JAARLIJKS PERSBERICHT - REKENINGEN OP 31 DECEMBER 2023

(Gereglementeerde informatie - gepubliceerd op 14 maart 2024, om 17.45 uur)

 Eigen vermogen per aandeel:

€ 128,55 per aandeel

Winst van het boekjaar:

€ 233,65 miljoen

Voorgestelde uitkering :

€ 1,29 per aandeel

Wij hebben het genoegen bij u verslag uit te brengen over de activiteiten van Brederode tijdens het boekjaar 2023.

Door de verslechtering van de geopolitieke context, de toenemende versnippering van de economische blokken en de onzekerheid over de evolutie van de rentevoeten verliep 2023 in onzekerheid. Dat leidde tot een vertraging van de transacties in Private Equity. Terzelfder tijd herstelden de beurzen zich onder impuls van de Verenigde Staten en de technologiewaarden.

Het nettoresultaat van Brederode voor het boekjaar 2023 bedraagt € 233,65 miljoen, terwijl in 2022 een nettoverlies van € 73,30 miljoen werd geboekt. De portefeuille beursgenoteerde aandelen boekt € 182,12 miljoen winst (€ -214,60 miljoen voor het vorige boekjaar) en speelde perfect zijn rol als aanvulling van de Private Equity-portefeuille. Die laat, met een nettowinst van € 58,81 miljoen (€ 141,85 miljoen voor het vorige boekjaar) een meer gematigd resultaat zien omdat ze ongunstig wordt beïnvloed door de verzwakking van de dollar ten opzichte van de euro in het laatste kwartaal.

De waarde van de nettoactiva per aandeel van Brederode steeg tijdens het boekjaar 2023 van € 121,80 naar

  • 128,55. Rekening houdend met het dividend van € 1,22 per aandeel dat in mei 2023 aan de aandeelhouders werd betaald, stemt dat overeen met een waardecreatie van 6,4%. Het resultaat per aandeel bedraagt € 7,97 tegen € -2,50 het voorgaande boekjaar.

Tijdens zijn vergadering van 11 maart 2024 besliste de Raad van Bestuur om op de Algemene Vergadering van 8 mei eerstkomend een uitkering aan de aandeelhouders van € 1,29 per aandeel voor te stellen. Een gunstige beslissing van de Vergadering zou een toename van de vergoeding voor de aandeelhouders met 6% en meteen ook de 21e opeenvolgende stijging op jaarbasis betekenen.

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 1/23

UITSPLITSING VAN DE RESULTATEN 2023

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 2/23

PRESTATIE OP LANGE TERMIJN (10 JAAR): 14,4% PER JAAR (1)

(1 Intern rendement (IRR) van het eigen vermogen gebaseerd op de waarde van het eigen vermogen op 31 december 2013 (€ 38,18) en 31 december 2023 (€ 128,55) en de aan de aandeelhouders betaalde distributies over de periode van 10 jaar.

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 3/23

KERNCIJFERS VAN DE INDIVIDUELE FINANCIELE STATEN VAN BREDERODE (IFRS)

(in miljoen €)

31 12 2023

31 12 2022

Eigen vermogen

3 767,21

3 569,31

Winst over het boekjaar

233,65

-73,30

Aan de aandeelhouders uitgekeerde bedragen

35,75

33,70

Gegevens aangepast per aandeel (in €)

Eigen vermogen van Brederode

128,55

121,80

Winst over het boekjaar

7,97

-2,50

Aan de aandeelhouders uitgekeerde bedragen

1,22

1,15

Beurskoers aan het einde van het boekjaar

101,60

108,60

Ratio's

Gemiddeld rendement op eigen vermogen (1)

6,4%

-2,0%

Aantal aandelen dat in de winst deelt

Voor het eigen vermogen en het basisresultaat

29 305 586

29 305 586

  1. Gemiddeld rendement op eigen vermogen: Resultaat van het boekjaar gedeeld door het gemiddelde eigen vermogen. Deze ratio is een maatstaf voor de interne rentabiliteit van een onderneming.

AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE ACTIVA VAN BREDERODE EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN

De volgende tabel toont het aandeel van de belangrijkste activa en passiva van Brederode en zijn dochterondernemingen in het resultaat, opgenomen in de individuele financiële staten van Brederode.

(in miljoen €)

31 12 2023

31 12 2022

Resultaat van het Private Equity-beheer (2)

58,81

141,85

Resultaat van het beheer van de beursgenoteerde effecten

182,12

-214,60

Overige operationele opbrengsten en kosten (3)

-4,09

-5,67

BEDRIJFSRESULTAAT

236,84

-78,42

Netto financiële opbrengsten (kosten)

-2,80

5,15

Belastingen

-0,39

-0,03

RESULTAAT VAN DE PERIODE

233,65

-73,30

  1. Inclusief alle beheers- en prestatievergoedingen, toegekend aan de beheerders.
  2. Inclusief alle door Brederode en zijn dochterondernemingen gemaakte algemene kosten voor een bedrag van € 3,09 miljoen voor 2023 (tegen € 4,32 miljoen voor 2022), hetzij 0,08% per jaar op de portefeuille.

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 4/23

NETTO-ACTIVA VAN BREDERODE EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN

De volgende tabel toont het aandeel van de belangrijkste activa en passiva van Brederode en zijn dochterondernemingen in het eigen vermogen, opgenomen in de individuele financiële staten van Brederode.

(in miljoen €)

31 12 2023

31 12 2022

VASTE ACTIVA

3 914,99

3 608,07

Materiële activa

1,66

1,66

Vaste financiële activa

3 913,32

3 606,40

- "Private Equity" Portefeuille

2 636,65

2 487,51

- Genoteerde Portefeuille

1 276,68

1 118,89

Overige vaste activa

0,01

0,01

VLOTTENDE ACTIVA

26,49

25,33

Liquide middelen en gelijkgestelde

21,59

10,70

Terug te vorderen belastingen

2,84

2,65

Vorderingen en overige vlottende activa

2,06

11,98

TOTAAL VAN DE ACTIVA

3 941,48

3 633,40

LOPENDE SCHULDEN

-174,26

-64,06

Financiële schulden op korte termijn

-150,60

-54,68

Schulden voortvloeiend uit de aankoop van financiële

-18,90

-4,77

activa

Invorderbare belastingen

-2,18

-2,19

Overige lopende schulden

-2,58

-2,42

TOTAAL VAN DE SCHULDEN

-174,26

-64,06

AANDEEL VAN DERDEN (minderheidsaandeelhouders)

-0,02

-0,03

TOTAAL NETTOACTIVA

3 767,21

3 569,31

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 5/23

PRIVATE EQUITY PORTEFEUILLE

Het jaarlijkse aandeel van het Private Equity-segment bedraagt € 58,81 miljoen, tegen € 141,85 miljoen voor vorig jaar

Overzicht van de Private Equity-activiteiten (in miljoen €)

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 6/23

Evolutie van de portefeuille

(in miljoen €)

31 12 2023

31 12 2022

Private Equity in het begin van het boekjaar

2 487,51

2 343,73

Beleggingen

347,72

345,42

Desinvesteringen

-287,86

-366,37

Wijziging van de fair value

89,28

164,73

Private Equity aan het einde van het boekjaar

2 636,65

2 487,51

Evolutie van de niet-opgevraagde verbintenissen

(in miljoen €)

31 12 2023

31 12 2022

Verbintenissen in het begin van het boekjaar

1 254,86

1 015,54

Mutatie van bestaande verbintenissen

-345,00

-230,82

Nieuwe verbintenissen (1)

288,24

470,14

Verbintenissen aan het einde van het boekjaar

1 198,09

1 254,86

(1) Tegen de historische wisselkoers.

Prestatie

De prestatie van Brederode in Private Equity tijdens de voorbije tien jaar, vastgesteld volgens de IFRS- standaarden en op basis van de jaarlijkse nettokasstromen, als volgt worden samengevat:

(in miljoen €)

10 jaar

5 jaar

3 jaar

1 jaar

Waarde in het begin van de periode

517,67

1 049,48

1 554,83

2 487,51

Kasgeldstromen

-28,28

-145,28

-35,91

-62,00

Waarde op het einde van de periode

2 636,65

2 636,65

2 636,65

2 636,65

IRR (Internal Rate of Return) (2)

19,0%

17,9%

18,8%

3,4%

  1. Interne rentabiliteit (IRR) van de Private Equity-portefeuille, berekend op de marktwaarde bij het begin en aan het einde van de periode, alsook de nettokasgeldstromen op jaarbasis.

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 7/23

Evolutie van de niet-opgevraagde verbintenissen en het uitstaande belegde bedrag

(in miljoen €)

Evolutie van de kasgeldstromen

(in miljoen €)

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 8/23

Geografische spreiding

Uitstaand

Niet opgevraagde verbintenissen

Per munteenheid spreiding

Uitstaand

Niet opgevraagde verbintenissen

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 9/23

Spreiding per inschrijvingsjaar in de fondsen (vintage)

Uitstaand

Niet opgevraagde verbintenissen

Spreiding per beleggingsstijl

Uitstaand

Niet opgevraagde verbintenissen

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 10/23

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Brederode SA published this content on 14 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 March 2024 16:48:10 UTC.