Inloggen
E-mail
Wachtwoord
Paswoord weergeven
Bewaren
Bent u uw wachtwoord vergeten?
Gratis lid worden
Registreer
Registreer
Instellingen
Instellingen
Dynamische koersen 
OFFON
 1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. BelgiŽ
 4. Euronext Bruxelles
 5. Solvac S.A.
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    SOLV   BE0003545531

SOLVAC S.A.

(SOLV)
Real-time koersen. Real Time Euronext Bruxelles - 17/09 17:27:12
115 EUR   -1.71%
04/08SOLVAC S.A. : Onthechting van dividendinterim-dividend
FA
02/08BEURS VAN BRUSSEL : Bel20 start handelsweek in het groen
AM
30/07BEURS VAN BRUSSEL : Solvac keert stabiel dividend uit
AM
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuws

Solvac S A : Eerste interimdividend 2021, onveranderd, van 3,26 Ä bruto

30/07/2021 | 17:59

Persbericht

Gereglementeerde Informatie

Embargo, 30 juli 2021 na 17:40 u

Solvac: Eerste interimdividend 2021, onveranderd, van 3,26 € bruto

1. De kasopbrengsten1, gevoed door de dividendenstroom uit de participatie in Solvay, bedroegen 122,3 miljoen € vergeleken met 121,9 miljoen € in 2020, en lichtjes gestegen van jaar tot jaar gezien de aankoop van Solvay aandelen in juni 2020, zoals wordt aangetoond in onderstaande tabel:

1ste Semester 2020

1ste Semester 2021

Solvay dividend per aandeel - januari (in €)

1,50

1,50

Aantal Solvay- aandelen aangehouden door Solvac (in miljoen)

32,5

32,6

Solvay dividend ontvangen in januari (in miljoen €) (a)

48,8

48,9

Solvay dividend per aandeel - mei (in €)

2,25

2,25

Aantal Solvay - aandelen aangehouden door Solvac (in miljoen)

32,5

32,6

Solvay dividend ontvangen in mei (in miljoen €) (b)

73,1

73,4

Kasopbrengsten (in miljoen €) (a) + (b)1

121,9

122,3

Operationele kosten (in miljoen €)

-0,9

-0,8

Financiële kosten (in miljoen €)

-1,8

-1,5

Financieel Resultaat1 (in miljoen €)

119,2

120,0

Solvac bezit 30.81% in Solvay op het einde van juni 2021, onveranderd in vergelijking met 31 december 2020. Voor zover de statutaire jaarrekeningen dit toelaten, bepaalt de Raad van Bestuur op basis van het financieel resultaat en na dekking van de kosten (vooral de financiële lasten), de door Solvac voor uitkering voorgestelde dividendbedragen.

2. De Raad van Bestuur heeft de verkorte geconsolideerde financiële staten afgesloten op 30 juni 2021. De rekeningen werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 30 juli 2021. De rekeningen werden onderworpen aan een beperkt nazicht door de commissaris. Zij werden voorgesteld volgens de IFRS normen zoals aangenomen door de Europese Unie.

Geconsolideerde resultatenrekening

Miljoen €

1ste Semester 2020

1ste Semester 2021

Resultaat van investeringen verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode

-408,4

102,8

Operationele kosten

-0,9

-0,8

Financiële kosten

-1,8

-1,5

Netto resultaat

-411,1

100,4

Netto resultaat en verwaterd resultaat per aandeel (€)2

-19,2

4,7

 1. Solvac gebruikt specifieke niet - IFRS prestatie-indicatoren die hier worden gedefiniëerd als:
  • Kasopbrengsten verwijzen naar opbrengsten ontvangen gedurende de periode. Deze worden bepaald als de kasstroom bekomen door de dividenden betaald door Solvay.
  • Het financiëel resultaat betekent de kasopbrengsten verminderd met de financiële lasten en andere producten en lasten (financiële / operationele). Op basis van deze indicator bepaalt de Raad van Bestuur de voor uitkering door Solvac voorgestelde bedragen. Zie berekeningsdetails in nota 8 op pagina 11 van het huidige persbericht.
 2. Het netto resultaat per aandeel en het netto verwaterd resultaat per aandeel zijn identiek. Het gewogen gemiddelde aantal aandelen dat gebruikt wordt in de berekeningen per aandeel is 21.375.033 in 2021 en in 2020.

1

Embargo, 30 juli 2021 na 17:40 u

Op 30 juni 2021 registreerde Solvac een netto geconsolideerd resultaat van 100,4 miljoen € (hetzij 4,7 € per aandeel) tegenover -411,1 miljoen € (hetzij -19,2 € per aandeel) in dezelfde periode in 2020, als gevolg van de evolutie van de vermogensmutatiemethode toegepast op de resultaten van Solvay

In de eerste jaarhelft van 2021 is het nettoresultaat van de participatie berekend met de vermogensmutatiemethode (102,8 miljoen €) hoger dan het verlies van -408,4 miljoen € gerealiseerd in dezelfde periode van 2020, wat de evolutie van het netto resultaat van Solvay in het eerste semester van 2021 weerspiegelt, zoals gepubliceerd op 29 juli 2021. De verhoging van het resultaat van Solvay in het eerste semester 2021 is een weerspiegeling van de goede prestaties in al zijn bedrijfssegmenten.

3. De Raad van Bestuur rapporteert de cijfers in de statutaire jaarrekeningen van Solvac NV (Belgische boekhoudnormen) voor het eerste semester 2021:

Miljoen €

1ste Semester 2020

1ste Semester 2021

Financieel resultaat

71,3

71,8

Operationeel resultaat

-0,9

-0,8

Resultaat voor belastingen

70,4

71,0

Resultaat na belastingen

70,4

71,0

Het netto resultaat na belastingen is € 71,0 miljoen €, een vermeerdering van 0,9% vergeleken met het resultaat van het eerste halfjaar 2020 (70,4 miljoen €) en dit voornamelijk door een daling van de financiële lasten (van 0,36 miljoen €) van Solvac.

4. In overeenstemming met het dividendbeleid van het bedrijf, heeft de Raad van Bestuur beslist om het eerste interimdividend vast te stellen op 3,26 € bruto per aandeel, onveranderd vergeleken met het eerste interim- dividend van 2020. Dit bedrag stemt overeen met 60% van het totaal dividend over het voorgaande jaar.

Het netto bedrag van het eerste interimdividend bedraagt 2,282 €, na vermindering van de 30% roerende voorheffing. Dit eerste interimdividend zal betaald worden op 17 augustus 2021. Dit leidt tot een bruto distributie van 69,7 miljoen €. De Solvac aandelen zullen ex-dividend verhandeld worden op Euronext Brussel vanaf 4 augustus 2021 en transacties dienen ons uiterlijk op maandag 9 augustus 2021 te worden meegedeeld. Iedere transactie die op die datum nog niet geregistreerd is, zal moeten teruggevorderd (aankoop) of teruggegeven (verkoop) worden door de financiële tussenpersoon die de transactie heeft verricht.

Voor niet in België verblijvende aandeelhouders, heeft België met een aantal landen internationale belastings-

verdragen die veelal de voorheffing beperken tot 15% of zelfs 10%. (https://www.solvac.be/nl/nieuws/dividendmededelingen/). Het eerste deel van het formulier N° 276 DIV- AUT, correct ingevuld, ondertekend en goedgekeurd door de bevoegde taxatiedienst moet ten laatste op 27 augustus 2021 aan Solvac worden bezorgd.

Het tweede interimdividend zal beslist worden door de Raad van Bestuur, zal gepubliceerd worden op 10 december 2021 en zal uitbetaald worden op 28 december 2021.

In overeenstemming met het beleid om bijna alle Solvay dividenden uit te keren en gezien Solvay heeft beslist het dividend niet te verhogen, zou de Raad van Bestuur in december moeten beslissen om het dividend 2021 op 5,44 € bruto per aandeel te houden. Een dergelijke uitkering zou dan resulteren in een kasuitstroom van 116,3 miljoen € in 2021.

Het tweede interimdividend zou dan 2,18 € bruto per aandeel bedragen, hetzij 1,526 € netto per aandeel (na aftrek van 30% roerende voorheffing).

2

Embargo, 30 juli 2021 na 17:40 u

5. Beperkte beoordeling van de financiële staten

Verslag inzake de beoordeling van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van Solvac NV voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021

In het kader van ons mandaat van commissaris, brengen wij U verslag uit over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie. Deze geconsolideerde tussentijdse financiële informatie omvat de geconsolideerde verkorte staat van financiële positie op 30 juni 2021, de geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening, het geconsolideerde verkorte overzicht van het totaalresultaat, het geconsolideerde verkorte mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerde verkorte kasstroomoverzicht voor de zes maanden eindigend op die datum, alsmede selectieve toelichtingen 1 tot 8.

Verslag over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie

Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van Solvac NV

("de vennootschap") en haar dochterondernemingen (samen "de groep"), opgesteld in overeenstemming met de internationale standaard IAS 34, "Tussentijdse financiële verslaggeving" zoals aanvaard door de Europese

Unie.

De totale activa in de geconsolideerde verkorte staat van financiële positie bedragen 2 892 miljoen EUR en de geconsolideerde winst (aandeel van de groep) van de periode bedraagt 100,4 miljoen EUR.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van deze geconsolideerde tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met de internationale standaard IAS 34, "Tussentijdse financiële verslaggeving" zoals aanvaard door de Europese Unie. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling.

Reikwijdte van de beoordeling

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de internationale standaard ISRE 2410, "Beoordeling van tussentijdse financiële informatie", uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit. Een dergelijke beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de personen verantwoordelijk voor financiën en boekhoudkundige aangelegenheden, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een overeenkomstig de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing) uitgevoerde controle. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controle-oordeel tot uitdrukking over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie.

Conclusie

Gebaseerd op de door ons uitgevoerde beoordeling, kwamen er geen feiten onder onze aandacht welke ons doen geloven dat de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van Solvac NV niet, in alle materiële opzichten, is opgesteld overeenkomstig de internationale standaard IAS 34, "Tussentijdse financiële verslaggeving" zoals aanvaard door de Europese Unie.

Zaventem, 30 juli 2021

De commissaris

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV Vertegenwoordigd door

Michel Denayer

Corine Magnin

3

Embargo, 30 juli 2021 na 17:40 u

6. Opmerkingen Inhoud

Dit persbericht bevat gereglementeerde informatie en is opgesteld in overeenstemming met de IAS 34 standaard Tussentijdse Financiële Informatie. De analyse van het risicobeheer is voorgesteld in het jaarrapport, beschikbaar op het Internet (www.solvac.be). Er zijn geen veranderingen in de risico identificatie op 30 juni 2021 vergeleken met 31 december 2020.

Solvac Aandelen

december 2020

juni 2021

Aantal uitgegeven aandelen aan het einde van de periode

21.375.033

21.375.033

Gemiddeld aantal aandelen voor de berekening van het resultaat per aandeel

21.375.033

21.375.033

volgens IFRS

Gemiddeld aantal aandelen voor de berekening van het verwaterd resultaat per

21.375.033

21.375.033

aandeel volgens IFRS

7. Verklaring van verantwoordelijke personen

De Heer Jean-Marie Solvay, Voorzitter van de Raad van Bestuur, en de Heer Bernard de Laguiche, Gedelegeerd Bestuurder van Solvac, verklaren dat voor zover zij weten:

 1. de verkorte financiële staten, opgemaakt conform de toepasselijke standaarden voor tussentijdse financiële verslaggeving, een getrouw beeld geven van het vermogen van de financiële situatie en van de resultaten van de enkelvoudige tussentijdse rekeningen en van de geconsolideerde tussentijdse rekeningen van Solvac NV
 2. het tussentijds rapport een getrouw beeld geeft van de evolutie en de ontwikkeling van de gebeurtenissen, van de resultaten van de enkelvoudige tussentijdse rekeningen en van de geconsolideerde tussentijdse rekeningen, alsook een beschrijving geeft van de voornaamste risicos en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden.
 3. de belangrijkste risico's en onzekerheden overeenstemmen met de beoordeling in het onderdeel "Risicobeheer" van het Jaarverslag van Solvac voor 2020, rekening houdend met de huidige economische en financiële omstandigheden.

Belangrijke data voor financiële communicatie

 • 17 augustus 2021: Uitkering van het eerste interimdividend van het boekjaar 2021
 • 10 december 2021: Na 17u40 : Persbericht "tweede interimdividend"
 • 28 december 2021: Uitkering van het tweede interimdividend van het boekjaar 2021

Voor meer informatie kan U contact opnemen met:

SOLVAC NV

Investor Relations

Elyzeese Veldenstraat 43 - 1050 Brussel

Tel.: 32/2/639 66 30

Email: Investor.relations@solvac.be

Solvac is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht in 1983 en genoteerd op Euronext Brussels onder de ISIN-code BE0003545531 (SOLV). Het vermogen bestaat uitsluitend uit een participatie van meer dan 30% in het kapitaal van Solvay NV. Zijn aandelen zijn uitsluitend nominatief. Ze kunnen vrij worden gehouden door natuurlijke personen of, onder goedkeuring van de Raad van Bestuur, door rechtspersonen of gelijkgesteld, aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in haar goedkeuringsbeleid. Op 30 juni 2021 bedroeg de marktkapitalisatie 2,5 miljard €.

This press release is also available in English - Ce communiqué de presse est également disponible en français

4

Solvac - Verkorte Halfjaarlijkse Financiële Staten IFRS

Verkorte geconsolideerde Balans

Miljoen €

Notes

31 december 2020

30 juni 2021

ACTIVA

Materiële vaste activa

0

0

Vaste activa: deelneming opgenomen volgens de

2

2.619

2.836

vermogensmutatiemethode

Goodwill

343

343

Deelneming, buiten goodwill, opgenomen volgens de

2.276

2.493

vermogensmutatiemethode

Vlottende activa: vorderingen op korte termijn

49

0

Geld en kasequivalenten

3

0

56

Totaal van de activa

2.668

2.892

PASSIVA

Equity

4

2.450

2.738

Kapitaal

192

192

Reserves

2.258

2.546

Langlopende verplichtingen: lange termijn schulden

5

150

150

Kortlopende verplichtingen

68

4

Korte-termijn schulden

51

0

Belastingschulden

13

0

Andere korte-termijnverplichtingen

6

4

4

Totaal van de passiva

2.668

2.892

Verkorte geconsolideerde Verlies- en Winstrekening

Miljoen €

Notes

1ste Semester 2020

1ste Semester 2021

Resultaat van deelneming opgenomen volgens de

2

-408

103

vermogensmutatiemethode

Operationele kosten

-1

-1

Financiële lasten

5

-2

-2

Netto resultaat

-411

100

Netto resultaat en verwaterd resultaat per aandeel (€)1

-19,2

4,7

1 Het netto resultaat per aandeel en het verwaterd netto resultaat per aandeel zijn gelijk. Het gewogen gemiddeld aantal aandelen gebruikt in de berekeningen per aandeel bedraagt 21.375.033 in juni 2021 en juni 2020.

5

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

Solvac SA published this content on 30 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 July 2021 15:58:01 UTC.


© Publicnow 2021
Nieuws over SOLVAC S.A.
04/08SOLVAC S.A. : Onthechting van dividendinterim-dividend
FA
02/08BEURS VAN BRUSSEL : Bel20 start handelsweek in het groen
AM
30/07BEURS VAN BRUSSEL : Solvac keert stabiel dividend uit
AM
30/07SOLVAC S A : Eerste interimdividend 2021, onveranderd, van 3,26 Ä bruto
PU
30/07BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
30/07BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
29/07BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
29/07BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
28/07BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
28/07BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet 2020 -304 M -356 M -
Nettowinst (verlies) 2020 -312 M -366 M -
Nettoschuld 2020 201 M 236 M -
Koers/winst verhouding 2020 -7,71x
Dividendrendement 2020 4,84%
Marktkapitalisatie 2 458 M 2 885 M -
Beurskap. / Omzet 2019 73,9x
Beurskap. / Omzet 2020 -8,57x
Aantal werknemrs 2
Percentage vrij verhandelbaar 94,8%
Grafiek SOLVAC S.A.
Duur : Periode :
Solvac S.A. : Grafische technische analyse Solvac S.A. | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse SOLVAC S.A.
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsdalerdalerBullish
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Accumuleren
Aantal analisten 1
Laatste slotkoers 115,00 €
Gemiddelde koersdoel 145,00 €
Spread / Gemiddelde doel 26,1%
Managers en directeuren
Bernard Philippe de Laguiche Chief Executive Officer & Director
Jean-Pierre Delwart Chairman
John Antoine Robert Kraft de la Saulx Independent Director
Jean-Patrick Mondron Independent Director
Marc-Eric Emmanuel Janssen Independent Director
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
SOLVAC S.A.4.00%2 942
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.18.21%79 721
BASF SE0.57%70 334
ROYAL DSM N.V.32.53%37 492
DUPONT DE NEMOURS, INC.-0.66%36 949
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED34.16%16 596