Notulen gewone algemene vergadering 29 mei 2024 -1

CARE PROPERTY INVEST

naamloze vennootschap

Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 3

Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)

(de "Vennootschap")

Notulen van de gewone algemene vergadering

gehouden op 29 mei 2024 om 11 uur

Op heden, woensdag 29 mei 2024 om 11 uur, wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de "AV") gehouden op de zetel van de Vennootschap.

BUREAU

Overeenkomstig artikel 36 van de statuten wordt de AV voorgezeten door de heer Mark Suykens, voorzitter van de raad van bestuur (de "Voorzitter").

De Voorzitter duidt als secretaris aan: mevrouw Nathalie Byl

De AV kiest als stemopnemers: de heer Willem Van Gaver en de heer Jan Van Beers

(het "Bureau")

LIJST VAN DE DEELNEMERS

Nemen deel aan de algemene vergadering, de perso(o)n(en), aandeelhouder(s) en/of zijn/haar/hun vertegenwoordiger(s), waarvan de aandelen boekhoudkundig op hun naam werden geregistreerd uiterlijk op 15 mei 2024 om 24 uur, Belgisch uur (i.e. de registratiedatum) en die hun wens om deel te nemen aan deze AV hebben kenbaar gemaakt en waarvan de identiteit, zowel van de lastgever als van de lasthebber in geval van vertegenwoordiging, en het aantal aandelen waarmee hij/zij aan de stemming zal willen deelnemen, is weergegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst die wordt ondertekend door de leden van het Bureau en bij deze notulen gevoegd wordt om er een geheel mee te vormen.

Op heden wordt het kapitaal vertegenwoordigd door 36.988.833 aandelen. De Vennootschap houdt 0 eigen aandelen aan die niet deelnemen aan de stemming. Het totaal aantal stemgerechtigde aandelen bedraagt 36.988.833 aandelen.

Uit de deelnemerslijst blijkt dat heden 4.363.204 (11,80%) aandelen zullen deelnemen aan de stemming.

De commissaris van de vennootschap, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren vast vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch is aanwezig op de vergadering.

Care Property Invest NV

Horstebaan 3

T +32 3 222 94 94

2900 Schoten

F +32 3 222 94 95

BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen

E info@carepropertyinvest.be

Openbare GVV naar Belgisch recht

www.carepropertyinvest.be

Notulen gewone algemene vergadering 29 mei 2024 -2

Naast de Voorzitter nemen ook verschillende bestuurders van de Vennootschap deel aan de algemene vergadering.

Verder zijn er ook personeelsleden van de Vennootschap, alsook medewerkers van de technische ondersteuning op de AV aanwezig. De AV maakt geen bezwaar tegen hun aanwezigheid op deze vergadering.

INLEIDENDE UITEENZETTING

De Voorzitter leidt de AV in en betoogt dat de AV is bijeengeroepen met volgende AGENDA, waarvan de tekst is opgenomen in de uitnodiging, de oproeping en de volmachten.

AGENDA

 1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2023, afgesloten per 31 december 2023.
  Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
 2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2023, afgesloten per 31 december 2023.Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
 3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2023 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2023.
  Voorstel tot besluit: "De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van het per 31 december 2023 afgesloten boekjaar 2023,inclusief de bestemming van het resultaat, goed.".
 4. Benoemingen
  1. Herbenoeming van de heer Michel Van Geyte
   Voorstel tot besluit: "Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Michel Van Geyte, wonende te Sint-Thomasstraat 42,2018 Antwerpen, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"). Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar die eindigt na afloop gewone algemene vergadering van 2028. De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van tienduizend euro (10.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een recht op presentiegelden overeenkomstig het remuneratiebeleid.".

Care Property Invest NV

Horstebaan 3

T +32 3 222 94 94

2900 Schoten

F +32 3 222 94 95

BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen

E info@carepropertyinvest.be

Openbare GVV naar Belgisch recht

www.carepropertyinvest.be

Notulen gewone algemene vergadering 29 mei 2024 -3

 1. Herbenoeming van de heer Filip Van Zeebroeck

Voorstel tot besluit: "Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Filip Van Zeebroeck, wonende te Cornelis De Herdtstraat 16, 2640 Mortsel, als bestuurder voor een termijn van vier jaar die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028.Het mandaat is onbezoldigd.".

 1. Herbenoeming van mevrouw Valérie Jonkers

Voorstel tot besluit: "Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, mevrouw Valérie Jonkers,wonende te Wezelsebaan 102B, 2900 Schoten,als bestuurder voor een termijn van vier jaar die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028. Het mandaat is onbezoldigd.".

 1. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag, opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2023, en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV.
  Voorstel tot besluit: "De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2023,met raadgevende stem goed." .
 2. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat
  Voorstel tot besluit: "De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders, m.n.de heren Mark Suykens, Willy Pintens, Dirk Van den Broeck, Peter Van Heukelom, Paul Van Gorp, Michel Van Geyte en Filip Van Zeebroeck en aan mevrouw Carol Riské, mevrouw Brigitte Grouwels, mevrouw Ingrid Ceusters en mevrouw Valérie Jonkers voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.".
 3. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat
  Voorstel tot besluit: "De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris (EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor) voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023." .
 4. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten aangegaan door de VennootschapVoorstel tot besluit: "De algemene vergadering keurt,in toepassing van artikel 7:151 WVV, de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet in geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap, goed, en ratificeert (voor zover als nodig) volgende financieringsovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap: (I) Revolving Loan Facility met ABN AMRO Bank N.V.van 15 december 2022 met betrekking tot een totaalbedrag van 60.000.000 EUR; (II) Roll-overkrediet met Belfius Bank NV van 17 augustus 2023 voor een totaalbedrag van 20.000.000 EUR; (III) Roll-overkrediet met Belfius Bank NV van 17 augustus 2023 voor een totaalbedrag van 50.000.000 EUR; (IV) Roll-overkrediet met Belfius Bank NV van 17 augustus 2023 voor een totaalbedrag van 25.000.000 EUR; (V) Roll-overkrediet met Belfius Bank NV van 17 augustus 2023 voor een totaalbedrag van 25.000.000 EUR; (VI) Exploitatiekredietlijn met KBC Bank NV van 27 juni 2022 voor een totaalbedrag van 20.000.000 EUR; en (VII) Exploitatiekredietlijn met KBC Bank NV van 27 juni 2022 voor een totaalbedrag van 40.000.000 EUR.".

Care Property Invest NV

Horstebaan 3

T +32 3 222 94 94

2900 Schoten

F +32 3 222 94 95

BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen

E info@carepropertyinvest.be

Openbare GVV naar Belgisch recht

www.carepropertyinvest.be

Notulen gewone algemene vergadering 29 mei 2024 -4

 1. Wijziging van de controle m.b.t. overige overeenkomsten aangegaan door de Vennootschap
  Voorstel tot besluit: "De algemene vergadering keurt, in toepassing van artikel 7:151 WVV, de bepalingen met betrekking tot de gevolgen van een eventuele wijziging van de controle over de Vennootschap, goed, en ratificeert (voor zover als nodig) volgende overeenkomst aangegaan door de Vennootschap: (I) Schedule to the 2002 Master Agreement met ABN AMRO Bank N.V.van 16 augustus 2023.".
 2. Allerlei - Mededelingen.

De Voorzitter deelt mede dat de aandeelhouders op naam en de commissaris werden uitgenodigd per brief of per e-mail, conform hun aangegeven keuze, en dit op datum van 25 april 2024. De afschriften van deze uitnodigingen zijn voorgelegd aan het Bureau.

De bestuurders van de Vennootschap verzaakten aan de oproepingsformaliteiten, maar werden wel per e- mail op 25 april 2024 geïnformeerd.

De oproeping voor de AV, waarin voormelde agenda is weergegeven, gebeurde conform de wettelijke voorschriften door publicatie in het Belgisch Staatsblad en De Standaard op 25 april 2024, zoals tevens blijkt uit de overgelegde bewijsexemplaren. De oproeping en het model van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap vanaf 25 april 2024 (na beurstijd). Een mededeling werd verstuurd naar de pers teneinde maximale verspreiding te garanderen.

De hogervermelde documenten worden gevoegd bij de huidige notulen waarmee ze in het papieren en elektronisch archief van de Vennootschap zullen worden bewaard.

Er werd niet gevraagd om bijkomende punten op de agenda van deze algemene vergadering te plaatsen, noch werden er voorstellen tot besluiten ingediend met betrekking tot de op deze agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Eén aandeelhouder heeft aan de Vennootschap een schriftelijke vraag overgemaakt met verzoek deze te beantwoorden tijdens de AV. De vraag wordt beantwoord bij agendapunt 12 Allerlei - Mededelingen.

De Voorzitter wijst erop dat de voorstellen op de agenda moeten worden aangenomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

De Voorzitter herinnert eraan dat elk aandeel recht geeft op één stem.

De AV erkent, na de voorafgaande uiteenzetting, regelmatig samengesteld te zijn en verklaart zich bevoegd om met betrekking tot de hiervoor vastgestelde agendapunten besluiten te treffen.

Care Property Invest NV

Horstebaan 3

T +32 3 222 94 94

2900 Schoten

F +32 3 222 94 95

BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen

E info@carepropertyinvest.be

Openbare GVV naar Belgisch recht

www.carepropertyinvest.be

Notulen gewone algemene vergadering 29 mei 2024 -5

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN

 1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2023, afgesloten per 31 december 2023.
  De Voorzitter geeft het woord aan de heer Peter Van Heukelom, gedelegeerd bestuurder / CEO, die toelichting geeft bij het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023, afgesloten per 31 december 2023. Deze toelichting wordt aangevuld met vragen vanwege de aandeelhouders en de antwoorden verstrekt door de bestuurders.
  Aangezien het bij dit agendapunt om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.
 2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2023, afgesloten per 31 december 2023.
  De AV neemt kennis van de verslagen van de commissaris. Het betreffen verklaringen over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud.
  Over deze verslagen worden geen opmerkingen geformuleerd.
  Aangezien het bij dit agendapunt om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.
 3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2023.
  De statutaire jaarrekening en de bestemming van het resultaat worden toegelicht door de heer Peter Van Heukelom, gedelegeerd bestuurder / CEO.
  Het statutair globaal resultaat van het boekjaar 2023 bedraagt € -5.757.814
  De raad van bestuur baseert haar voorstel inzake dividentuitkering op de cash flow die de Vennootschap genereert. Hierdoor wordt het nettoresultaat aangepast met een aantal niet- kaselementen zoals afschrijvingen, variaties in reële waarde van vastgoedbeleggingen, variaties in reële waarde van financiële instrumenten, variaties in reële waarde van financiële activa en afname van de in vorige periodes toegekende winst- of verliesmarges van projecten. Na deze correcties bedraagt de aangepaste EPRA-winst € 34.222.066
  De voorgestelde vergoeding van het kapitaal bedraagt € 36.988.833 Aan de AV wordt volgende bestemming van het resultaat voorgesteld:

Totale vergoeding van het kapitaal

€ 36.988.833

Totaal brutodividend per aandeel

€ 1,00

Care Property Invest NV

Horstebaan 3

T +32 3 222 94 94

2900 Schoten

F +32 3 222 94 95

BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen

E info@carepropertyinvest.be

Openbare GVV naar Belgisch recht

www.carepropertyinvest.be

Notulen gewone algemene vergadering 29 mei 2024 -6

Brutorendement t.o.v. de beurswaarde op datum van 31 december 2023

7,01%

van € 14,26

Totaal nettodividend (na aftrek 15% roerende voorheffing)

€ 0,85

Nettorendement

5,96%

De statutaire pay-out ratio is 108,08 %. Op geconsolideerde basis is de pay-out ratio 97,39%.

De AV beslist tot toekenning van een gecategoriseerde winstpremie aan de werknemers van Care Property Invest, dit alles in het kader van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van

een winstpremie voor de werknemers zoals bepaald in de toetredingsakte d.d. 20 april 2023.

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van het per 31 december 2023 afgesloten boekjaar 2023, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Dit besluit wordt aangenomen met 4.363.204 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 11,80 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

4.362.538

stemmen voor

0

stemmen tegen

666

onthoudingen

4. Benoemingen

 1. Herbenoeming van de heer Michel Van Geyte
  Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Michel Van Geyte, wonende te Sint-Thomasstraat 42, 2018 Antwerpen, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"). Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar die eindigt na afloop gewone algemene vergadering van 2028. De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van tienduizend euro (10.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een recht op presentiegelden overeenkomstig het remuneratiebeleid.

Dit besluit wordt aangenomen met 4.363.204 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 11,80 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

2.881.370

stemmen voor

1.481.094

stemmen tegen

740

onthoudingen

 1. Herbenoeming van de heer Filip Van Zeebroeck
  Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Filip Van Zeebroeck, wonende te Cornelis De Herdtstraat 16, 2640 Mortsel, als bestuurder voor een termijn van vier

Care Property Invest NV

Horstebaan 3

T +32 3 222 94 94

2900 Schoten

F +32 3 222 94 95

BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen

E info@carepropertyinvest.be

Openbare GVV naar Belgisch recht

www.carepropertyinvest.be

Notulen gewone algemene vergadering 29 mei 2024 -7

jaar die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028. Het mandaat is onbezoldigd.

Dit besluit wordt aangenomen met 4.363.204 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 11,80 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

2.846.026

stemmen voor

1.516.438

stemmen tegen

740

onthoudingen

 1. Herbenoeming van mevrouw Valérie Jonkers
  Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, mevrouw Valérie Jonkers, wonende te Wezelsebaan 102B, 2900 Schoten, als bestuurder voor een termijn van vier jaar die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028. Het mandaat is onbezoldigd.
  Dit besluit wordt aangenomen met 4.363.204 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 11,80 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

2.845.360

stemmen voor

1.517.104

stemmen tegen

740

onthoudingen

5. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag, opgenomen in decorporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2023, en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV.

De heer Marc Suykens, voorzitter van het het benoemings- en remuneratiecomité, geeft toelichting bij het remuneratieverslag.

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2023, met raadgevende stem, goed.

Dit besluit wordt aangenomen met 4.363.204 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 11,80 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

2.687.619

stemmen voor

581.358

stemmen tegen

1.094.227

onthoudingen

Care Property Invest NV

Horstebaan 3

T +32 3 222 94 94

2900 Schoten

F +32 3 222 94 95

BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen

E info@carepropertyinvest.be

Openbare GVV naar Belgisch recht

www.carepropertyinvest.be

Notulen gewone algemene vergadering 29 mei 2024 -8

6. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat

De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders, m.n. de heren Mark Suykens, Willy Pintens, Dirk Van den Broeck, Peter Van Heukelom, Paul Van Gorp, Michel Van Geyte en Filip Van Zeebroeck en aan mevrouw Carol Riské, mevrouw Brigitte Grouwels, mevrouw Ingrid Ceusters en mevrouw Valérie Jonkers voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.

Dit besluit wordt aangenomen met 4.363.204 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 11,80 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

4.314.285

stemmen voor

48.253

stemmen tegen

666

onthoudingen

7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris (EY, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch) voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023

Dit besluit wordt aangenomen met 4.363.204 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 11,80 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

4.363.072

stemmen voor

132

stemmen tegen

0

onthoudingen

8. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap

De algemene vergadering keurt, in toepassing van artikel 7:151 WVV, de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet in geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap, goed, en ratificeert (voor zover als nodig) volgende financieringsovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap: (I) Revolving Loan Facility met ABN AMRO Bank N.V. van 15 december 2022 met betrekking tot een totaalbedrag van 60.000.000 EUR; (II) Roll-over krediet met Belfius Bank NV van 17 augustus 2023 voor een totaalbedrag van 20.000.000 EUR; (III) Roll-over krediet met Belfius Bank NV van 17 augustus 2023 voor een totaalbedrag van 50.000.000 EUR; (IV) Roll-over krediet met Belfius Bank NV van 17 augustus 2023 voor een totaalbedrag van 25.000.000 EUR; (V) Roll-over krediet met Belfius Bank NV van 17 augustus 2023 voor een totaalbedrag van 25.000.000 EUR; (VI) Exploitatiekredietlijn met KBC Bank NV van 27 juni 2022 voor een totaalbedrag van 20.000.000 EUR; en (VII) Exploitatiekredietlijn met KBC Bank NV van 27 juni 2022 voor een totaalbedrag van 40.000.000 EUR.

Care Property Invest NV

Horstebaan 3

T +32 3 222 94 94

2900 Schoten

F +32 3 222 94 95

BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen

E info@carepropertyinvest.be

Openbare GVV naar Belgisch recht

www.carepropertyinvest.be

Notulen gewone algemene vergadering 29 mei 2024 -9

Dit besluit wordt aangenomen met 4.363.204 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 11,80 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

4.363.204

stemmen voor

0

stemmen tegen

0

onthoudingen

9. Wijziging van de controle m.b.t. overige overeenkomsten aangegaan door de Vennootschap

De algemene vergadering keurt, in toepassing van artikel 7:151 WVV, de bepalingen met betrekking tot de gevolgen van een eventuele wijziging van de controle over de Vennootschap, goed, en ratificeert (voor zover als nodig) volgende overeenkomst aangegaan door de Vennootschap: (I) Schedule to the 2002 Master Agreement met ABN AMRO Bank N.V.van 16 augustus 2023.

Dit besluit wordt aangenomen met 4.363.204 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 11,80 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

4.265.964

stemmen voor

97.240

stemmen tegen

0

onthoudingen

10. Allerlei - Mededelingen.

1. De (schriftelijke) vragen van de aandeelhouder(s) worden beantwoord door de heer Peter Van Heukelom, gedelegeerd bestuurder / CEO.

Vraag:

"Toekomst dividend politiek ?"

Het antwoord van de Vennootschap:

"Care Property Invest heeft in haar reeds lang bestaande dividendpolitiek bevestigd, m.n.een dividend uit te keren dat minstens even hoog is als het boekjaar ervoor en een verhoging van het dividend door te voeren wanneer dit duurzaam mogelijk is.Deze dividendpolitiek is tot heden dus niet gewijzigd.Hiertoe is momenteel ook geen reden gezien de winst per aandeel (1,03 EUR voor boekjaar 2023) nog steeds het dividend per aandeel (1,00 EUR per aandeel) overschrijdt.

Het op zoek gaan naar waardecreërende investeringen die de winst per aandeel versterken, wat moeilijk is in de huidige markten, zullen toelaten deze dividendpolitiek in de toekomst verder te zetten."

De Voorzitter en Peter Van Heukelom beantwoorden tijdens de zitting nog de vragen die gesteld worden door de aandeelhouders.

Care Property Invest NV

Horstebaan 3

T +32 3 222 94 94

2900 Schoten

F +32 3 222 94 95

BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen

E info@carepropertyinvest.be

Openbare GVV naar Belgisch recht

www.carepropertyinvest.be

Notulen gewone algemene vergadering 29 mei 2024 -10

2. Mededelingen m.b.t de financiële kalender van de Vennootschap: De Voorzitter overloopt de financiële kalender.

De notulen worden ondertekend door de leden van het Bureau.

Hierna wordt de vergadering geheven om 12:15 uur.

Opgemaakt te Schoten op 29 mei 2024.

Stempagina volgt

Care Property Invest NV

Horstebaan 3

T +32 3 222 94 94

2900 Schoten

F +32 3 222 94 95

BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen

E info@carepropertyinvest.be

Openbare GVV naar Belgisch recht

www.carepropertyinvest.be

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

Care Property Invest NV published this content on 29 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 May 2024 11:23:04 UTC.