China XLX Fertiliser Ltd. (SEHK:1866) begint op 11 mei 2023 met de inkoop van aandelen in het kader van het programma waarvoor de aandeelhouders in de jaarlijkse algemene vergadering van 24 juni 2022 machtiging hebben verleend. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om niet meer dan 81.451.300 aandelen, die 10% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen, in te kopen tegen een maximumprijs van niet meer dan 105% of meer van de gemiddelde slotkoers. De ingekochte aandelen worden geacht onmiddellijk te worden ingetrokken.

Het programma zal worden gefinancierd uit interne middelen en/of externe leningen of de middelen die wettelijk beschikbaar zijn voor een dergelijke aankoop of verwerving in overeenstemming met de grondwet en de toepasselijke wetgeving in Singapore en Hongkong. Het doel van het programma is de verhoging van de winst per aandeel en/of de winst per aandeel voor de onderneming. Het programma loopt af aan het einde van de volgende jaarlijkse algemene vergadering van de onderneming of het verstrijken van de periode waarbinnen de volgende jaarlijkse algemene vergadering van de onderneming volgens de statuten of enige toepasselijke wetgeving van Singapore moet worden gehouden of de datum waarop de aankopen of verwervingen van aandelen krachtens het terugkoopmandaat volledig zijn uitgevoerd of de aanneming van een gewoon besluit door de aandeelhouders in de algemene vergadering tot intrekking, wijziging of vernieuwing van het terugkoopmandaat, als dat eerder is.

Op 24 juni 2022 had de onderneming 814.513.001 aandelen in omloop.