Inloggen
E-mail
Wachtwoord
Bewaren
Bent u uw wachtwoord vergeten?
Gratis lid worden
Registreer
Registreer
Instellingen
Instellingen
Dynamische koersen 
OFFON
  1. Homepagina
  2. Aandelen
  3. BelgiŽ
  4. Euronext Bruxelles
  5. Retail Estates sa
  6. Nieuws
  7. Overzicht
    RET   BE0003720340

RETAIL ESTATES SA

(RET)
Real-time koersen. Real Time Euronext Bruxelles - 03/08 17:35:14
69.2 EUR   -0.43%
23/07BEURS VAN BRUSSEL : Bel20 sluit weer hoger af
AM
22/07RETAIL ESTATES SA : Onthechting van dividendslotdividend
FA
20/07Bel20 boekt herstel
AM
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingenAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Retail Estates : Voting Form (NL/EN)

17/06/2021 | 16:30

Stemformulier jaarlijkse algemene vergadering van Retail Estates NV

Voting form annual general shareholders' meeting of Retail Estates NV

English translation for information purposes only

RETAIL ESTATES

Naamloze Vennootschap

Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht

Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat (België)

Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel)

RETAIL ESTATES

Limited liability company

Public regulated real estate company according to Belgian law

Registered office: Industrielaan 6, B-1740 Ternat (Belgium)

Company number: 0434.797.847 (RLE Brussels)

STEMMEN PER BRIEF VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

VAN AANDEELHOUDERS VAN 19 JULI 2021

VOTING BY LETTER FOR THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF 19 JULY 2021

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren stemformulier moet door de Vennootschap worden ontvangen ten laatste op dinsdag 13 juli 2021 op volgend adres: Retail Estates NV, ter attentie van Investor Relations, Industrielaan 6, 1740 Ternat of investorrelations@retailestates.com. Formulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd.

Om een geldige stem per brief uit te brengen, dient u duidelijk de stemwijze of onthouding te vermelden voor elk agendapunt waar een voorstel tot besluit is voorzien.

This duly completed, dated and signed paper voting form must be received by the Company at the latest on Tuesday 13 July 2021 at the following address: Retail Estates NV, for the attention of Investor Relations, Industrielaan 6, 1740 Ternat or investorrelations@retailestates.com. Forms that are submitted too late or do not meet the required formalities will be refused.

In order to cast a valid vote by letter, your voting instruction or abstention should also be clearly indicated for each item on the agenda that requires a decision.

Ondergetekende:

The undersigned:

1

English translation for information purposes only

Voor natuurlijke personen

For physical persons

____________________________________________________________________ [naam] [name],

met woonplaats te / residing at ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ [adres] [address]

Voor rechtspersonen

For legal entities

_____________________________________________________________________ [naam] [name],

______________________________________________________________ [rechtsvorm] [legal form],

met zetel te / with registered office at_________________________________________

_____________________________________________________________________ [plaats] [place],

ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer / registered in the register of legal entities under number_____________________________ [ondernemingsnummer en RPR] [company number and RLE], geldig

vertegenwoordigd door / duly represented by

______________________________________________________ [naam en functie] [name and capacity]

en / and ___________________________________________________________ [naam en functie] [name and

capacity]

eigenaar van ___________________ [aantal] aandelen van de naamloze vennootschap RETAIL ESTATES, openbare

gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1740 Ternat (België), Industrielaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0434.797.847 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) ("Retail Estates" of de "Vennootschap").

Owner of ___________________ [number] shares in the limited liability company RETAIL ESTATES, public regulated

real estate company under Belgian law, with registered office in 1740 Ternat (Belgium), Industrielaan 6, registered in the register of legal entities in Brussels under number 0434.797.847 (RLE Brussels, Dutch section) ("Retail Estates" or the "Company").

2

English translation for information purposes only

Oefent zijn recht uit om te stemmen m.b.t. de agendapunten van de Algemene Vergadering van Retail Estates van maandag 19 juli 2021 om 10.00 uur op de zetel van de Vennootschap (de "Algemene Vergadering") en stemt in de volgende zin:

Exercises its right to vote on the items on the agenda of the General Meeting of Retail Estates to be held on Monday 19 July 2021 at 10 a.m. at the Company's registered office (the "General Meeting") and casts its vote in the following sense:

De agendavan deze jaarlijkse Algemene Vergadering is aangehecht als Bijlage.

The agendafor this annual General Shareholders' Meeting is attached as Annex.

******

Gelieve de gemaakte keuze te omcirkelen:

Please circle your choice:

AGENDAPUNT

AANVAARDEN

VERWERPEN

ONTHOUDEN

Agenda item

Accept

Reject

Abstain

1. Retail Estates NV

1.1. Kennisname jaarverslag

Geen stemming vereist

1.1. Acknowledgement annual report

No vote required

1.2. Kennisname verslagen van de commissaris

Geen stemming vereist

1.2. Acknowledgement auditor reports

No vote required

1.3. Kennisname geconsolideerde jaarrekening

Geen stemming vereist

1.3. Acknowledgement consolidated accounts

No vote required

1.4. Toelichting door het remuneratie- en benoemingscomité van

het renumeratieverslag

Geen stemming vereist

1.4. Presentation by the remuneration and nomination committee

No vote required

of the remuneration report

1.5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming

AANVAARDEN

VERWERPEN

ONTHOUDEN

van het resultaat

Accept

Reject

Abstain

1.5. Approval of the statutory accounts and allocation of the results

1.6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid

AANVAARDEN

VERWERPEN

ONTHOUDEN

1.6. Approval of the remuneration policy

Accept

Reject

Abstain

1.7. Goedkeuring van het remuneratieverslag

AANVAARDEN

VERWERPEN

ONTHOUDEN

1.7. Approval of the remuneration report

Accept

Reject

Abstain

1.8. Kwijting bestuurders

AANVAARDEN

VERWERPEN

ONTHOUDEN

1.8. Grant discharge to directors

Accept

Reject

Abstain

1.9. Kwijting commissaris

AANVAARDEN

VERWERPEN

ONTHOUDEN

1.9. Grant discharge to statutory auditor

Accept

Reject

Abstain

2. Gefuseerde vennootschap

3

English translation for information purposes only

2. Merged company

2.1. Kennisname jaarverslag NS Properties NV

Geen stemming vereist

2.1. Acknowledgement annual report NS Properties NV

No vote required

2.2. Kennisname verslag van de commissaris van NS Properties NV

Geen stemming vereist

2.2. Acknowledgement auditor report of NS Properties NV

No vote required

2.3. Goedkeuring jaarrekening NS Properties NV

AANVAARDEN

VERWERPEN

ONTHOUDEN

2.3. Approval accounts NS Properties NV

Accept

Reject

Abstain

2.4. Kwijting bestuurders NS Properties NV

AANVAARDEN

VERWERPEN

ONTHOUDEN

2.4. Grant discharge to directors NS Properties NV

Accept

Reject

Abstain

2.5. Kwijting commissaris NS Properties NV

AANVAARDEN

VERWERPEN

ONTHOUDEN

2.5. Grant discharge to statutory auditor NS Properties NV

Accept

Reject

Abstain

3. Hernieuwing mandaten bestuurder/herbenoeming commissaris

3. Renewal mandates of directors/re-appointment of statutory auditor

3.1

Hernieuwing mandaat René Annaert als niet-uitvoerend,

onafhankelijk bestuurder

AANVAARDEN

VERWERPEN

ONTHOUDEN

3.1 Renewal mandate René Annaert as non-executive, independent

Accept

Reject

Abstain

director

3.2

Hernieuwing mandaat Paul Borghgraef als niet-uitvoerend

AANVAARDEN

VERWERPEN

ONTHOUDEN

bestuurder

Accept

Reject

Abstain

3.2

Renewal mandate Paul Borghgraef as non-executive director

3.3

Hernieuwing mandaat Christophe Demain als niet-uitvoerend

AANVAARDEN

VERWERPEN

ONTHOUDEN

bestuurder

Accept

Reject

Abstain

3.3 Renewal mandate Christophe Demain as non-executive director

3.4

Hernieuwing mandaat Jan De Nys als uitvoerend bestuurder

AANVAARDEN

VERWERPEN

ONTHOUDEN

3.4

Renewal mandate Jan De Nys as executive director

Accept

Reject

Abstain

3.5

Hernieuwing mandaat Kara De Smet als uitvoerend bestuurder

AANVAARDEN

VERWERPEN

ONTHOUDEN

3.5

Renewal mandate Kara De Smet as executive director

Accept

Reject

Abstain

3.6

Hernieuwing mandaat Ann Gaeremynck als niet-uitvoerend,

onafhankelijk bestuurder

AANVAARDEN

VERWERPEN

ONTHOUDEN

3.6

Renewal mandate Ann Gaeremynck as non-executive,

Accept

Reject

Abstain

independent director

3.7

Hernieuwing mandaat Victor Ragoen als niet-uitvoerend

AANVAARDEN

VERWERPEN

ONTHOUDEN

bestuurder

Accept

Reject

Abstain

3.7

Renewal mandate Victor Ragoen as non-executive director

3.8

Hernieuwing mandaat Leen Van den Neste als niet-uitvoerend,

onafhankelijk bestuurder

AANVAARDEN

VERWERPEN

ONTHOUDEN

3.8

Renewal mandate Leen Van den Neste as non-executive,

Accept

Reject

Abstain

independent director

3.9

Hernieuwing mandaat Michel Van Geyte als niet-uitvoerend

AANVAARDEN

VERWERPEN

ONTHOUDEN

bestuurder

Accept

Reject

Abstain

3.9

Renewal mandate Michel Van Geyte as non-executive director

4

English translation for information purposes only

3.10 Herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV als commissaris, met als nieuwe vertegenwoordiger de heer Jeroen Bockaert, onder voorbehoudgoedkeuring door de FSMA

3.10 Re-appointment of PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV as statutory auditor, with Mr. Jeroen Bockaert as its newrepresentative, subject to approval by the FSMA

AANVAARDEN VERWERPEN ONTHOUDEN

Accept Reject Abstain

  1. Goedkeuring clausules financieringsovereenkomsten overeenkomstig artikel 7:151 WVV
  1. Approval clauses financial agreements pursuant to article 7:151 BCAC

4.1. Goedkeuring clausules financieringsovereenkomsten

AANVAARDEN

VERWERPEN

ONTHOUDEN

4.1. Approval clauses financial agreements

Accept

Reject

Abstain

4.2. Goedkeuring clausules obligatielening

AANVAARDEN

VERWERPEN

ONTHOUDEN

4.2. Approval clauses bond

Accept

Reject

Abstain

5. Varia

******

De stemming per brief dient schriftelijk te gebeuren door verzending naar Retail Estates NV, ter attentie van Investor Relations, Industrielaan 6, 1740 Ternat of naar investorrelations@retailestates.com. Formulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd. De Vennootschap moet het formulier uiterlijk op dinsdag 13 juli 2021 ontvangen.

The vote by letter must take place in writing and must be sent to Retail Estates NV, for the attention of Investor Relations, Industrielaan 6, 1740 Ternat or to investorrelations@retailestates.com. Forms that are submitted too late or do not meet the formalities required shall be refused. The Company must receive the form no later than Tuesday 13 July 2021.

Zoals aangegeven in de oproeping voor de Algemene Vergadering (en volgens de daarin aangegeven modaliteiten), kunnen aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, punten op de agenda van de Algemene Vergadering plaatsen en voorstellen van besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) indienen tot uiterlijk zondag 27 juni 2021 (artikel 7:130 WVV). De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (zoals aangegeven in de oproeping).

As indicated in the notice for the General Meeting (and according to the indicated procedures), shareholders who individually or together possess at least 3% of the share capital of the Company, can have items added to the agenda of the general meeting and submit resolution proposals (concerning subjects included or to be included in the agenda) ultimately by Sunday 27 June 2021 (article 7:130 of the Belgian Companies and Associations Code). Notice of the items for discussion and accompanying proposals for resolution that are

5

Disclaimer

Retail Estates NV published this content on 15 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 June 2021 14:29:02 UTC.


© Publicnow 2021
Nieuws over RETAIL ESTATES SA
23/07BEURS VAN BRUSSEL : Bel20 sluit weer hoger af
AM
22/07RETAIL ESTATES SA : Onthechting van dividendslotdividend
FA
20/07Bel20 boekt herstel
AM
20/07Aandeelhouders Retail Estates akkoord met alle agendapunten
AM
20/07RETAIL ESTATES : 20/07/2021 - Resultaten van de gewone algemene vergadering van ..
PU
20/07BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
19/07BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
19/07BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
16/07BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
16/07BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet 2022 116 M 138 M -
Nettowinst (verlies) 2022 - - -
Nettoschuld 2022 - - -
Koers/winst verhouding 2022 15,9x
Dividendrendement 2022 6,86%
Marktkapitalisatie 876 M 1 039 M -
Kapitalisatie / Omzet 2022 7,52x
Kapitalisatie / Omzet 2023 6,84x
Aantal werknemrs 32
Percentage vrij verhandelbaar 76,0%
Grafiek RETAIL ESTATES SA
Duur : Periode :
Retail Estates sa : Grafische technische analyse Retail Estates sa | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse RETAIL ESTATES SA
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsdalerBullishBullish
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Houden
Aantal analisten 2
Laatste slotkoers 69,20 €
Gemiddelde koersdoel 66,50 €
Spread / Gemiddelde doel -3,90%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Jan Emiel Maria C. de Nys Chief Executive Officer, Executive Director & MD
Kara de Smet Chief Financial Officer & Executive Director
Paul Jozef Julien Borghgraef Chairman & Compliance Officer
Tom Ooms Manager-Technical & Construction
Koenraad van Nieuwenburg Chief Investment Officer
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
RETAIL ESTATES SA17.60%1 046
SIMON PROPERTY GROUP, INC48.12%41 501
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST5.67%20 088
REGENCY CENTERS CORPORATION41.63%10 938
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST-0.93%10 295
KIMCO REALTY CORPORATION41.84%9 230