JAARLIJKS PERSBERICHT - REKENINGEN OP 31 DECEMBER 2020

(Gereglementeerde informatie - gepubliceerd op 11 maart 2021, om 17.45 uur)

Eigen vermogen:

€ 2.672 miljoen, hetzij € 91,19 per aandeel (+9,5%)

Winst:

€ 262 miljoen, hetzij € 8,94 per aandeel

Voorgestelde verdeling:

€ 1,08 per aandeel (+6%)

Waardecreatie in 2020

32, Boulevard Joseph II - L-1840 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 1/21

De pandemie heeft een grote impact gehad op de hele wereldeconomie. Alle activa van Brederode en zijn dochterondernemingen werden erdoor beïnvloed, maar in sterk uiteenlopende mate. Bepaalde elementen hadden zwaar te lijden van deze crisis zonder voorgaande, terwijl andere er net voordeel uit haalden. Al bij al hebben de kwaliteit en de diversificatie van Brederode activa ervoor gezorgd dat de resultaten voor het boekjaar ondanks de omstandigheden zeer positief zijn gebleven.

De winst van BREDERODE voor boekjaar 2020 bedraagt € 262 miljoen, dat is 43% minder dan het vorige jaar.

Het aandeel van de Private Equity portefeuille aan dit resultaat bedraagt € 205 miljoen. Het jaarrendement van dit eerste element van de portefeuille, uitgedrukt in IRR (Internal Rate of Return), bedroeg 15,4%, wat in de lijn ligt van de ambitieuze doelstellingen.

Het aandeel van de portefeuille beursgenoteerde effecten is goed voor € 62 miljoen. Het jaarrendement van dit tweede element bedraagt 5,3%.

Gedurende het jaar 2020 is de waarde van de nettoactiva per aandeel van BREDERODE gestegen van € 83,27 naar € 91,19. Aangezien in de loop van het boekjaar € 1,02 per aandeel werd uitgekeerd aan de aandeelhouders, stemt dit overeen met een stijging van bijna 10,7%. Tijdens dezelfde periode is de winst per aandeel gedaald van € 15,62 naar € 8,94.

Tijdens zijn vergadering van 9 maart 2021 besliste de raad van bestuur om op de algemene vergadering van 12 mei eerstkomend een uitkering aan de aandeelhouders van € 1,08 per aandeel voor te stellen.

Met een dergelijke verdeling zou € 230,4 miljoen kunnen worden besteed aan de verhoging van het eigen vermogen. Een gunstige beslissing van de vergadering zou een toename van de vergoeding voor de aandeelhouders met 6% en meteen ook de 18e opeenvolgende stijging op jaarbasis betekenen.

Prestatie op lange termijn

KERNCIJFERS VAN DE INDIVIDUELE FINANCIELE STATEN VAN BREDERODE (IFRS)

(in miljoen €)

31 12 2019

Eigen vermogen

2.672,41

2.440,27

Winst over de periode

262,03

457,65

Aan de aandeelhouders uitgekeerde bedragen

29,89

27,55

Gegevens aangepast per aandeel (in €)

Eigen vermogen van Brederode

91,19

83,27

Winst over de periode

8,94

15,62

Aan de aandeelhouders uitgekeerde bedragen

1,02

0,94

Beurskoers aan het einde van de periode

81,20

74,60

Ratio's

Return op eigen vermogen (1)

10,3%

20,6%

Aantal aandelen dat in de winst deelt

Voor het eigen vermogen en het basisresultaat

29.305.586

29.305.586

Voor het basisresultaat

29.305.586

29.305.586

31 12 2020

(1) Return op eigen vermogen: Resultaat van het boekjaar gedeeld door het gemiddelde eigen vermogen. Deze ratio is een maatstaf voor de interne rentabiliteit van een onderneming.

AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE ACTIVA VAN BREDERODE EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN

De volgende tabel toont het aandeel van de belangrijkste activa en passiva van Brederode en zijn dochterondernemingen in het resultaat, opgenomen in de individuele financiële staten van Brederode.

(in miljoen €)

31 12 2020

31 12 2019

Resultaat van het Private Equity-beheer

204,70

191,78

Resultaat van het beheer van de beursgenoteerde

62,30

263,98

effecten

Overige operationele opbrengsten en kosten

(1)

-6,03

-0,39

BEDRIJFSRESULTAAT

260,96

455,37

Netto financiële opbrengsten (kosten)

1,00

2,04

Belastingen

0,07

0,23

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

262,03

457,65

(1) Inclusief alle door Brederode en zijn dochterondernemingen gemaakte algemene kosten voor een bedrag van € 2,7 miljoen voor boekjaar 2020 (€ 2,5 miljoen voor boekjaar 2019), hetzij 0,1% van de portefeuille.

NETTO-ACTIVA VAN BREDERODE EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN

De volgende tabel toont het aandeel van de belangrijkste activa en passiva van Brederode en zijn dochterondernemingen in het eigen vermogen, opgenomen in de individuele financiële staten van Brederode.

(in miljoen €) VASTE ACTIVA Immateriële activa Materiële activa Vaste financiële activa

31 12 2020 2.729,00

31 12 2019 2.492,65

10,83 12,21

1,65 1,69

2.704,66 2.468,35

- "Private Equity" Portefeuille

1.554,83 1.299,70

- Genoteerde Portefeuille Overige vaste activa VLOTTENDE ACTIVA

1.149,83 1.168,66

11,85 10,39

22,98 25,49

Liquide middelen en gelijkgestelde Terug te vorderen belastingen Vorderingen en overige vlottende activa TOTAAL VAN DE ACTIVA LANGLOPENDE SCHULDEN KORTLOPENDE SCHULDEN Financiële schulden op korte termijn

17,99 17,36

2,31 2,87

2,67 5,26

2.751,98 2.518,14

-0,06 -0,03

-79,48 -77,81

-65,00 -70,00

Schulden voortvloeiend uit de aankoop van financiële activa

-1,59 -2,41

Invorderbare belastingen Overige korte schulden TOTAAL VAN DE SCHULDEN

-2,22 -2,36

-10,67 -3,04

-79,54 -77,84

AANDEEL VAN DERDEN (minderheidsaandeelhouders)

-0,03 -0,03

TOTAAL NETTOACTIVA

2.672,41 2.440,27

32, Boulevard Joseph II - L-1840 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 4/21

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

Brederode SA published this content on 11 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 March 2021 16:49:01 UTC.