragen om enige stem of goedkeuring in enige jurisdictie in verband met de hierin beschreven transacties of anderszins, noch zal er enige verkoop, uitgifte of overdracht van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie in strijd met de toepasselijke wetgeving. Dit persbericht mag op geen enkele wijze worden opgevat als een aanbeveling aan de lezer ervan.
Dit persbericht is geen prospectus of ander aanbiedingsdocument in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 van 14 juni 2017 (zoals gewijzigd, de “Prospectusverordening”), en de toewijzing van aandelen van Syensqo aan de aandeelhouders van Solvay als onderdeel van de voorgenomen gedeeltelijke splitsing van Solvay zal naar verwachting plaatsvinden in omstandigheden die geen “aanbieding van effecten aan het publiek” vormen in de zin van de Prospectusverordening. Syensqo heeft een registratiedocument opgesteld dat een onderdeel zal worden van het prospectus van Syensqo met het oog op de toelating tot de handel van de aandelen van Syensqo op de gereglementeerde markten van Euronext in Brussel en Parijs in verband met de voorgenomen partiële splitsing van Solvay. Het registratiedocument is, en de andere samenstellende delen van het prospectus zijn gratis beschikbaar voor beleggers op de websites van Syensqo (www.syensqo.com/en/investors/spinoff) en van Solvay (www.solvay.com) en op de maatschappelijke zetel van Syensqo, Raketstraat 98, 1130 Brussel, België. De goedkeuring van het registratiedocument of andere samenstellende delen van het prospectus door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”) mag niet worden opgevat als een aanprijzing van de aandelen van de Vennootschap die tot de handel op voornoemde gereglementeerde markten zouden worden toegelaten.
De verspreiding van dit persbericht kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn en personen die in het bezit komen van enig document of enige andere informatie waarnaar hierin wordt verwezen, dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding van de effectenwetgeving van een dergelijk jurisdictie inhouden.
Dit persbericht is uitsluitend gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, waarbij deze personen vallen onder de definitie van “beleggingsprofessionals” (investment professionals) uit Artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Financial Promotion Order”) of (ii) personen zijn die vallen onder Artikel 49(2)(a) tot (d) van de Financial Promotion Order of (iii) andere personen zijn aan wie rechtmatig een uitnodiging of aansporing om een beleggingsactiviteit te verrichten (in de zin van Sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) mag worden gecommuniceerd of mag worden laten gecommuniceerd (al deze personen samen, “relevante personen” genoemd). Dit persbericht is alleen gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen op basis hiervan niet handelen noch hierop vertrouwen.


Waarschuwingen betreffende toekomstgerichte verklaringen
Bepaalde verklaringen die hierin zijn opgenomen, kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verklaringen over de Partiële Splitsing, evenals andere verklaringen die voorspellingen zijn van, of wijzen op, plannen, strategieën, doelstellingen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. In het bijzonder hebben deze verklaringen betrekking op (en bevatten gegevens omtrent) de bedrijfsstrategieën van het management van Solvay, kapitaaluitgaven en andere investeringen, groei van bestaande activiteiten en groeiplannen, haar financiële situatie en haar kasstroom, evenals prognoses, andere toekomstige gebeurtenissen, tendensen of doelstellingen en verwachtingen met betrekking tot, in het bijzonder, de markten waarin zij werkzaam is, haar strategie, haar groei en haar resultaten. Deze verklaringen houden risico’s en onzekerheden in, omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen, en afhankelijk zijn van omstandigheden, die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. De verklaringen in het persbericht zijn gebaseerd op verschillende veronderstellingen, waarvan vele weer gebaseerd zijn op verdere veronderstellingen. De verklaringen zijn geen historische feiten en mogen niet worden opgevat als een garantie dat de vermelde feiten en/of gegevens zich zullen voordoen. Hoewel Solvay van mening is dat deze veronderstellingen redelijk waren toen ze werden gemaakt, zijn deze veronderstellingen inherent onderhevig aan belangrijke gekende en ongekende risico’s, onzekerheden, onvoorziene omstandigheden en andere belangrijke factoren die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en waarover de Vennootschap geen controle heeft. Als zodanig, mag er geen overmatig vertrouwen gesteld worden in dergelijke verklaringen. Indien één of meer van deze risico’s en onzekerheden zich daadwerkelijk zou voordoen, of indien enige onderliggende veronderstellingen onjuist blijken te zijn of indien een andere factor impact zou hebben op deze verklaringen, dan kunnen de werkelijke resultaten, plannen, doelstellingen en verwachtingen van de Solvay Groep en Syensqo, alsook de timing en de totstandkoming van de Partiële Splitsing en de gerelateerde transacties, wezenlijk verschillen van wat werd uitgedrukt of geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen. Het opnemen van dergelijke verklaringen mag niet worden beschouwd als een verklaring dat dergelijke resultaten, plannen, tendensen of doelstellingen zullen worden bereikt. Belangrijke elementen die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, plannen, tendensen en doelstellingen wezenlijk verschillen van degene uitgedrukt in dergelijke verklaringen zijn, onder andere, het vermogen van Solvay en van Syensqo om te voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden om de Partiële Splitsing te realiseren, of dat de Partiële Splitsing zal tot stand komen binnen het verwachte tijdschema, onder de verwachte voorwaarden, of helemaal niet; het vermogen van Syensqo om de verwachte voordelen van de Partiële Splitsing volledig of helemaal niet te realiseren; de verwachte fiscale behandeling van de Partiële Splitsing; mogelijke onzekerheid tijdens de aanloop naar de Partiële Splitsing die de financiële prestaties van Solvay zou kunnen beïnvloeden; de mogelijkheid van verstoringen, waaronder veranderingen in bestaande zakenrelaties, geschillen, rechtszaken of onverwachte kosten in verband met de Partiële Splitsing en gerelateerde transacties; onzekerheid over de financiële prestaties van Solvay of van Syensqo en hun vermogen om te slagen als zelfstandige beursgenoteerde vennootschappen na totstandkoming van de Partiële Splitsing; negatieve invloed op de huidige of toekomstige marktprijs van de effecten van de Solvay of Syensqo als zelfstandige beursgenoteerde vennootschappen en/of op hun financiële prestaties door de aankondiging of de aanloop naar de Partiële Splitsing en gerelateerde transacties; algemene economische factoren, zoals rentevoeten, wisselkoersschommelingen en wijzigende marktomstandigheden; mededinging, met inbegrip van technologische ontwikkelingen, nieuwe producten en octrooien die door concurrenten worden verkregen; uitdagingen die inherent zijn aan het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe producten; de impact van bedrijfscombinaties, desinvesteringen en herstructureringen, met inbegrip van herstructureringen die moeten worden doorgevoerd in verband met de vooropgestelde transactie; nadelige juridische geschillen of overheidsmaatregelen, onder meer in verband met productaansprakelijkheidsclaims; wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van belastingwetten en wetten inzake import/export en handel; de impact van het uit de handel halen van producten; reglementaire goedkeuringsprocedures; het vermogen om O&I-projecten en -inspanningen te implementeren; het vermogen om kansen te grijpen en groei in marktaandeel te realiseren in haar belangrijkste eindmarkten of de geïdentificeerde groeiplatformen, voor zover deze worden gerealiseerd; het vermogen om waardecreërende projecten te identificeren en erin te investeren en om haar op waarde-gebaseerde prijsmodel toe te passen; het vermogen om haar strategische initiatieven waar te maken; en het vermogen om de efficiëntie in het gebruik van haar bestaande activa te verbeteren. Solvay verplicht zich geenszins om deze toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, noch om nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden of dergelijke weer te geven, behalve indien vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Bijlage

  • 20231113_SOLVAY_CMD_NL