Blackstone (NYSE: BX) heeft vandaag haar voornemen aangekondigd om, onder markt- en andere voorwaarden, in euro luidende senior notes aan te bieden van Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C., haar indirecte dochteronderneming. De notes zullen volledig en onvoorwaardelijk worden gegarandeerd door Blackstone Inc. en haar indirecte dochterondernemingen, Blackstone Holdings I L.P., Blackstone Holdings AI L.P., Blackstone Holdings II L.P., Blackstone Holdings III L.P. en Blackstone Holdings IV L.P. Blackstone is van plan de opbrengst van de uitgifte van de notes te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden.

De notes zullen worden aangeboden en verkocht aan gekwalificeerde institutionele kopers in de Verenigde Staten overeenkomstig Rule 144A en buiten de Verenigde Staten overeenkomstig Regulation S onder de Securities Act van 1933.

De notes zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van 1933 of enige staatseffectenwetten en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act van 1933 en toepasselijke staatswetten.

In het Verenigd Koninkrijk ('VK') wordt dit persbericht alleen verspreid onder en is alleen gericht aan personen die 'gekwalificeerde beleggers' zijn (zoals gedefinieerd in de Prospectusverordening (zoals hieronder gedefinieerd)). Dit zijn (i) personen die beroepservaring hebben op het gebied van beleggingen en die kwalificeren als beleggingsprofessionals die vallen onder artikel 19, lid 5, van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de 'Order') of (ii) vermogende entiteiten en andere personen aan wie het rechtmatig kan worden meegedeeld, die vallen onder artikel 49, lid 2, onder a) tot en met d), van de Order (al deze personen samen worden aangeduid als 'relevante personen'). Elk aanbod van notes in het VK zal alleen beschikbaar worden gesteld aan, en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om in te schrijven op dergelijke notes, of deze te kopen of anderszins te verwerven, zal alleen worden aangegaan met relevante personen.

In het VK zijn de notes die in dit persbericht worden beschreven niet bedoeld om te worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan, en mogen ze niet worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan niet-professionele beleggers in het VK. Voor deze doeleinden wordt onder een niet-professionele belegger verstaan een persoon die een (of meer) is van: (i) een niet-professionele klant, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 8, van Verordening (EU) nr. 2017/565 zoals dit deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de Europese Unie (Intrekkingswet) 2018 (zoals gewijzigd, de 'EUWA'); (ii) een klant in de zin van de bepalingen van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 (zoals gewijzigd, de 'FSMA') en alle regels of voorschriften die zijn opgesteld onder de FSMA om Richtlijn (EU) 2016/97 (zoals gewijzigd, de 'Richtlijn verzekeringsdistributie'), wanneer die klant niet zou kwalificeren als een professionele klant, zoals gedefinieerd in punt 8 van artikel 2, lid 1, van Verordening (EU) nr. 600/2014 zoals dit deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA; of (iii) geen gekwalificeerde belegger zoals gedefinieerd in artikel 2 van de Prospectusverordening (zoals hieronder gedefinieerd) zoals dit deel uitmaakt van de nationale wetgeving krachtens de EUWA (de 'Britse Prospectusverordening'). Bijgevolg is geen document met essentiële informatie - vereist door Verordening (EU) nr. 1286/2014 (zoals gewijzigd) zoals deze deel uitmaakt van de nationale wetgeving krachtens de EUWA (de 'UK PRIIPs-verordening') voor het aanbieden of verkopen van de notes beschreven in dit persbericht of het anderszins beschikbaar stellen aan particuliere beleggers in het VK - opgesteld en daarom kan het aanbieden of verkopen van de notes of het anderszins beschikbaar stellen aan niet-professionele beleggers in het VK onwettig zijn onder de Britse PRIIPs-verordening.

De notes die in dit persbericht worden beschreven zijn niet bedoeld om te worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan niet-professionele beleggers in de Europese Economische Ruimte ('EER'). Voor deze doeleinden betekent een niet-professionele belegger een persoon die een (of meer) is van: (i) een niet-professionele klant zoals gedefinieerd in punt (11) van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2014/65/EU (zoals gewijzigd, 'MiFID II'); (ii) een klant in de zin van de Richtlijn verzekeringsdistributie, wanneer die klant niet zou kwalificeren als een professionele klant zoals gedefinieerd in punt 10 van artikel 4, lid 1, van MiFID II; of (iii) geen gekwalificeerde belegger zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2017/1129 (zoals gewijzigd, de 'Prospectusverordening'). Bijgevolg is er geen document met essentiële informatie - vereist door Verordening (EU) nr. 1286/2014 (zoals gewijzigd, de 'PRIIPs-verordening') voor het aanbieden of verkopen van de notes beschreven in dit persbericht of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan niet-professionele beleggers in de EER - opgesteld en daarom kan het aanbieden of verkopen van de notes of het anderszins beschikbaar stellen aan niet-professionele beleggers in de EER onwettig zijn onder de PRIIPs-verordening.

Britse MiFIR Product Governance / Doelmarkt van alleen in aanmerking komende tegenpartijen en professionele klanten - Uitsluitend met het oog op het productgoedkeuringsproces van elke fabrikant, heeft de doelmarktbeoordeling met betrekking tot de notes geleid tot de conclusie dat: (a) de doelmarkt voor de notes alleen in aanmerking komende tegenpartijen is, zoals gedefinieerd in het FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook ('COBS'), en professionele klanten, zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 600/2014 zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de Europese Unie (Intrekkingswet) 2018, zoals gewijzigd ('UK MiFIR'); en (b) alle kanalen voor de distributie van de notes aan in aanmerking komende tegenpartijen en professionele klanten geschikt zijn. Elke persoon die vervolgens de notes aanbiedt, verkoopt of aanbeveelt (een 'Britse distributeur') moet rekening houden met de doelmarktbeoordeling van de fabrikant; een Britse distributeur die onderworpen is aan het FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (de 'UK MiFIR Product Governance Rules') is echter verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn eigen doelmarktbeoordeling met betrekking tot de notes (door ofwel de doelmarktbeoordeling van de fabrikant aan te nemen of te verfijnen) en het bepalen van geschikte distributiekanalen.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de notes of andere effecten, en vormt geen aanbod, uitnodiging of verkoop in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onrechtmatig zou zijn. Dit persbericht wordt uitgegeven ingevolge en in overeenstemming met Rule 135c onder de Securities Act van 1933. De verspreiding van dit persbericht kan in bepaalde rechtsgebieden bij wet beperkt zijn en personen die in het bezit komen van deze aankondiging of andere informatie waarnaar hierin wordt verwezen, dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze in acht te nemen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.