Engtex Group Berhad (KLSE:ENGTEX) begint op 22 juni 2022 met de terugkoop van eigen aandelen, in het kader van het programma dat de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 26 mei 2022 gemandateerd hebben. Volgens het mandaat is de onderneming gemachtigd om eigen aandelen in te kopen, zodanig dat het bezit in eigen bezit van de onderneming niet meer dan 10% van haar uitgegeven aandelenkapitaal bedraagt. De teruggekochte aandelen zullen ofwel worden ingetrokken, ofwel in de schatkist worden gehouden, ofwel gedeeltelijk worden ingetrokken en in de schatkist worden gehouden.

De terugkopen zullen worden gefinancierd met intern gegenereerde middelen en/of leningen of een combinatie van beide. Het maximumbedrag van de voor de terugkoop uit te trekken middelen mag niet hoger zijn dan de som van de door de vennootschap ingehouden winsten. De machtiging vervalt ten vroegste op de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering, de datum waarop de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering moet worden gehouden of de datum waarop de machtiging in een Algemene Vergadering wordt gewijzigd of herroepen.