Gedragscode

Inhoudsopgave

Voorwoord

5

1.

Rechtmatig en integer handelen

8

2.

Toepassingsgebied

9

3.

Arbeid en sociale principes

10

3.1

Diversiteit en inclusie

10

3.2

Geen kinderarbeid

11

3.3

Geen gedwongen arbeid

11

3.4

Vrijheid van vereniging en het recht op

collectieve onderhandelingen

11

3.5

Werktijden

11

3.6

Beloning

11

4.

Milieu, gezondheid en veiligheid, productveiligheid

12

4.1

Milieu, gezondheid en veiligheid (EHS)

12

4.1.1

Gezondheid en veiligheid

12

4.1.2

Milieu bescherming

13

4.2

Productveiligheid

13

5.

Eerlijke handelspraktijken

14

5.1

Eerlijke competitie

14

5.2

Anticorruptie

15

5.2.1

Geen corruptie

15

5.2.2 Ontvangen en aanbieden van voordelen

15

5.3

Belangenverstrengeling

16

5.4

Anti witwassen van geld

17

Inhoudsopgave

6. Behandeling van informatie

18

6.1

Vertrouwelijke informatie

18

6.2

Informatiebeveiliging

18

6.3

Data Privacy

19

6.4

Interne Informatie

19

6.5

Openbare communicatie

19

6.6

Nauwkeurige registratie van gegevens

20

6.7

Correcte rapportage

20

7. Afhandeling van bedrijfseigendommen en van derden,

activa en hulpbronnen

21

8. Buitenlandse handel, exportcontrole en belastingen

22

8.1

Buitenlandse handel en exportcontrole

22

8.2

Belasting

22

9. Naleving van de gedragscode

23

9.1

Verantwoordelijkheid

23

9.1.1 Verantwoordelijkheid van de werknemer

23

9.1.2

Management verantwoordelijkheid

23

9.2

Melding van een schending van de Gedragscode

24

9.2.1

Meldingsplicht bij overtreding

24

9.2.2

Directe rapportage

24

9.2.3

tellUS!

24

9.3

Omgaan met gemelde overtredingen

24

9.4

Overtredingen en sancties

25

Gelijke rechten is een van de basisprincipes van FORVIA HELLA.

Voor een betere leesbaarheid, waar de volgende tekst verwijst naar een specifiek geslacht, moet het worden opgevat als betrekking hebbend op alle geslachten.

Beste collega's,

De reputatie en het langdurige succes van FORVIA HELLA zijn gebaseerd op een bedrijfscultuur die meer dan 100 jaar geleden is ontstaan en nog steeds wordt nageleefd. Het vormt de basis voor het vertrouwen dat klan- ten, leveranciers, andere zakelijke partners en derden in FORVIA HELLA hebben. De bedrijfscultuur van FORVIA HELLA is gebaseerd op zes waar- den: gedrevenheid, verantwoordelijkheid, teamwerk, flexibiliteit, respect en ruimdenkendheid. Deze zes bedrijfswaarden dienen als maatstaf voor ons dagelijks handelen en werken binnen het wereldwijde FORVIA HEL- LA-netwerk.

Deze gedragscode belichaamt de bedrijfswaarden van FORVIA HELLA en bepaalt de gedragsverwachtingen van elke FORVIA HELLA-medewerker. Het helpt om goed van fout gedrag te onderscheiden en juridische uitdagingen aan te gaan die zich voordoen in ons dagelijks werk met collega's, klanten, leveranciers, andere zakenpartners en derden. Daarom kan het worden opgevat als een soort kompas dat richting geeft aan de dagelijkse samenwerking en acties.

De FORVIA HELLA Gedragscode moet worden nageleefd en is bindend voor alle medewerkers van de FORVIA HELLA Groep wereldwijd. Dit is belangrijk voor ­FORVIA HELLA en voor elk individu. Hieruit vloeit de ver- wachting voort dat ieder van ons bij FORVIA HELLA zich persoonlijk ver- antwoordelijk voelt voor het naleven van de Gedragscode en altijd wettig en ethisch handelt.

Lippstadt, januari 2024

Bernard Schäferbarthold

Dr. Frederik Born

CEO

Group General Counsel &

Chief Nalevingsfunctionaris

VOORWOORD

GEDRAGSCODE | 5

"Naleving is een plicht voor ons allemaal - voor iedereen, overal, elke dag bij FORVIA HELLA.

Maar Compliance is meer dan dat. Het is onze overtuiging en ambitie.

Het stuurt onze dagelijkse handelingen."

Bernard Schäferbarthold

CEO

VOORWOORD

GEDRAGSCODE | 6

"Naleving van wetten en regels staat centraal in onze dagelijkse activiteiten. Verantwoordelijk handelen is een kernwaarde van FORVIA HELLA en betekent vooral de juiste beslissingen nemen, op ethische en wettelijke wijze."

Dr. Frederik Born

Group General Counsel &

Chief Nalevingsfunctionaris

VOORWOORD

GEDRAGSCODE | 7

1Rechtmatig en integer handelen

"Het voortdurende succes en de

reputatie van FORVIA HELLA hangen

af van het feit of ieder van ons zich altijd rechtmatig en eerlijk gedraagt."

1. RECHTMATIG EN INTEGER HANDELEN

Het voortdurende succes en de reputatie van FORVIA HELLA hangen af van het feit of ieder van ons zich altijd rechtmatig en eerlijk gedraagt.

We moeten alle wetten en regels naleven, waar we ook zaken doen, evenals de interne regels van FORVIA HELLA in ons dage- lijks werk. Overtredingen worden niet getolereerd en kunnen ernstige gevolgen hebben voor de FORVIA HELLA Groep en de betrokkenen.

Bovendien moeten we in al onze handelingen de waarden van FORVIA HELLA hoog houden.

1. RECHTMATIG EN INTEGER HANDELEN

GEDRAGSCODE | 8

Toepassingsgebied2

"Deze Gedragscode geldt voor en is

bindend voor ons allemaal ...

ongeacht onze positie, functie of

niveau van tewerkstelling."

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Gedragscode geldt voor en is bindend voor alle organisa- torische eenheden en houdstermaatschappijen waarin HELLA GmbH & Co. KGaA direct of indirect meer dan 50 % van de aandelen bezit (FORVIA HELLA Groep). In het geval van minder- heidsbelangen en lidmaatschappen in organisaties, zullen diegenen onder ons die de FORVIA HELLA Groep vertegenwoor- digen in de respectievelijke besluitvormingsorganen alle nodige maatregelen nemen om de naleving van de principes in deze Gedragscode te garanderen.

Deze Gedragscode geldt voor en is bindend voor ons allemaal, als medewerkers van de FORVIA HELLA Groep en leden van de cor- portabele organen van de FORVIA HELLA bedrijven, onge- acht onze positie, functie of werkniveau.

2. TOEPASSINGSGEBIED

GEDRAGSCODE | 9

3Arbeid

en sociale principes

"We cultiveren een omgeving waarin teamwerk en respect vanzelfsprekend zijn."

3. ARBEID EN SOCIALE PRINCIPES

We cultiveren een omgeving waarin teamwerk en respect vanzelfsprekend zijn.

Daarom behandelen we onze werknemers, zakenpartners en andere derde partijen met waardigheid, respect en in over- eenstemming met de internationaal erkende mensenrechten- normen en handelen we in overeenstemming met de volgende principes.

3.1. Diversiteit en Inclusie

We waarderen diversiteit en moedigen een inclusieve werkom- geving aan.

We respecteren alle werknemers, zakenpartners en andere derden ongeacht geslacht, etnische afkomst, sociale achter- grond, nationaliteit, huidskleur, seksuele geaardheid, religie of geloofsovertuiging, vakbondsactiviteit, leeftijd, handicap en andere wettelijk beschermde kenmerken.

Werknemers worden aangeworven en gepromoveerd op basis van hun kwalificaties en vaardigheden.

We verwerpen elk gedrag dat een beledigende, vijandige of intimiderende werkomgeving creëert, evenals alle vormen van intimidatie, inclusief seksuele intimidatie en geestelijke of licha- melijke mishandeling.

3. ARBEID EN SOCIALE PRINCIPES

GEDRAGSCODE | 10

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Hella GmbH & Co. KGaA published this content on 04 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 June 2024 07:14:03 UTC.