New World Department Store China Limited kondigt de volgende wijzigingen aan in de rol van de gezamenlijke chief executive officer van de onderneming en de samenstelling van de commissies van de Raad van Bestuur: Om meer tijd aan zijn persoonlijke verplichtingen te kunnen besteden, zal de heer Cheung Fai-yet, Philip ("de heer Cheung") met ingang van 1 juli 2023 zijn functie als joint chief executive officer van de Onderneming en voorzitter van het uitvoerend comité van de Raad neerleggen. De heer Cheung zal werkzaam blijven als uitvoerend Bestuurder, lid van elk van het Uitvoerend Comité, het Benoemingscomité van de Raad en het Remuneratiecomité van de Raad. In het licht van de veranderingen in de rollen van de heer Cheung binnen de Vennootschap zal zijn vergoeding worden herzien naar HKD 220.000 per maand (plus discretionaire prestatiebonus) met ingang van 1 juli 2023, die van tijd tot tijd zal worden herzien door het Vergoedingscomité en de Raad op basis van zijn taken en verantwoordelijkheden en de prestaties en winstgevendheid van de Vennootschap. De verlengde termijn van het dienstverband van de heer Cheung als uitvoerend bestuurder gaat in van 1 juli 2023 tot 30 juni 2026, behoudens de vereisten voor pensionering bij rotatie en herverkiezing in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap. De jaarlijkse directeursbeloning van de heer Cheung als uitvoerend Bestuurder, zoals bepaald in zijn benoemingsbrief met de Vennootschap van
30 juni 2023, bedraagt HKD 150.000, die wordt vastgesteld op basis van zijn taken, verantwoordelijkheden, kwalificaties en ervaringen, de heersende marktomstandigheden en de winstgevendheid en het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap, en wordt van tijd tot tijd herzien door het Bezoldigingscomité en de Raad. De Raad heeft aangekondigd dat, na het aftreden van de heer Cheung als joint chief executive officer van het Bedrijf en voorzitter van het Vergoedingscomité op 1 juli 2023, mevrouw Xie Hui-fang, Mandy ("Mevrouw Xie"), de andere joint chief executive officer van het Bedrijf, zal worden herbenoemd tot chief executive officer van het Bedrijf (de "Chief Executive Officer"), en ook zal worden benoemd tot voorzitter van het Vergoedingscomité, lid van elk van het Benoemingscomité en het Vergoedingscomité, allemaal met ingang van 1 juli 2023. Mevrouw Xie zal werkzaam blijven als uitvoerend Bestuurder. Mevrouw Xie Hui-fang, Mandy, 47 jaar oud, werd in mei 2021 benoemd tot uitvoerend bestuurder en joint chief executive officer van de Vennootschap. Ze kwam in 2001 bij de Groep en werd in 2019 benoemd tot lid van het Uitvoerend Comité, en is verantwoordelijk voor het monitoren van en het toezicht houden op de juridische zaken, contractueel beheer, personeelsstrategie en -ontwikkeling, personeelstraining en administratief beheer van de Vennootschap. Daarnaast is mevrouw Xie ook belast met zaken die betrekking hebben op het algemene beheer van het Bedrijf, het bevorderen van de bedrijfsontwikkeling en het uitvoeren van de operationele strategie van het Bedrijf. Mevrouw Xie is ook directeur en/of wettelijk vertegenwoordiger van een aantal dochterondernemingen van het bedrijf. Mevrouw Xie is afgestudeerd aan de East China University of Political Science and Law en heeft meer dan 20 jaar managementervaring bij grote winkelketens. Ze heeft uitgebreide ervaring in het beheer van juridische zaken, het structureren van bedrijfsrisicobeheersystemen, corporate governance, projectbeheer en planning. Ze heeft ook ervaring op gebieden als het formuleren van een personeelsstrategie, het plannen van personeelsontwikkeling en training, en het administratief beheer van bedrijven.