PERSBERICHT

2 mei 2024 Gereglementeerde informatie - 18.00 uur

CARE PROPERTY INVEST

naamloze vennootschap

Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Zetel: Horstebaan 3, 2900 Schoten

Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen) (hierna 'de Vennootschap')

Care Property Invest publiceert duurzaamheidsverslag 2023

Schoten, België - donderdag 2 mei 2024

Care Property Invest publiceert vandaag haar duurzaamheidsverslag over het jaar 2023. In dit verslag gaat de Vennootschap in op de groeiende aandacht voor duurzaamheid binnen de onderneming en legt zij uit hoe haar strategie en doelstellingen een belangrijke impact (zullen) hebben op de exploitanten, de bewoners van haar zorgfaciliteiten, haar medewerkers en de bredere groep stakeholders. Het verslag is opgesteld in overeenstemming met internationale duurzaamheids- en rapportage richtlijnen (GRI, EPRA sBPR en de Euronext ESG richtlijnen). Het huidige rapport bouwt verder op de vereisten van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) waaraan Care Property Invest vanaf boekjaar 2025 zal moeten beantwoorden.

Als investeerder en werkgever draagt Care Property Invest bij aan een duurzame toekomst. Ons strategisch kader wordt gedreven door een materialiteitsoefening, die voldoet aan de eisen van het dubbele materialiteitsprincipe van de CSRD. Op basis van deze beoordeling heeft Care Property Invest haar ESG-ambities vormgegeven, met de nadruk op drie impactgebieden: 'Investeren in duurzame gebouwen', 'Bouwen van duurzame relaties' en 'Leiden door ethische praktijken'. Ons engagement, vertaald naar meetbare doelstellingen, stellen ons in staat om een sterke duurzaamheidsbasis op te bouwen binnen onze strategie en onze manier van werken.

Daarnaast zijn we verheugd dat onze wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen voor de korte termijn en net-zero officieel zijn goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi). Het engagement van Care Property Invest wordt weerspiegeld in onze gevalideerde doelstellingen, waaronder een vermindering van 42% van de broeikasgasemissies in scope 1 en scope 2 tegen 2030, gemeten ten opzichte van het basisjaar 2022. Bovendien hebben we een net-zero doelstelling voor 2050 gesteld, met de belofte om de emissies in scope 1, scope 2 en scope 3 tegen 2050 met 90% te verminderen ten opzichte van ons basisjaar 2022.

Het duurzaamheidsverslag rapporteert eveneens over de toewijzing van de netto-opbrengsten van de financiële instrumenten, die Care Property Invest aanging in het kader van het Sustainable Finance Framework, aan de hiervoor in aanmerking komende duurzame activa. Het Sustainable Finance Framework van Care Property Invest is in overeenstemming met onder meer de richtlijnen van de Green Bond Principles (ICMA, 2018), Social Bond Principles (ICMA, 2020) en de Sustainability Bond Guidelines (2018).

Peter Van Heukelom, CEO van Care Property Invest:

"Met trots stellen we ons intussen al vijfde Duurzaamheidsverslag voor. Meer en meer verankeren we de milieu-,sociale en bestuurscriteria voor onze activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de samenleving of het milieu, in het dna van ons bedrijf. Als zorgvastgoedinvesteerder, maar ook als werkgever, willen we actief bijdragen aan een betere en duurzame toekomst."

  • Duurzaamheidsverslag in pdf(beschikbaar in het Engels)
  • Highlights uit het duurzaamheidsverslag

Care Property Invest nv

Horstebaan 3, 2900 Schoten

T +32 3 222 94 94

BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen

E info@carepropertyinvest.be

Openbare GVV naar Belgisch recht

www.carepropertyinvest.be

• • •

Care Property Invest herhaalt de wens om haar vastgoedportefeuille in de toekomst verder uit te breiden met zorgvastgoed, zowel in België, Nederland, Spanje en Ierland als in de hele Europese Economische Ruimte.

• • •

Voorzichtigheid met vooruitzichten

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Care Property Invest. Wij wijzen de lezers erop dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-,economische en concurrentiële onzekerheden, die Care Property Invest grotendeels niet onder controle heeft.Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen, of indien gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten.Daarom neemt Care Property Invest geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.

Voor alle bijkomende informatie

Aurianne Lambert Sustainability Manager aurianne.lambert@carepropertyinvest.be

  • +32 3 222 94 94 Horstebaan 3, 2900 Schoten info@carepropertyinvest.bewww.carepropertyinvest.be

Filip Van Zeebroeck

CFO - Uitvoerend bestuurder filip.vanzeebroeck@carepropertyinvest.be

  • +32 3 222 94 94 - M +32 494 91 10 93 Horstebaan 3, 2900 Schoten info@carepropertyinvest.bewww.carepropertyinvest.be

Peter Van Heukelom

CEO -Uitvoerend bestuurder peter.vanheukelom@carepropertyinvest.be

  • +32 3 222 94 94 - M +32 495 59 82 67 Horstebaan 3, 2900 Schoten info@carepropertyinvest.bewww.carepropertyinvest.be

Care Property Invest nv

Horstebaan 3, 2900 Schoten

T +32 3 222 94 94

BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen

E info@carepropertyinvest.be

Openbare GVV naar Belgisch recht

www.carepropertyinvest.be

Over Care Property Invest

Care Property Invest nv is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (openbare GVV) naar Belgisch recht. Ze is al meer dan 25 jaar genoteerd op Euronext Brussels en investeert in hoogwaardig zorgvastgoed voor senioren en mensen met een beperking op de Europese markt. Care Property Invest verwerft, bouwt en renoveert kwalitatief zorgvastgoed (woonzorgcentra, groepen van assistentiewoningen, wooncomplexen voor mensen met een beperking,…) en stelt deze vervolgens volledig op maat van de eindgebruikers ter beschikking aan solide zorgondernemers op basis van een langetermijncontract.

De Vennootschap heeft een internationale portefeuille van 150 zorgprojecten uitgebouwd, verspreid over België, Nederland, Spanje en Ierland.

De beurskapitalisatie van Care Property Invest bedroeg op 30/04/2024 circa € 516 miljoen. De Vennootschap probeert voor haar aandeelhouders een stabiel aandeel te creëren met een laag risicoprofiel en een stabiel en gestaag groeiend dividend.

Ticker

CPINV

ISIN-Code

BE0974273055

Indexopnames

Belgium BEL Mid (Euronext Brussels)

Euronext Real Estate (Euronext Brussels)

GPR (Global Property Research) General Europe Index

GPR (Global Property Research) General Europe Quoted Index (excl. open-end bankfondsen)

EPRA

EPRA-lid sinds december 2016.

In september 2023 mocht Care Property Invest voor de tweede opeenvolgende keer de EPRA sBPR Gold

Award in ontvangst nemen voor haar duurzaamheidsrapportering.

Website

Alle verdere informatie vindt u op onze website www.carepropertyinvest.be

Care Property Invest nv

Horstebaan 3, 2900 Schoten

T +32 3 222 94 94

BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen

E info@carepropertyinvest.be

Openbare GVV naar Belgisch recht

www.carepropertyinvest.be

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Care Property Invest NV published this content on 02 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 May 2024 15:51:05 UTC.