Onder embargo tot 17/05/2023 17:40

Gereglementeerde informatie

  • Kwalitatieve residentiële vastgoedportefeuille
 • Toename van de reële waarde van de vastgoedportefeuille tot € 773,98 miljoen op 31 maart 2023.
 • De vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur bestaan voor 93,0% uit residentieel vastgoed.
 • Meer dan 50% van de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur is jonger dan 10 jaar; meer dan 80% van de vastgoedbeleggingen is jonger dan 20 jaar.
  • Sterke huurmarkt resulteert in een record bezettingsgraad
 • Sterke residentiële huurmarkt met een grote vraag naar kwalitatieve woningen.
 • Toename van de gemiddelde bezettingsgraad naar 98,5% in de eerste drie maanden van 2023 (ten opzichte van 98,2% in de eerste drie maanden van 2022).
  • Verderzetting sterke groei van het EPRA resultaat
 • Toename van het EPRA resultaat met 15,9% naar € 3,10 miljoen in de eerste drie maanden van 2023 (ten opzichte van € 2,68 miljoen in de eerste drie maanden van 2022).
 • Toename van het EPRA resultaat per aandeel met 6,6% naar € 0,17 in de eerste drie maanden van 2023 (ten opzichte van € 0,16 in de eerste drie maanden van 2022).
  • Netto actiefwaarde per aandeel

- De EPRA NTA per aandeel bedraagt € 21,02 op 31 maart 2023 (-1,8% ten opzichte van € 21,40 op

 • 31 december 2022).

  • Evenwichtige balansstructuur en sterke liquiditeitspositie
 • Schuldgraad van 53,01% (GVV-KB) en 51,87% (IFRS) op 31 maart 2023.
 • De gemiddelde financieringskost in de eerste drie maanden van 2023 bedraagt 1,88%.
 • Home Invest Belgium beschikt over € 29,20 miljoen vrij beschikbare kredietlijnen.
 • Geen vervaldagen van kredietlijnen of obligatieleningen in 2023. De eerstvolgende vervaldagen liggen in 2024.
  • Vooruitzichten 2023 en uitkering aan de aandeelhouders
 • Voor 2023 verwacht Home Invest Belgium een stijging van het EPRA resultaat per aandeel naar € 1,10 (ten opzichte van € 1,08 in 2022).
 • De Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering hebben op 2 mei 2023 een totale uitkering aan de aandeelhouders goedgekeurd voor een bedrag van € 1,10 per aandeel, een stijging voor het 23ste opeenvolgende jaar. De uitkering bestaat uit de combinatie van enerzijds een bruto dividend van € 1,00 per aandeel en anderzijds een vermindering van het eigen vermogen met € 0,10 per aandeel.
 • De raad van bestuur voorziet een uitkeringspolitiek gebaseerd op een gemiddelde stijging gelijk aan of groter dan de langjarige inflatie.

1

RESULTATEN 1STE TRIMESTER 2023

1. VASTGOEDPORTEFEUILLE

3

2. GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS

3

3. TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS

6

3.1. TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

6

3.2.GECONSOLIDEERDE BALANS

7

3.3.FINANCIERINGSSTRUCTUUR

8

4. ACTIVITEITEN IN HET EERSTE TRIMESTER VAN 2023

10

4.1 VERHUURACTIVITEITEN

10

4.2 VERKOPEN

10

5. UITKERING AAN DE AANDEELHOUDERS

11

6. VOORUITZICHTEN

12

7. APM - ALTERNATIEVE PRESTATIEMAATSTAVEN

13

8. AGENDA VAN DE AANDEELHOUDER

17

2

RESULTATEN 1STE TRIMESTER 2023

Op 31 maart 2023 heeft Home Invest Belgium een vastgoedportefeuille1 van € 773,98 miljoen, tegenover € 772,01 miljoen op 31 december 2022, hetzij een toename met 0,3%.

VASTGOEDPORTEFEUILLE

31/03/2023

31/12/2022

Reële waarde van de vastgoedbeleggingen

€ 773,98 m

€ 772,01 m

Vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur

€ 689,40 m

€ 693,97 m

Projectontwikkelingen

€ 57,97 m

€ 51,99 m

Deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures vermogensmutatie

€ 26,61 m

€ 26,05 m

TOTAAL

€ 773,98 m

€ 772,01 m

De reële waarde van de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur bedraagt € 689,40 miljoen en bestaat uit 47 sites.

De som van de contractuele huren op jaarbasis en de geschatte huurwaarde op de leegstaande ruimten bedraagt € 35,11 miljoen op 31 maart 2023.

De vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur worden door de onafhankelijke vastgoeddeskundigen gewaardeerd aan een gemiddeld bruto huurrendement2 van 5,1%.

De vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur bestaan op 31 maart 2023 voor 93,0% uit residentieel vastgoed.

De vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur zijn voor 68,6% gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 10,9% in het Waals gewest, 10,9% in het Vlaams Gewest en 9,6% in Nederland.

Vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur

Vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur

spreiding per type

geografische spreiding

 1. De vastgoedportefeuille bestaat uit (i) de vastgoedbeleggingen en (ii) de deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures vermogensmutatie.
 2. Bruto huurrendement = (contractuele brutohuren op jaarbasis + geschatte huurwaarde op de leegstaande ruimtes) / (reële waarde van de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur).

3

RESULTATEN 1STE TRIMESTER 2023

GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS

(in k €)

RESULTATENREKENING

31/03/2023

31/03/2022

NETTO HUURRESULTAAT

8.531

7.465

OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE

4.081

3.700

OPERATIONELE MARGE3

47,8%

49,6%

XVI. Resultaat op verkopen van vastgoedbeleggingen

28

-15

XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen

-10.103

-656

XIX. Ander portefeuilleresultaat

338

-267

PORTEFEUILLERESULTAAT

-9.738

-939

OPERATIONEEL RESULTAAT

-5.657

2.762

XX. Financiële inkomsten

26

3

XXI. Netto interestkosten

-1.270

-1.320

XXII. Andere financiële kosten

-41

-20

XXIII. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva

-2.408

11.926

FINANCIEEL RESULTAAT

-3.693

10.590

XXIV. Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures

560

1.499

BELASTINGEN

-86

-69

NETTO RESULTAAT

-8.876

14.782

Uitsluiting van het portefeuilleresultaat

+9.738

+939

Uitsluiting van de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva

+2.408

-11.926

Uitsluiting van de niet-EPRA elementen van het aandeel in het resultaat van geassocieerde

-169

-1.118

vennootschappen en joint ventures

EPRA RESULTAAT4

3.101

2.676

Gemiddeld aantal aandelen5

17.785.785

16.363.410

NETTORESULTAAT PER AANDEEL (in €)

-0,50

0,90

EPRA RESULTAAT PER AANDEEL (in €)

0,17

0,16

 1. Operationele marge = (Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille) / (Netto huurresultaat).
 2. Het EPRA resultaat is het netto resultaat met uitsluiting van (i) het portefeuilleresultaat, (ii) de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva en (iii) de niet-EPRA elementen van het aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures. Deze term wordt gebruikt in overeenstemming met de Best Practices recommendations van EPRA.
 3. Het gemiddeld aantal aandelen werd berekend met uitsluiting van de eigen aandelen aangehouden door de vennootschap.

4

RESULTATEN 1STE TRIMESTER 2023

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

Home Invest Belgium NV published this content on 17 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 May 2023 15:50:14 UTC.