Second Chance Properties Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 augustus 2023. Verwacht wordt dat de nettowinst van de Groep die toekomt aan de aandeelhouders van de Vennootschap voor boekjaar 2013 aanzienlijk zal toenemen in vergelijking met de nettowinst na belastingen van $14.195.505 voor het boekjaar dat eindigde op 31 augustus 2022. De verwachte stijging van de nettowinst van de Groep voor boekjaar 2023 is voornamelijk toe te schrijven aan de hogere dividendinkomsten die in boekjaar 2023 worden ontvangen op beursgenoteerde effecten en de winst op de verkoop van vastgoedbeleggingen.

Daarnaast is er een gerealiseerde winst van $5,424 miljoen bij zowel contante verwerving als verkoop van enkele eigen-vermogensinstrumenten die door de Groep worden gehouden en geclassificeerd zijn als financiële activa, tegen reële waarde met verwerking van niet-gerealiseerde resultaten. Deze winst is echter direct in het eigen vermogen verwerkt via ingehouden winsten.