Inloggen
E-mail
Wachtwoord
Paswoord weergeven
Bewaren
Bent u uw wachtwoord vergeten?
Gratis lid worden
Registreer
Registreer
Instellingen
Instellingen
Dynamische koersen 
OFFON
 1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. BelgiŽ
 4. Euronext Bruxelles
 5. Groupe Bruxelles Lambert SA
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    GBLB   BE0003797140

GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA

(GBLB)
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingenAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Groupe Bruxelles Lambert : BAV - Volmacht

24/09/2021 | 08:12

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

Naamloze Vennootschap

Zetel: Marnixlaan 24 - 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0407.040.209 - RPR Brussel

Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering van de aandeelhouders van Groep Brussel Lambert ("GBL") die op donderdag 4 november 2021 om 14 uur zal doorgaan in de Hotel de Merode, Poelaertplein 6 te 1000 Brussel

VOLMACHT

Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen, dient u dit formulier terug te zenden

aan het onderaan dit document vermelde adres.

Ondergetekende,

Naam, voornaam/Benaming:

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Adres/Zetel:abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Houder van: (doorhalen wat niet van toepassing is)

fee . fee . fee GBL-aandeel/aandelen op naam

fee . fee . fee gedematerialiseerde GBL-aandeel/aandelen ingeschreven bij de hiernavolgende erkende rekeninghouder of financiële instelling:

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

zal op de Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering vertegenwoordigd worden voor het totaal aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming wenst deel te nemen, beperkt evenwel tot het aantal aandelen waarvan het bezit op de registratiedatum, dit is 21 oktober 2021 om middernacht (Belgische tijd), is vastgesteld.

VERKLAART in kennis te zijn gesteld van het plaatsvinden van de Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering van Groep Brussel Lambert die op donderdag 4 november 2021 om 14 uur zal doorgaan in de Hotel de Merode, Poelaertplein 6 te 1000 Brussel.

WENST zich op deze Vergadering (en op alle volgende Vergaderingen die later, wegens verdaging, schorsing of een nieuwe oproeping van de Vergadering van donderdag 4 november 2021, met dezelfde agenda, zullen plaatsvinden) te laten vertegenwoordigen.

VERLEENT DAARTOE VOLMACHT, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, overeenkomstig de hieronder gegeven instructies voor de uitoefening van het stemrecht, in zijn naam, over de onderwerpen van de agenda te stemmen, aan:

Naam, voornaam/Benaming:

Adres/zetel:

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

In geval van potentiele belangenconflicten gelden de volgende regels:

 1. "de volmachtdrager moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft" (artikel 7:143, §4, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Dienaangaande zal een Bestuurder, zonder uitdrukkelijke instructies van de volmachtgever, geneigd zijn om systematisch voor de door de Raad van Bestuur geformuleerde voorstellen van besluit te stemmen. Hetzelfde geldt voor een werknemer die zich, in beginsel, in een band van ondergeschiktheid jegens GBL bevindt.
 2. "de volmachtdrager mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt" (artikel 7:143, §4, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). GBL verzoekt u derhalve om uw specifieke steminstructies te kennen te geven door voor elk onderwerp van de agenda een hokje aan te kruisen. Bij gebrek aan een specifieke steminstructie met betrekking tot een op dit formulier opgenomen onderwerp op de agenda, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie gegeven heeft om "Voor" dit onderwerp te stemmen.

Doen inzonderheid potentiele belangenconflicten ontstaan:

 • de aanwijzing als volmachtdrager: (i) van GBL of één van haar dochtervennootschappen; (ii) van een lid van de Raad van Bestuur van GBL; (iii) van een werknemer of de Commissaris van GBL; (iv) van een verwante van een sub (ii) en (iii) bedoelde natuurlijke persoon of van de echtgenoot, of wettelijk samenwonende partner van dergelijke persoon of een aanverwante van dergelijke persoon;
 • de ontstentenis van aanwijzing van een volmachtdrager, in welk geval GBL een lid van haar Raad van Bestuur of één van haar werknemers als volmachtdrager aanwijst.
 1. Steminstructies betreffende de onderwerpen op de agenda
  De volmachtdrager zal, overeenkomstig de hierna aangegeven steminstructies, in naam van ondergetekende stemmen of zich onthouden. Bij gebrek aan steminstructies voor het (de) hierna voorgestelde besluit(en) of, indien de door de volmachtgever gegeven instructies om enige reden niet duidelijk zijn, zal de volmachtdrager steeds "Voor" het (de) voorgestelde besluit(en) stemmen.
  1. BESLUIT DIE GELDIG KAN GENOMEN WORDEN WANNEER DE AANWEZIGE OF VERTEGENWOORDIGDE AANDEELHOUDERS TEN MINSTE DE HELFT VAN HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MET GOEDKEURING DOOR DRIE VIERDEN VAN DE STEMMEN

1.1. Vernietiging van eigen aandelen

Voorstel tot vernietiging van 5.003.287 eigen aandelen verkregen door de vennootschap.

De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zou geannuleerd worden zoals voorgeschreven door artikel 7:219, § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg zou het artikel 4 van de statuten als volgt gewijzigd worden:

"Het kapitaal wordt vastgesteld op zeshonderd drieënvijftig miljoen honderd zesendertig duizend driehonderd zesenvijftig euro en zesenveertig cent (653.136.356,46 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesenvijftig miljoen driehonderd vijfenvijftigduizend

(156.355.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / honderd zesenvijftig miljoen driehonderd vijfenvijftig duizendste (1/156.355.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Ieder van deze aandelen is volledig volgestort."

1.1.2.1 Voor O

Tegen O

Onthouding O

1.1.1.1.

Wanneer hij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.

-2-

2. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN GENOMEN WORDEN WANNEER DE AANWEZIGE OF

VERTEGENWOORDIGDE AANDEELHOUDERS TEN MINSTE DE HELFT VAN HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MET GOEDKEURING DOOR DE GEWONE MEERDERHEID VAN DE STEMMEN

2.1. Bekrachtiging van de coöptatie van een Bestuurder

Voorstel tot bekrachtiging van de coöptatie van Alexandra Soto als Bestuurder ter vervanging van Xavier Le Clef vanaf 30 juli 2021, en dit tot de Gewone Algemene Vergadering 2025.

1.1.2.1 Voor O

Tegen O

Onthouding O

Wanneer hij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.

2.2. Remuneratiebeleid

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid van toepassing vanaf de datum van deze Vergadering.

1.1.2.2 Voor O

Tegen O

Onthouding O

Wanneer hij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.

3. BEVOEGDHEDEN

Voorstel om aan elke medewerker van Groep Brussel Lambert alle bevoegdheden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en, in voorkomend geval, onverminderd andere bevoegdheidsdelegaties, te verlenen, om (i) de statuten te coördineren ten einde er bovenstaande wijzigingen in op te nemen, de gecoördineerde versies van de statuten te ondertekenen en ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel neer te leggen en (ii) alle andere formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging of de bekendmaking van de bovenstaande besluiten.

Voor O

Tegen O

Onthouding O

Wanneer hij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.

* * *

-3-

 1. Steminstructies betreffende de onderwerpen en/of de nieuwe/alternatieve besluiten die, overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen later aan de agenda zouden worden toegevoegd
  Overeenkomstig artikel 7:130, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal GBL een nieuw volmachtformulier, aangevuld met de bijkomende onderwerpen en/of nieuwe/alternatieve besluiten die later op de agenda geplaatst zouden zijn ter beschikking van de aandeelhouders stellen, ten einde de volmachtgever in staat te stellen zijn volmachtdrager specifieke steminstructies dienaangaande te geven.
  De hiernavolgende steminstructies zullen dus enkel gelden bij gebrek aan specifieke steminstructies die, na de datum van onderhavige volmacht, behoorlijk aan de volmachtdrager werden overgemaakt.
  1. Indien na de datum van onderhavige volmacht, nieuwe onderwerpen aan de agenda van de Vergadering werden toegevoegd, dient de volmachtdrager (één van beide hokjes aankruisen):
   O zich te onthouden van de stemming over deze nieuwe onderwerpen en de desbetreffende voorstellen tot besluit;
   O te stemmen over deze nieuwe onderwerpen en de desbetreffende voorstellen tot besluit of zich te onthouden van de stemming indien hij/zij dit, gelet op de belangen van de aandeelhouder gepast vindt.
   Indien de aandeelhouder hiervoor geen keuze aangeeft, dient de volmachtdrager zich te onthouden van de stemming over de nieuwe onderwerpen van de agenda en de desbetreffende voorstellen tot besluit.
   In geval van belangenconflictdient de volmachtdrager zich steeds te onthouden van de stemming over de nieuwe onderwerpen van de agenda en de desbetreffende voorstellen tot besluit.
  2. Indien na de datum van onderhavige volmacht, nieuwe/alternatieve besluiten worden voorgesteld betreffende onderwerpen van de agenda, dient de volmachtdrager (één van beide hokjes aankruisen):
   O zich te onthouden van stemming over deze nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en te stemmen of zich te onthouden van stemming over de bestaande voorstellen tot besluit naargelang de hiervoor (sub. A.) aangegeven instructies;
   O te stemmen over de desbetreffende nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit of zich te onthouden van de stemming indien hij/zij dit, gelet op de belangen van de aandeelhouder gepast vindt.
   Indien de aandeelhouder hiervoor geen keuze aangeeft, dient de volmachtdrager zich te onthouden van stemming over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en te stemmen of zich te onthouden van stemming over de bestaande voorstellen tot besluit, naargelang de hiervoor (sub. A.) aangegeven instructies.

Enkel in het onder punt B.2. hiervoor vermelde geval, kan de volmachtdrager op de Vergadering evenwel afwijken van de hierboven (sub. A.) gegeven steminstructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. Indien de volmachtdrager gebruik maakt van deze mogelijkheid, moet hij de volmachtgever daarvan in kennis stellen.

In geval van belangenconflictendient de volmachtdrager zich steeds te onthouden van de stemming over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit.

* * *

* *

*

-4-

Gedaan te abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc, op fe / fe / 2021.

Handtekening(en):

Naam:

Titel:

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Rechtspersonen moeten de naam, voornaam en titel van de natuurlijke persoon die deze volmacht in hun naam ondertekent vermelden. In dit geval verklaart en verzekert ondergetekende aan Groep Brussel Lambert dat hij/zij de bevoegdheid heeft om deze volmacht in naam van de rechtspersoon te ondertekenen.

De volmachten van een vruchtgebruiker en een blote eigenaar zijn slechts geldig als ze samen gegeven en opgesteld zijn op naam van dezelfde volmachtdrager.

Het geheel van dit behoorlijk ingevuld en ondertekend document moet uiterlijk op vrijdag 29 oktober 2021,

op het hieronder aangegeven adres, bij de vennootschap toekomen. Dit document kan per post of per e-mail worden

verstuurd. In dat laatste geval volstaat een scan of een foto van het formulier.

Groep Brussel Lambert

Ter attentie van Priscilla Maters, Secretaris-Generaal

Marnixlaan 24

1000 Brussel

België

Fax: +32 2 289 17 32

E-mail: ag-av@gbl.be

Gelieve ons een telefoonnummer en e-mailadres mee te delen waarop wij u, zo nodig, kunnen bereiken:

Privé: feeeeeeeeeeeeeeeeeee

Kantoor: feeeeeeeeeeeeeeeeeee

E-mail: abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

-5-

Disclaimer

GBL - Groupe Bruxelles Lambert SA published this content on 24 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 September 2021 06:11:02 UTC.


© Publicnow 2021
Nieuws over GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
11/10GROUPE BRUXELLES LAMBERT : GBL - Transacties op GBL-aandelen 11-10-2021
PU
11/10GROUPE BRUXELLES LAMBERT : Transactions on GBL shares van 4 oktober 2021 tot en met 8 okto..
PU
08/10BEURS VAN BRUSSEL : Bel20 sluit lichtjes in het rood
AM
08/10Brussel blijft terughoudend
AM
08/10Plaatsvervangend CEO Safran krijgt zelfde rol bij Belgisch GBL
MT
07/10Deputy CEO bij GBL
AM
07/10GROUPE BRUXELLES LAMBERT : Benoeming van Bernard Delpit tot Deputy CEO
PU
05/10Groep Brussel Lambert sluit partnership voor spaar- en vermogensbeheer met Malakoff Hum..
MT
05/10GROUPE BRUXELLES LAMBERT : Exclusieve onderhandelingen tussen Sienna en Malakoff Humanis
PU
05/10GROUPE BRUXELLES LAMBERT : Exclusieve onderhandelingen tussen Sienna Investment Managers e..
PU
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet 2021 8 027 M 9 289 M -
Nettowinst (verlies) 2021 499 M 577 M -
Nettoschuld 2021 528 M 611 M -
Koers/winst verhouding 2021 30,3x
Dividendrendement 2021 2,67%
Marktkapitalisatie 14 928 M 17 318 M -
Beurskap. / Omzet 2021 1,93x
Beurskap. / Omzet 2022 2,31x
Aantal werknemrs 48
Percentage vrij verhandelbaar 45,1%
Grafiek GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
Duur : Periode :
Groupe Bruxelles Lambert SA : Grafische technische analyse Groupe Bruxelles Lambert SA | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsBullishNeutraalBullish
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Kopen
Aantal analisten 8
Laatste slotkoers 98,36 €
Gemiddelde koersdoel 113,63 €
Spread / Gemiddelde doel 15,5%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Ian Gallienne Chief Executive Officer & Director
Xavier Likin Chief Financial Officer
Paul Guy B. Desmarais Chairman
Michael Bredael Investment Director
Antoinette d'Aspremont Lynden Independent Non-Executive Director
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA19.20%17 318
INVESTOR AB (PUBL)31.82%70 054
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED-2.96%25 894
HAL TRUST31.09%15 184
AB INDUSTRIVÄRDEN (PUBL)2.33%14 066
LIFCO AB (PUBL)57.35%13 070