Bristol Myers Squibb kondigde aan dat de Europese Commissie (EC) goedkeuring heeft verleend aan Abecma® (idecabtagene vicleucel; ide-cel) voor de behandeling van volwassen patiënten met recidief en refractair multipel myeloom die ten minste twee eerdere therapieën hebben gekregen, waaronder een immunomodulerend middel (IMiD), een proteasoomremmer (PI) en een anti-CD38 antilichaam en ziekteprogressie hebben aangetoond op de laatste therapie. Abecma is de eerste chimere antigeen receptor (CAR) T cel immuuntherapie goedgekeurd in de Europese Unie (EU) voor gebruik in eerdere therapielijnen voor recidief en refractair multipel myeloom. Deze uitgebreide goedkeuring van Abecma omvat alle EU-lidstaten.

In de EU heeft Abecma zijn Orphan Designation voor de behandeling van multipel myeloom behouden. Het huidige behandelingsparadigma voor multipel myeloom omvat IMiD's, PI's en anti-CD38 monoklonale antilichamen; veel patiënten hervallen echter en/of worden refractair voor deze therapieklassen. Door het toegenomen gebruik van de drie belangrijkste therapieklassen als combinatieregimes, worden meer patiënten eerder in hun behandeltraject blootgesteld aan triple-class.

In het verleden waren er beperkte opties voor patiënten met een recidief en/of refractair multipel myeloom dat aan triple-class blootgesteld was, en patiënten hebben vaak slechte resultaten met een mediane progressievrije overleving van drie tot vijf maanden. Met een aanzienlijke toename in productiecapaciteit en meer dan 90% succespercentage in de productie wereldwijd, is Bristol Myers Squibb voorbereid om aan de toegenomen vraag naar Abecma te voldoen. Het bedrijf is gericht op het beschikbaar maken van Abecma in de EU voor deze indicatie, met inbegrip van de voltooiing van de terugbetalingsprocedures.

Op basis van de KarMMa-3 studie, is Abecma ook de eerste celtherapie goedgekeurd in Zwitserland voor de behandeling van volwassen patiënten met recidief en refractair multipel myeloom die ten minste twee eerdere therapielijnen hebben ontvangen en de eerste celtherapie goedgekeurd in Japan voor volwassen patiënten met triple-class blootgesteld recidief of refractair multipel myeloom na twee eerdere therapielijnen. Abecma is ook goedgekeurd in de VS voor volwassen patiënten met triple-klasse multiple myeloom met terugval of refractaire multiple myeloom na vier of meer voorafgaande therapielijnen en goedgekeurd in Groot-Brittannië en Israël voor volwassen patiënten met triple-klasse multiple myeloom met terugval of refractaire multiple myeloom na drie of meer voorafgaande therapielijnen. Een aanvullende Biologics License Application voor Abecma voor triple-klasse multiple myeloom is momenteel in behandeling bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).

Het Oncologic Drugs Advisory Committee (ODAC) van de FDA heeft onlangs positief gestemd dat Abecma een gunstig voordeel/risico profiel heeft voor patiënten met triple-klasse multiple myeloom, gebaseerd op de resultaten van de cruciale fase 3 KarMMa-3 studie. De EG goedkeuring van Abecma is gebaseerd op de resultaten van KarMMa-3, een centrale Fase 3, open-label, wereldwijde, gerandomiseerde gecontroleerde studie die Abecma evalueert in vergelijking met standaard combinatieregimes bij patiënten met recidief en refractair multipel myeloom die twee tot vier voorafgaande behandelingslijnen kregen, waaronder een IMiD, een PI en een anti-CD38 monoklonaal antilichaam (triple-klasse blootgesteld), en die refractair waren op het laatste behandelingsregime. Bij een vooraf gespecificeerde tussentijdse analyse met een mediane follow-up van 18,6 maanden, verbeterde de behandeling met Abecma (n=254) de progressievrije overleving (PFS), het primaire eindpunt van de studie, significant in vergelijking met standaard regimes (n=132), met een mediane PFS van 13,8 maanden (95% CI: 11,8 maanden).8 maanden (95% CI: 11,8-16,1) versus 4,4 maanden (95% CI: 3,4-5,8) (HR: 0,49 [95% CI: 0,38-0,63]; p < 0,0001), wat neerkomt op een daling van 51% van het risico op ziekteprogressie of overlijden.

Resultaten van de primaire analyse, met een mediane follow-up van 30,9 maanden, waren consistent met de interim analyse en vertegenwoordigen de langste follow-up voor een gerandomiseerde Fase 3 CAR T celtherapie in deze patiëntenpopulatie. Behandeling met Abecma toonde ook een significante verbetering in overall response rate (ORR) met de meerderheid (71,3% [95% CI: 65,7-76,8]) van de patiënten behandeld met Abecma die een respons bereikten, en 43,7% die een complete of stringent complete respons bereikten. Ter vergelijking, minder dan de helft van de patiënten (42,4% [95% CI: 34-50,9]) die standaard regimes kregen bereikten een respons, met 5,3% die een complete respons of stringent complete respons kregen.

De KarMMa-3 studie had een patiënt-centrisch ontwerp dat cross-over van standaard regimes naar Abecma toestond na bevestigde ziekteprogressie, met meer dan de helft (56%) van de patiënten in de standaard regimes arm die overstapten om Abecma te ontvangen als een volgende therapie, als gevolg van ziekteprogressie tijdens het ontvangen van standaard regimes. De mediane totale overleving (OS), een secundair eindpunt van de studie, was 41,4 maanden met Abecma (95% CI: 30,9-NR) en 37,9 maanden met standaard regimes (95% CI: 23,4-NR) (95% CI: 0,73-1,40; HR: 1,01). Op basis van bewijs uit de praktijk is de mediane OS voor patiënten met triple-class blootgesteld recidief en refractair multipel myeloom ongeveer 13 maanden, wat de verstorende invloed onderstreept die crossover had op de mediane OS die werd waargenomen met standaardschema's in de KarMMa-3 studie.

Gebaseerd op een gepoolde analyse van de KarMMa, CRB-401 en KarMMa-3 studies (n=409), heeft Abecma een goed gevestigd en consistent veiligheidsprofiel met meestal laaggradige en voorbijgaande voorvallen van cytokine release syndroom (CRS) en neurotoxiciteit. Bij patiënten behandeld met Abecma, trad enige graad CRS op bij 84,6% van de patiënten, met graad =3 CRS bij 5,1% van de patiënten en fatale (graad 5) CRS gerapporteerd bij 0,7% van de patiënten. De mediane tijd tot het optreden van CRS was één dag (range: 1 tot 17) en de mediane duur van CRS was vier dagen (range: 1 tot 63).

In de KarMMa- en KarMMa-3-studies (n=353) trad bij 16,1% van de patiënten enige graad neurotoxiciteit op, met graad 3/4 neurotoxiciteit bij 3,1% van de patiënten, en er werden geen graad 5 voorvallen gerapporteerd. De mediane tijd tot het optreden van neurotoxiciteit was drie dagen (bereik: 1-317 dagen) en de mediane duur van neurotoxiciteit was drie dagen (bereik: 1-252 dagen). Er werden geen gevallen van Parkinsonisme gemeld.