9. Remuneratiebeleid en

Remuneratieverslag

9.1

Remuneratiebeleid

Daarom is het belangrijk dat de Vennootschap in staat is om bestuurders en leden van het uitvoerend management aan te trekken en te behouden met het talent, de kennis, de bekwaamheid, de ervaring, de vaardigheden, waarden en gedrag om de langetermijn- strategie en -doelstellingen van de Vennootschap te verwezenlijken en om het doel van de Vennootschap te ondersteunen en de voortdurende verbetering van de activiteiten van de Vennootschap te promoten. Het remuneratiebeleid van de Vennootschap voor leden van de Raad en het Uitvoerend Comité is met dit doel voor ogen opgesteld.

9.1.1

INLEIDING

Dit remuneratiebeleid is opgesteld door de Raad op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité in overeenstemming met artikel 7:89/1 WVV en de Belgische Code Corporate Governance en is van toepassing op de leden van de Raad en het Uitvoerend Comité van de Vennootschap. Dit remuneratiebeleid zal ter goedkeu- ring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die wordt gehouden op 15 april 2022, teneinde het huidige remuneratiebeleid van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de vereisten van artikel 7:89/1 WVV.

Indien een meerderheid van de stemmen tegen dit herziene remuneratiebeleid wordt uitgebracht, zal de Vennootschap de nodige stappen ondernemen om tegemoet te komen aan de bezwaren van degenen die tegenstemmen, en zal zij haar remuneratie- beleid aanpassen.

De Raad is voornemens het remuneratiebeleid toe te passen voor een periode van vier jaar, met dien verstande dat de Vennootschap kan afwijken van het remuneratiebeleid zoals bepaald in artikel 7:89/1,§5 WVV.

9.1.2

ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN

Als landbouwtechnologiebedrijf dat zich richt op het aanpakken van uitdagingen inzake voedselbescherming met eigen, op proteïnen gebaseerde biocontrol-oplossingen en dat ernaar streeſt om alternatieven te bieden voor conventionele chemische bestrijdings- middelen voor een duurzamere en veiligere voedselvoorziening, bestaat de strategie van de Vennootschap uit het onderzoeken, ontwikkelen, testen en uiteindelijk (na het verkrijgen van de nodige reglementaire en andere goedkeuringen) het commerciali- seren van oplossingen voor drie grote uitdagingen waarmee de wereldvoedselproductie vandaag wordt geconfronteerd: de 1,6 miljard ton voedsel dat jaarlijks wereldwijd wordt verspild, de potentiële effecten van conventionele chemische bestrijdingsmiddelen op de biodiversiteit en de voedselveiligheid, en de duurzame voedselproductie van "boer- derij tot vork".

Voor leden van het Uitvoerend Comité is het beleid erop gericht prestaties te belonen en hen zo te motiveren om meer aandeelhouderswaarde te creëren door superieure resul- taten te behalen. Het niveau van de vaste en variabele vergoeding moet voldoende zijn om leden van het Uitvoerend Comité aan te trekken, te belonen en te behouden, die het profiel hebben, zoals bepaald door de Raad, om de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de Vennootschap te bevorderen overeenkomstig de risicobereidheid en gedragsnormen van de Vennootschap en om duurzame waardecreatie te promoten. Tot slot is het ook belangrijk dat het remuneratiebeleid van de Vennootschap concur- rerend is op de (arbeids)markten waarop de Vennootschap actief is.

Voor leden van de Raad is de bezoldiging erop gericht in lijn te zijn met ondernemingen van vergelijkbare omvang en complexiteit en omvat enkel vaste vergoedingen. De Raad bepaalt de bezoldiging van de bestuurders en de leden van het uitvoerend management in overeenstemming met de bepalingen van het WVV en de Belgische Code Corporate Governance, op aanbeveling en voorstel van het benoemings- en remuneratiecomité, met inachtneming van de prerogatieven van de algemene vergadering van aandeelhou- ders. Het benoemings- en remuneratiecomité geeſt opdracht aan een onafhankelijke externe adviseur om de vergoeding van de leden van de Raad en het Uitvoerend Comité te vergelijken met vergelijkbare ondernemingen om ervoor te zorgen dat deze billijk, concurrerend en in overeenstemming met de marktpraktijk blijſt. De vergoeding van de leden van de Raad en het Uitvoerend Comité is bijgevolg marktgedreven.

De specifieke bevoegdheden en samenstelling van het benoemings- en remuneratieco- mité worden uiteengezet in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap.

In overeenstemming met artikel 7:89/1, §5 WVV, kan de Vennootschap in uitzonder- lijke omstandigheden tijdelijk afwijken van dit remuneratiebeleid. Deze uitzonderlijke omstandigheden zijn situaties waarin de afwijking noodzakelijk is om de langetermijn-belangen en de duurzaamheid van de Vennootschap in haar geheel of om haar levens- vatbaarheid te verzekeren. Dergelijke afwijking vereist de goedkeuring van zowel het benoemings- en remuneratiecomité als de Raad. Het remuneratieverslag met betrek- king tot het betrokken boekjaar zal informatie bevaen over elke afwijking van het remu- neratiebeleid, met inbegrip van de rechtvaardiging ervan.

9.1.3

RAAD VAN BESTUUR

Het niveau en de structuur van remuneratie van de leden van de Raad wordt bepaald op basis van hun algemene en specifieke verantwoordelijkheden en de marktpraktijk.

9.1.3.1

Onafhankelijke bestuurders

De remuneratie van de onafhankelijke bestuurders bestaat uit een vaste vergoeding en is samengesteld uit een cash remuneratie en een op aandelen gebaseerde remuneratie.

Cash remuneratie: dit is een vast bedrag in geld dat varieert naargelang de bestuurder ook de functie van voorzier van de Raad of van een comité waarneemt. De remuneratie kan verminderd worden pro rata temporis afhankelijk van de duur van het mandaat in een bepaald jaar.

Op dit ogenblik is de jaarlijkse vaste cash remuneratie als volgt: 75.000 EUR voor de voorzier van de Raad en 55.000 EUR voor andere onafhankelijke bestuurders. Het voorzierschap van een comité geeſt recht op een bijkomende vergoeding voor een onafhankelijke bestuurder van 10.000 EUR.

Aandelengerelateerde vergoeding: als deel van het remuneratiebeleid heeſt de Raad besloten om aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 15 april 2022 de goedkeuring voor te leggen van een bijkomende aandelencomponent aan de remune- ratie van onafhankelijke bestuurders. Dit zal de vorm aannemen van nieuw uit te geven aandelen ten aanzien waarvan de relevante bestuurders een verplichting zullen hebben om erop in te schrijven aan prijs van 1 EUR (onafhankelijk van de waarde van de aandelen op dat ogenblik) ('aandelen-eenheden' waarbij elke aandelen-eenheid de verplichting van de relevante bestuurder inhoudt om in te schrijven op een nieuw aandeel van de Vennootschap).

Het aantal aandelen-eenheden dat wordt voorgesteld om toegekend te worden voor 2022 bedraagt, 1.500 voor de voorzier van de Raad en 1.250 voor de andere onafhan- kelijke bestuurders. Vanaf 2023, zal het aantal aandelen-eenheden dat wordt toegekend berekend worden op de volgende wijze:

 • Voor de voorzier van de Raad: 10.500 gedeeld door de gemiddelde sluitingsprijs van het Biotalys aandeel op Euronext Brussel gedurende de maand maart van het betrokken jaar;

 • Voor andere onafhankelijke bestuurders: 8.750 gedeeld door de gemiddelde slui- tingsprijs van het Biotalys aandeel op Euronext Brussel gedurende de maand maart van het betrokken jaar;

Fracties van aandelen worden niet toegekend.

De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven met toepassing van het toegestane kapi- taal van de Vennootschap. Indien er geen toegestane kapitaal ter beschikking zou zijn, behoudt de Vennootschap het recht om bestaande aandelen te leveren (indien het in de mogelijkheid is om eigen aandelen te verwerven onder het WVV) of om een compen- satie in geld te geven (met name een bedrag dat gelijk is aan de sluitingsprijs van de te leveren aandelen ten gevolge van de aandelen-eenheden op het ogenblik dat de aandelen dienen geleverd te worden minus de inschrijvingsprijs van de aandelen (met name 1 EUR per aandeel)).

De basiskenmerken van de aandelen-eenheden zijn als volgt:

 • Aandelen-eenheden zijn geen aandelen (met name hebben ze geen stemrecht, noch voorkeurrechten of andere lidmaatschapsrechten).

 • • Zij zijn niet overdraagbaar.

 • Aandelen-eenheden worden definitief verworven over een periode van drie jaar en op voorwaarde dat de bestuurder nog in dienst is (1/3 elk jaar na toekenning) met uitzondering van bij overlijden of een exit (fusie of andere vennootschapsrechte- lijke reorganisatie, verkoop van substantieel alle activa van de Vennootschap of overnamebod met controlewijziging) in welk geval alle uitstaande aandelen-een- heden onmiddellijk definitief verworven worden.

 • • Aandelen-eenheden die niet definitief verworven worden vervallen.

 • De definitieve verwerving is niet afhankelijk van performantiecriteria en de remu- neratie in aandelen-eenheden is dan ook een vaste remuneratie. De aande- len-eenheden creëren ook een verplichting voor de bestuurder om in te schrijven met andere waarden het is geen optie die aan de bestuurder nog de discretie laat om al dan niet uit te oefenen.

 • De onderliggende aandelen zullen pas uitgegeven worden drie jaar na de toeken- ning van de aandelen-eenheden.

De uitgiſte van de aandelen-eenheden is bedoeld om het remuneratiebeleid van de Vennootschap ten aanzien van onafhankelijke bestuurders af te stemmen op het principe 7.6 van de Belgische Code Corporate Governance. Er dient te worden opge- merkt dat de aandelen-eenheden niet volledig gelijkwaardig zijn aan een aandeel (geen stemrechten, geen voorkeurrechten of andere lidmaatschapsrechten), doch naar de mening van de Vennootschap beantwoorden de aandelen-eenheden evenwel aan de doelstellingen in bepaling 7.6 van de Belgische Code Corporate Governance. Krachtens artikel 7:91 van het WVV en de principes 7.6 en 7.11 van de Belgische Code Corporate Governance, mogen aandelen of opties op aandelen niet definitief verworven worden en uitoefenbaar zijn binnen drie jaar na de toekenning ervan. De Raad is uitdrukke- lijk gemachtigd in de statuten om van deze regel af te wijken. Deze machtiging wordt verklaard door het feit dat dit meer flexibiliteit geeſt bij het structureren van op aandelen gebaseerde toekenningen. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk dat aandelenplannen voor- zien in de definitieve verwerving van de betreffende financiële instrumenten in verschil- lende tranches over een welbepaalde periode, in plaats van een definitieve verwerving na drie jaar. Dit is het geval voor de voorgestelde aandelen-eenheden die worden toege- kend aan de onafhankelijke bestuurders en die jaarlijks definitief verworven worden.

De Vennootschap is van mening dat dergelijke aandelenincentiveplannen en andere remuneraties en praktijken voorzien in voldoende oriëntatie van de begunstigden naar de creatie van waarde op lange termijn voor de Vennootschap.

9.1.3.2

Niet-onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders

Niet-uitvoerende bestuurders die geen onafhankelijke bestuurders zijn, hebben geen recht op een remuneratie in geld. Zij ontvangen ook geen op aandelen gebaseerde vergoeding. Dit is niet in overeenstemming met bepaling 7.6 van de Belgische Code Corporate Governance die vereist dat leden van de Raad van Bestuur een deel van hun remuneratie in aandelen ontvangen. De Vennootschap is van mening dat, zolang de niet-onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders verbonden zijn aan belangrijke aandeelhouders van de Vennootschap, hun belangen voldoende op elkaar zijn afge- stemd zonder dat het nodig is om deze bestuurders een bijkomende vergoeding toe te kennen.

9.1.3.3

Niet-uitvoerende bestuurders

Naast de bovenvermelde vergoedingen, vergoedt de Vennootschap redelijke kosten van bestuurders (met inbegrip van reis- en verblijfkosten) gemaakt in het kader van de uitoefening van hun bestuursfunctie. Onverminderd de bevoegdheden die de wet toekent aan de algemene vergadering, bepaalt en herziet de Raad de regels voor de terugbetaling van de zakelijke onkosten van de bestuurders.

Niet-uitvoerende bestuurders hebben geen recht op een pensioen- of vervroegde uitstapregeling aangeboden door de Vennootschap.

Relatief aandeel van de verschillende componenten van de remuneratie

Vast cash bedrag 80-90%

Aandelen-eenheden 10-20%

9.1.3.4

Uitvoerende bestuurders

De bestuurders die tevens lid zijn van het Uitvoerend Comité worden vergoed voor hun mandaat van uitvoerend management (zie hierna hoofdstuk 9.1.4 - Uitvoerend Comité), maar niet voor hun bestuurdersmandaat.

9.1.3.5

Alle bestuurders

Bestuurders hebben in hun hoedanigheid van bestuurder geen recht op enige prestatie gerelateerde geldbonus of op enige variabele vergoeding. Bestuurders hebben evenmin recht op enige vorm van vergoeding bij de beëindiging van hun mandaat als bestuurder.

Verder heeſt de Vennootschap een verzekering afgesloten voor bestuurders en direc- tieleden om de aansprakelijkheid te dekken die zij zouden kunnen oplopen bij de uitoe- fening van hun functie.

9.1.4

UITVOEREND COMITÉ

Er wordt aan herinnerd dat de Raad uitdrukkelijk gemachtigd is in de Statuten om af te wijken van de principes uiteengezet in artikel 7:91 van het WVV.

Artikel 25 van de statuten bepaalt het volgende:

"De tijdsvereisten zoals bepaald in artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de definitieve verwerving of uitoefening van aandelen, aande- lenopties of alle andere rechten om aandelen te verwerven door bestuurders zijn niet van toepassing en de Raad van Bestuur kan bij wijze van vergoeding aan bestuurders aandelen, aandelenopties en alle andere rechten om aandelen te verwerven toekennen die definitief verworven worden of kunnen worden uitgeoefend eerder dan drie jaar na hun toekenning.

Daartoe is geen uitdrukkelijke machtiging van de algemene vergadering vereist.

De bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de koppeling van ¼ van de variabele vergoeding van uitvoerende bestuurders aan vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van twee jaar en ¼ over een periode van drie jaar, is niet van toepassing en de Raad van Bestuur kan daarvan afwijken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de algemene vergadering."

De remuneratie van de leden van het Uitvoerend Comité bestaat uit (i) een vaste remune- ratie, (ii) als incentive op korte termijn, een variabele remuneratie in de vorm van een bonus in contanten die afhankelijk is van de algemene prestaties van de Vennootschap en van individuele prestaties (met uitzondering van de CEO wiens variabele remuneratie uitslui- tend gebaseerd is op de prestaties van de Vennootschap in haar geheel), (iii) als incentive op lange termijn, aandelenopties in het kader van de lange termijn incentiveplannen van de Vennootschap, (iv) groepsverzekeringen/hospitalisatieverzekeringen en andere voordelen.

 • Vaste vergoeding: de vaste vergoeding wordt bepaald door de Raad op aanbeve- ling van het benoemings- en remuneratiecomité en wordt jaarlijks herzien. Bij de herziening wordt rekening gehouden met de markt waarin de Vennootschap actief is en de Raad doet regelmatig een beroep op externe consultants om een bench- marking uit te voeren.

 • Variabele bonus in geld: als incentive op korte termijn komt elk lid van het Uitvoerend Comité in aanmerking voor een bonus in geld, afhankelijk van de prestaties van de Vennootschap en zijn of haar individuele prestaties. De doelstellingen waarnaar de prestaties van de Vennootschap worden gemeten, worden aan het begin van elk jaar door de Raad vastgesteld op aanbeveling van het benoemings- en remuneratieco- mité. De doelstellingen worden elk jaar herzien en zijn zo bepaald dat ze een aantal sleutelgebieden voor de Vennootschap bestrijken, namelijk financiën, operationelevooruitgang, commerciële ontwikkeling en menselijk kapitaal. Over de individuele prestaties van elk lid van het Uitvoerend Comité beslist de Raad op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité. Dit comité houdt rekening met de manier waarop het lid van het Uitvoerend Comité heeſt bijgedragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Vennootschap, de inzet en het nemen van verantwoor- delijkheid van het lid van het Uitvoerend Comité en de ontwikkeling van relevante bekwaamheden en vaardigheden. De bonussen kunnen ook aan specifieke projecten worden gekoppeld. Zoals hierboven vermeld, wordt het prestatieniveau van de CEO vastgesteld op basis van de prestaties van de Vennootschap in haar geheel.

 • Aandelenopties in het kader van de incentiveplannen op lange termijn van de Vennootschap: het aandelenoptieplan heeſt tot doel de begunstigden te vergoeden voor hun bijdrage tot de waardecreatie op lange termijn. De Raad beslist over de toekenning van aandelenopties aan leden van het Uitvoerend Comité op basis van de aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité en kan de toekenning of de definitieve verwerving van de opties koppelen aan prestatiecriteria die zullen worden bevestigd in overeenstemming met artikel 7:90 WVV.

 • Verzekeringen en andere voordelen: elk lid van het Uitvoerend Comité die een bezol- digd werknemer is, kan recht hebben op een aantal extralegale voordelen, waaronder deelname aan een pensioenregeling op basis van vaste bijdragen, een arbeidsonge- schiktheidsverzekering, een bedrijfswagen, een mobiele telefoon, interneoegang en/of een laptopcomputer overeenkomstig het algemene bedrijfsbeleid, en andere collectieve voordelen (zoals een hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques). Leden van het Uitvoerend Comité die als zelfstandige op basis van een diensten- contract zijn aangesteld, ontvangen geen bijkomende extra legale voordelen, met uitzondering van een mobiele telefoon en een laptopcomputer en een vergoeding voor de kosten die zij in het kader van hun professionele verantwoordelijkheden maken.

Relatief aandeel van de verschillende componenten van de remuneratie

Vast basissalaris 45-55%

Cash bonus 20-35%

Aandelenopties 10-20%

Verzekeringen 7-10%

Andere voordelen 1%

9.1.5

IN AANMERKING NEMEN VAN DE LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN VAN WERKNEMERS

De Vennootschap wil getalenteerde werknemers aantrekken die deskundigheid en passie voor haar onderneming combineren en zich inzeen om de onderneming te doen groeien, rekening houdend met de bestuurs- en werkprocedures die de Vennootschap heeſt ingevoerd.

De normen die worden gehanteerd om het remuneratiebeleid van de leden van het Uitvoerend Comité te bepalen, worden ook toegepast op de andere personeelsleden.

Net zoals voor de leden van het Uitvoerend Comité bestaat de vergoeding van de perso- neelsleden uit (i) een vaste vergoeding, (ii) een variabele vergoeding in de vorm van een bonus in contanten die afhankelijk is van de algemene prestaties van de Vennootschap en van individuele prestaties, (iii) aandelenopties in het kader van de incentiveplannen op lange termijn van de Vennootschap, (iv) groepsverzekeringen/hospitalisatieverze- keringen en andere voordelen.

Een jaarlijkse cyclus van doelstellingenbepaling en beoordeling bepaalt de doelstel- lingen voor elke werknemer. Een formele eindejaarsevaluatie beoordeelt de doelstel- lingen en de werkelijke resultaten voor alle werknemers, wat kan leiden tot een variabele beloning. Het benoemings- en remuneratiecomité houdt rekening met de vergoeding van de werknemers wanneer het het remuneratiebeleid opstelt dat van toepassing is op de bestuurders en de leden van het Uitvoerend Comité. Het benoemings- en remune- ratiecomité bespreekt en beoordeelt met name de belangrijkste aspecten van het belo- ningsbeleid voor het personeel in ruime zin in de loop van het jaar, de jaarlijkse bonus- pool en de daaruit voortvloeiende beloningsresultaten voor het personeel in ruime zin, en alle materiële wijzigingen in de structuur van de beloning van het personeel.

9.1.6

CRITERIA VOOR DE TOEKENNING VAN VARIABELE REMUNERATIE

De criteria voor de toekenning van een variabele remuneratie zijn, voor zover als moge- lijk, kwantitatief van aard. Elk jaar bepaalt de Raad, op aanbeveling en voorstel van het benoemings- en remuneratiecomité, de criteria en parameters die moeten worden toegepast op de variabele remuneratie.

Zoals vermeld, zijn de toegepaste criteria voor het bepalen van de variabele remuneratie van de leden van het Uitvoerend Comité zodanig opgesteld dat ze een aantal sleutelge- bieden voor de Vennootschap bestrijken, met name financiën, operationele vooruitgang, commerciële bedrijfsontwikkeling en menselijk kapitaal. Binnen elk van deze domeinen zullen specifieke doelstellingen worden bepaald door de Raad, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, rekening houdend met de langetermijnstrategie van de Vennootschap. Dit omvat het door de Raad goedgekeurde jaarbudget, alsook

meetbare operationele doelstellingen, zoals het tonen van ondernemerschap en leider- schap, het respecteren van de bestuursstructuur van de Vennootschap en de overeen- gekomen processen en procedures, commerciële bedrijfsontwikkeling (bv. het aangaan van waarde creërende samenwerkingsakkoorden), het verder aanvullen van de pijplijn van projecten, de vooruitgang van veldproeven, de implementatie van de go-to-market strategie, het verkrijgen van externe zichtbaarheid (via peer reviewed- en bedrijfspu- blicaties, in de media, op conferenties, ...), het welzijn van de werknemers, het tijdig opleveren van projecten, het implementeren van kwaliteitsplannen over welbepaalde onderwerpen, het verbeteren van bedrijfs-, financiële, controle- of ondersteuningspro- cessen, het beheren en verbeteren van duurzaamheidsaspecten van de activiteiten (zowel op milieu-, sociaal als bestuursvlak) en het verzekeren van de financiële levens- vatbaarheid van de Groep op lange termijn.

De bovengenoemde criteria kunnen van jaar tot jaar veranderen. De maatstaven en het relatieve gewicht dat aan elk ervan wordt toegekend, worden jaarlijks door de Raad vastgesteld, rekening houdend met de strategische prioriteiten van de Vennootschap.

Bij het bepalen van de maatstaven en het relatieve gewicht dat aan elk ervan wordt toegekend, zal de Raad zich baseren op geauditeerde cijfers of andere objectief meet- bare elementen. De variabele cash bonus die wordt uitbetaald aan de leden van het Uitvoerend Comité wordt onvoorwaardelijk toegekend en is niet onderworpen aan enige definitief verwervingsmechanisme. Elk jaar, op aanbeveling en voorstel van het benoe- mings- en remuneratiecomité, beslist de Raad over de doelstellingen van het Uitvoerend Comité voor het komende boekjaar en beoordeelt hij hun prestaties voor de periode die wordt afgesloten, overeenkomstig de geldende procedure. Deze prestatie-evaluatie wordt ook gebruikt om het variabele deel van hun jaarlijkse bezoldiging vast te stellen.

Overeenkomstig bepaling 7.12 van de Belgische Code Corporate Governance dient de Raad bepalingen op te nemen die de Vennootschap in staat stellen uitbetaalde variabele remuneraties terug te vorderen, of de uitbetaling ervan op te schorten, en de omstan-digheden aan te geven waarin dit gepast zou zijn, voor zover de wet dit kan afdwingen. De Vennootschap is van mening dat deze bepaling van de Belgische Code Corporate Governance niet geschikt en aangepast is om rekening te houden met de realiteit van ondernemingen in de AgTech industrie.

De ESOP Plannen opgezet door de Vennootschap bevaen echter wel "bad leaver" bepalingen die ertoe kunnen leiden dat de aandelenopties, ongeacht of ze al dan niet definitief verworven zijn, automatisch en onmiddellijk vervallen. Nieegenstaande het standpunt van de Vennootschap dat ESOP Warrants niet als variabele remune-ratie mogen worden beschouwd (wanneer ze niet afhankelijk zijn van prestatiecri- teria), is de Raad van oordeel dat dergelijke "bad leaver" bepalingen de belangen van de Vennootschap voldoende beschermen en dat het bijgevolg momenteel niet nodig is om te voorzien in bijkomende contractuele bepalingen die de Vennootschap een

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

Biotalys NV published this content on 03 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 May 2022 02:57:06 UTC.