Gedragscode

Continental

voor zakenpartners

Gedragscode voor zakenpartners

Inhoud

Duurzame bedrijfspraktijken

. .

. 1 . . .

Naleving van wetten, regels en wettelijke voorschriften

. .

1

Belangenverstrengeling

.

2 . . .

Goede arbeidsomstandigheden en mensenrechten

.

2. . .

Milieu- en klimaatbescherming

.

.3 . .

Veiligheid en gezondheid

.

.3 . . .

Due diligence toeleveringsketen

. . 3 . . .

Mineralen uit conflict- en risicogebieden

. .

3. . .

Technische naleving

.. .. ..

..4..

Bedrijfsinformatie en intellectueel eigendom

.

.4 . .

Bedrijfscontinuïteit

. . 5 . .

Naleving van deze Gedragscode voor zakenpartners

.

. 5

Klachtenregeling

.

5 . .

.

Gedragscode voor zakenpartners

Pagina 1 van 5

Duurzame bedrijfspraktijken

Duurzaamheid en integriteit vormen de kern van ons bedrijf en de kern van onze mensen.. Met onze bedrijven, onze producten en diensten, onze waardeketens en onze wereldwijde activiteiten stuwen we de voortdurende trans- formatie van de economie naar een gezond ecosysteem voor duurzame mobiliteit en industrieën..

Als ondertekenaar van het Global Compact van de Verenigde Naties, heeft Continental zich verbonden aan zijn tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.. Continental zet zich in voor eerli- jkheid en integriteit met betrekking tot ons hele zakelijke gedrag ten opzichte van werknemers, klanten, leveranciers, concurrenten en andere belanghebbenden..

Continental heeft zijn groepsbrede verplichtingen op het gebied van de verantwoorde waardeketen vastgelegd op zijn website).. Continental zet zich in voor visionaire en gedurfde ambities.. Tegen 2050 streeft Continental samen met de waardeketenpartners van Continental naar 100 % koolstofneutraliteit in de gehele waardeketen, voor 100 % emissievrije mobiliteit en industrieën, voor een 100 % circu- laire economie en voor een 100 % verantwoorde waarde- keten.. Daarom zet Continental zich in om de rechten van mens en milieu te respecteren in haar bedrijfsactiviteiten en in de hele toeleveringsketen.. De Zakenpartners zullen ons ondersteunen bij het bereiken van deze ambities met hun

producten, diensten en activiteiten, om negatieve effecten in de waardeketen te verminderen en om economische, sociale en ecologische waarde te creëren voor al onze belanghebbenden en de samenleving..

Duurzame zakelijke praktijken en integriteit zijn geworteld in de bedrijfswaarden van Continental, Gedragscodes, respectieve regels en beleidslijnen, evenals internationale kaders, waaronder de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties, het Global Compact van de Verenigde Naties, de OESO-richtlijnen inzake multinationale ondernemingen (MNE's) en de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties, met specifieke verwijzing naar de verdragen en aanbev- elingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)..

Continental verwacht van al zijn zakenpartners dat ze in alle aspecten van hun bedrijfsvoering met dezelfde eerli- jkheid, oprechtheid, verantwoordelijkheid en toewijding aan duurzaamheid en integriteit handelen.. Deze Gedragscode voor zakenpartners benadrukt belangrijke normen die in overeenstemming zijn met de waarden van Continental en waarvan we verwachten dat elke zakenpartner, inclusief maar niet beperkt tot leveranciers, consultants, verkopers, makelaars, aannemers, agenten, verhuurders en anderen, deze volgt en strikt naleeft..

Naleving van wetten, regels en wettelijke voorschriften

De Zakenpartner zal voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften in de landen waarin hij actief is en zal passende maatregelen nemen om naleving van dergelijke wetten, regels en wettelijke voorschriften te garanderen..

Naleving van antitrustwetten

De Zakenpartner zal zich strikt houden aan alle toepas- selijke antitrustwetten, handelspraktijkwetten en alle andere mededingingswetten, regels en voorschriften die bijvoorbeeld betrekking hebben op monopolies, oneerlijke concurrentie, handelsbeperkingen en relaties met concur- renten en klanten.. De Zakenpartner zal dus geen overeen- komsten aangaan met concurrenten of andere handelingen verrichten die de concurrentie op oneerlijke wijze kunnen beïnvloeden, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsafspraken

of markttoewijzingen.. De Zakenpartner zal ook voldoen aan alle toepasselijke antitrustvoorschriften die specifiek betrekking hebben op de relatiedistributeurs..

Corruptie bestrijden

Continental tolereert geen enkele vorm van corruptie.. De Zakenpartner zal zich dus houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot corruptie en omkoping, inclusief die met betrekking tot buitenlandse corrupte prak- tijken.. De Zakenpartner zal zich niet inlaten met enige vorm van corruptie, omkoping, diefstal, verduistering of afpersing of het gebruik van illegale betalingen, met inbegrip van enige betaling of ander voordeel aan een persoon of bedrijf voor het beïnvloeden van een beslissing die in strijd is met de toepasselijke wetgeving..

Gedragscode voor zakenpartners

Export- en importvoorschriften

De Zakenpartner zal voldoen aan alle toepasselijke import- en exportcontrolewetten, inclusief, zonder beperking, sancties, embargo's en andere wetten, voorschriften, overheidsbevelen en -beleidsregels die de overdracht of verzending van goederen, software, technologie, diensten en betalingen regelen..

Preventie van witwassen en financiering van terrorisme Onze Zakenpartners zullen zich strikt houden aan alle toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot het witwassen van geld en de preventie van terrorismefi- nanciering.. Onze zakenpartners zullen zich onthouden van deelname aan dergelijke activiteiten..

Pagina 2 van 5

Naleving van gegevens

De Zakenpartner zal zich strikt houden aan alle toepas- selijke nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, gegevensbeveiliging en andere gegevens die niet persoonlijk zijn.. De verwerking van gegevens moet op een transparante en verantwoorde manier gebeuren..

Artificiële intelligentie

Als onze zakenpartner AI ontwikkelt of gebruikt, zal dit op een verantwoordelijke, eerlijke, uitlegbare en gecontroleerde manier gebeuren.. Daarnaast zorgen onze zakenpartners ervoor dat hun gebruik van AI voldoet aan alle toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving en ethische normen respecteert..

Belangenverstrengeling

Van onze werknemers wordt verwacht dat ze handelen in het beste belang van hun bedrijf.. Privébelangen en persoonlijke overwegingen mogen geen invloed hebben op zakelijke beslissingen.. Continental en de zakenpartner vermijden elke activiteit of situatie die kan leiden tot een

conflict van het privébelang van een werknemer met een zakenpartner en het zakelijke belang van Continental.. Een zakenpartner die zich bewust wordt van een belangen- conflict zal Continental hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen..

Goede arbeidsomstandigheden en mensenrechten

De Zakenpartner respecteert internationaal erkende mensenrechten zoals uiteengezet in de Universele Verk- laring van de Rechten van de Mens en normen van de IAO en biedt wereldwijd gezonde en eerlijke werkomstan- digheden.. Daarom zal de Zakenpartner alle personen met respect en eerlijkheid behandelen en zal hij de toepasselijke nationale en internationale voorschriften naleven.. In over- eenstemming met de lokale wetgeving omvatten deze, maar zijn niet beperkt tot:

 • Het verbod op dwangarbeid, inclusief elke vorm van moderne slavernij, mensenhandel en onethische wervingspraktijken,
 • het verbod op kinderarbeid,
 • een inclusieve en coöperatieve omgeving handhaven zonder vergelding, vrij van geweld of intimidatie,
 • de afwijzing van enige vorm van discriminatie, inclusief maar niet beperkt tot nationaliteit, etniciteit, geslacht, handicap, leeftijd, seksuele identiteit of seksuele geaardheid, religie en overtuigingen, sociale status of enige racistisch gemotiveerde discriminatie,
 • het verstrekken van transparante en eerlijke vergoedingen en voordelen, ten minste gelijkwaardig aan het wettelijke minimumloon van het land;
 • redelijke werkuren en voldoende rusttijden,
 • het respecteren van het recht op vrijheid van vereni- ging en collectieve arbeidsovereenkomsten,
 • het creëren van veilige en gezonde werkomgevingen,
 • verantwoordelijke beveiligingspraktijken door al het beveiligingspersoneel dat door de zakenpartner wordt gebruikt of gecontracteerd,
 • naast het erkennen en respecteren van het bestaan van landgebruik, gebruikelijke rechten en bijbehorende rechten van lokale gemeenschappen, inheemse volken en individuen, vooral waar deze het levensonderhoud van mensen waarborgen..

Continental ondersteunt de Women's Empowerment Principles van de Verenigde Naties en moedigt zijn zakenpartners sterk aan om de Women's Empowerment Principles van de VN formeel te ondersteunen in hun eigen activiteiten en hun toeleveringsketens..

Gedragscode voor zakenpartners

Pagina 3 van 5

Milieu- en klimaatbescherming

De Zakenpartner zal zijn activiteiten op een veilige en verantwoorde manier uitvoeren op basis van een system- atische managementaanpak, het milieu beschermen en de toepasselijke nationale en internationale regelgeving en onze regels naleven..

De zakenpartner zal hulpbronnen op een duurzame manier gebruiken door het verbruik van hulpbronnen zoals energie, water, grondstoffen en goederen te verminderen.. Bovendien

zal de Zakenpartner adequate milieubeschermingsproce- dures installeren en onderhouden, waaronder, maar niet beperkt tot, klimaatbescherming, luchtkwaliteit, verantwoord chemicaliënbeheer, bodembescherming, bescherming van waterlichamen, biodiversiteit, afvalverwerking en -hantering, geluidspreventie en het voorkomen van ontbossing.. De vereisten van het Verdrag van Bazel inzake het beheer van grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijk afval en de verwijdering ervan moeten worden gevolgd..

Veiligheid en gezondheid

De Zakenpartner zal zijn bedrijf op een veilige en verant- woorde manier runnen.. De Zakenpartner zet zich daarbij in om veilige producten te produceren en te leveren aan ­Continental en een veilige, gezonde en ergonomische werkomgeving te bieden die ongevallenpreventie onder- steunt en blootstelling aan gezondheidsrisico's voor de werknemers en aannemers van de Zakenpartner mini- maliseert.. Om dit doel te bereiken moet een veiligheids- en

gezondheidsbeheersysteem voor voortdurende verbetering worden geïmplementeerd, inclusief, maar niet beperkt tot, noodbeheer, brandpreventie en een verantwoord beheer van chemicaliën.. De vereisten van het Verdrag van Minamata inzake kwik, het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen en het Verdrag van de IAO inzake veiligheid en gezondheid op het werk 155 moeten gevolgd worden..

Due diligence toeleveringsketen

Zakenpartners zullen due diligence-processen imple- menteren om risico's voor negatieve mensenrechten en milieu-effecten in hun toeleveringsketens te identificeren, te voorkomen en te beperken, inclusief passende klachten- mechanismen en rapportage, op basis van de Richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten van de Verenigde Naties

en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, evenals de respectieve richtlijnen..

De Zakenpartner zal voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot due diligence in de toeleveringsketen..

Mineralen uit conflict- en risicogebieden

Als onderdeel van de algehele due diligence van de

› en de meest recente versies van de relevante

toeleveringsketen wordt van de zakenpartner verwacht

rapportagesjablonen invullen, zoals het rapport-

dat hij due diligence en traceerbaarheid in zijn toelever-

eringssjabloon voor conflictmineralen (CMRT) en

ingsketens voor alle mineralen ondersteunt.. Van de Zaken-

sjablonen voor kobaltrapportage (CRT)/het 'rapporter-

partner wordt verwacht dat hij op de hoogte is van de

ingssjabloon voor uitgebreide mineralen' (EMRT) dat

toepasselijke wettelijke vereisten met betrekking tot miner-

door het 'Responsible Minerals Initiative' (RMI) wordt

alen uit conflict- en hoogrisicogebieden en zal zorgen voor

verstrekt op basis van nauwkeurige en waarheids-

naleving van dergelijke wetten, in overeenstemming met

getrouwe informatie van de eigen leveranciers van

de OESO-richtlijnen voor due diligence voor verantwoorde

de zakenpartner, klaar zijn om actuele en bijgewerkte

toeleveringsketens van mineralen uit conflict- en hoogrisi-

informatie te verstrekken, zoals CMRT's, CRT's en

cogebieden.. Daarbij zal de Zakenpartner

EMRT's naar Continental en werken aan het elimineren

van non-conforme, gesanctioneerde en hoogrisicos-

› due diligence uitvoeren op zijn toeleveringsketens om

melterijen in de respectieve toeleveringsketens..

te bepalen of producten die aan Continental worden

verkocht, kritieke mineralen of materialen bevatten;

Gedragscode voor zakenpartners

Technische naleving

Pagina 4 van 5

De Zakenpartner, die materialen of componenten levert die in producten van Continental worden opgenomen of goederen of diensten levert die worden gebruikt voor de productie van Continental-producten, ontwikkelt, produ- ceert en producten levert (inclusief systemen, hardware en software) en diensten die in overeenstemming zijn met de geldige bindende productvereisten van

 • Productveiligheid, een producteigendom, is de vrijheid van onaanvaardbaar risico voor consumenten veroor- zaakt door een product..
 • Productconformiteit is het voldoen aan vereisten met betrekking tot productgerelateerde technische nalevingsverplichtingen.. Het dekt alle vereisten die niet duidelijk toegewezen kunnen worden aan een van de gedefinieerde technische nalevingscategorieën, maar die noodzakelijk zijn om te voldoen aan technische nalevingsverplichtingen.. Om technisch conform te zijn, moeten de werkelijke eigenschappen van een product overeenkomen met de gedocumenteerde eigenschappen.. Dit omvat met name homologatie, certificeringsprocedures en reclame..
 • Naleving van productmilieuwetgeving omvat de milieu- voetafdruk van het product (bijv.. emissie, verbruik
  en efficiënt gebruik van hulpbronnen).. Bovendien zijn materialen en circulaire economie aspecten van naleving van productmilieuwetgeving.. Om technisch conform te zijn, moet de beoordeling van belangrijke milieuaspecten van producten gedurende de hele levenscyclus van het product en de minimalisering van mogelijke effecten op het milieu door producten worden gewaarborgd..
 • Cyberbeveiliging en privacy van producten is de afwezigheid van onredelijk risico op ongeautoriseerde manipulatie (integriteit), remming (beschikbaarheid) en toegang (vertrouwelijkheid) tot producten en hun

functies.. Productprivacy omvat dat noodzakelijke technische maatregelen genomen worden om de bescherming van persoonlijk identificeerbare infor- matie (PII) te overwegen.. Om technisch conform te zijn, moeten cyberbeveiliging en gegevensbescherming gedurende de hele levenscyclus van het product in aanmerking genomen worden en moet het onderlig- gende beheersysteem gewaarborgd worden..

 • Intellectueel eigendom: Om technisch conform te zijn, moet intellectueel eigendom van derden worden gerespecteerd en rechtmatig worden gebruikt.. Dit omvat bijvoorbeeld het actief verbieden van het gebruik van namaakonderdelen (plagiaat) in de hele toeleveringsketen en ervoor zorgen dat de producten geen inbreuk maken op intellectueel eigendom van derden, althans door het uitvoeren, wettelijk beoor- delen en documenteren van zoekopdrachten naar intellectuele eigendomsrechten van derden met de zorg die gebruikelijk is in de respectieve sector..

Naleving van wettelijke technische voorschriften en toepasselijke externe standaarden en normen, evenals van technische nalevingsvereisten die door Continental worden opgelegd, moet gedurende de hele levenscyclus van het product worden gewaarborgd, te beginnen met het prod- uctstrategieproces tot het einde van de levensduur..

De Zakenpartner stelt zijn werknemers in staat om te handelen in overeenstemming met de bovengenoemde technische nalevingsvereisten door adequate structuren en processen vast te stellen en te verstrekken.. Bovendien werkt de Zakenpartner volledig samen met Continental aan hun technische nalevingsprocessen, indien nodig, met betrek- king tot overkoepelende technische nalevingsrelevante processen en vereiste transparantie..

Elke mogelijke inbreuk op de technische naleving moet onmiddellijk schriftelijk aan Continental worden gemeld..

Bedrijfsinformatie en intellectueel eigendom

Het is de verantwoordelijkheid van de Zakenpartner om ervoor te zorgen dat gevoelige bedrijfsinformatie of handelsgeheimen die verkregen zijn uit hoofde van de zake- lijke activiteiten met Continental (hierna "Bedrijfsinformatie" genoemd) strikt vertrouwelijk behandeld worden en niet op ongepaste wijze gebruikt of bekendgemaakt worden aan derden..

De Zakenpartner zorgt ervoor dat alle bedrijfsinformatie op de juiste wijze wordt verzameld, verwerkt, beveiligd en opgeslagen op basis van de kritieke aard ervan..

Bovendien zal de Zakenpartner het geregistreerde en niet-geregistreerde intellectuele eigendom van Continental respecteren, het beschermen en beveiligen als vertrou- welijke informatie (indien nog niet bekendgemaakt aan derden) en het niet gebruiken voor andere doeleinden dan degene die uitdrukkelijk zijn overeengekomen met Continental, tenzij het respectieve gebruik is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.. De Zakenpartner zal het intellectuele eigendom van Continental niet gebruiken voor en in verband met namaakproducten en andere producten die niet voor Continental zijn geproduceerd..

Gedragscode voor zakenpartners

Pagina 5 van 5

Bedrijfscontinuïteit

Met betrekking tot de bedrijfscontinuïteit en toelevering- sketen voert de zakenpartner voortdurend uitgebreide activiteiten uit om risico's te identificeren en te beoordelen.. Voor geïdentificeerde risico's worden regelmatig risicobep-

erkende maatregelen en back-up- en continuïteitsplannen uitgevoerd en getest om de impact van onderbrekingen en verstoringen voor activiteiten ter ondersteuning van Continental te minimaliseren..

Naleving van deze Gedragscode voor zakenpartners

Continental beschouwt de bepalingen van deze Gedragscode voor zakenpartners, die we van tijd tot tijd kunnen wijzigen, als essentieel voor de zakelijke relatie tussen Continental en de zakenpartner.. Daarom is naleving van de hierin opge- nomen bepalingen essentieel voor de zakelijke relatie tussen Continental en de Zakenpartner die erkend en overeenge- komen wordt door de Zakenpartner..

In geval van aanzienlijke schendingen van deze gedragscode voor zakenpartners door de zakenpartner, behoudt ­Continental zich het recht voor om de zakelijke relatie met de zakenpartner te beëindigen, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving..

De Zakenpartner ondersteunt de implementatie door ­Continental van wettelijk vereiste en, op basis van de risi- coblootstelling, andere due diligence-processen door actief deel te nemen aan gerelateerde initiatieven, bijv.. zelfbeoor- delingsvragenlijsten of formele certificering van naleving.. Continental behoudt zich het recht voor om op een gepaste manier een audit uit te voeren of te vereisen met betrekking tot de naleving van deze Gedragscode voor zakenpartners

door de zakenpartner.. (Vorige) audits door derden kunnen als gelijkwaardig worden beschouwd.. Elke audit wordt gepland op kantooruren die wederzijds zijn overeengekomen met de zakenpartner en wordt voorbereid door de zakenpartner die een passend niveau van documentatie verstrekt die de naleving van deze gedragscode voor zakenpartners op een duidelijke en transparante manier onderbouwt..

Waar van toepassing zal de Zakenpartner deelnemen aan initiële of verdere trainingsmaatregelen voorgesteld door Continental om ervoor te zorgen dat de Zakenpartner voldoet aan wetten, regels en wettelijke voorschriften..

De Zakenpartner zal alles in het werk stellen om vertrouwd te raken met de zakelijke praktijken van zijn leveranciers, onderaannemers en andere zakenpartners en om van al deze leveranciers, onderaannemers en zakenpartners te eisen dat ze deze Gedragscode voor Zakenpartners of de waarden die hierin zijn vastgelegd, naleven.. De Zakenpartner en Continental zullen alle vragen met betrekking tot deze Gedragscode voor Zakenpartners op een betrouwbare en respectvolle manier bespreken..

Klachtenregeling

De Zakenpartner en zijn respectieve werknemers, evenals belanghebbenden en rechthebbenden in het algemeen worden aangemoedigd om schendingen van deze Gedragscode voor Zakenpartners te melden aan de Hotline voor integriteit van Continental..

Contactgegevens en het reglement zijn beschikbaar op de website van Continental.. www.continental.com/hotline

Zakenpartners ondersteunen alle onderzoeken naar vermeende schendingen.. Bovendien moeten zakenpartners, in overeenstemming met hun eigen due diligence-inspan- ningen, een klachtenregeling bieden of respectieve sector- of landspecifieke niet-gerechtelijke regelingen ondersteunen..

Wij bevestigen hierbij dat wij de waarden van de Zakelijke Code zoals vermeld in de bovenstaande Gedragscode voor zakenpartners delen, respecteren en naleven en toepassen..

Versie 2024/04

Continental Aktiengesellschaft Continental-Plaza1, D-30175Hannover www.continental-corporation.com

Voor al haar dochterondernemingen

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

Continental AG published this content on 07 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 May 2024 16:35:51 UTC.