HALFJAAR

RAPPORT

2023

Biotalys NV

Biotalys NV, Buchtenlaan 11, 9051 Gent (RPR Gent 0508.931.185)

www.biotalys.com-info@biotalys.com- +32 9 274 5400

1

Inhoud

1

VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

3

2

BEDRIJFSOVERZICHT EERSTE HALFJAAR 2023

4

2.1

H1 2023 Operationele hoogtepunten

4

2.2

Update reglementair proces voor Evoca

5

2.3

Private PlAAtsing

5

2.4

Nieuw bestuurslid (post periode)

5

2.5

Geselecteerde financiële informatie

6

3

Voornaamste risico's en onzekerheden verbonden aan de activiteiten

6

4

Belangrijkste transacties met verbonden partijen

7

5

ONAFHANKELIJK VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

8

6

Verkorte geconsolideerde jaarrekening

10

6.1

Verkorte Geconsolideerde Balans

10

6.2

Verkorte Geconsolideerde Resultatenrekening en Overzicht van de Overige Elementen van het Totaalresultaat

11

6.3

Verkort Geconsolideerd Mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen

12

6.4

Verkorte Geconsolideerd Kasstroomoverzicht

13

7

TOELICHTINGEN BIJ DE TUSSENTIJDSE VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN

14

7.1

Algemene informatie

14

7.2

Samenvatting van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving

14

7.3

Waardering in de geconsolideerde jaarrekening

16

7.4

Omzet uit Onderzoek en ontwikkeling

16

7.5

Kritische boekhoudkundige inschattingen en beoordelingen

16

7.6

Continuïteit (Going Concern)

16

7.7

Financiële instrumenten

16

7.8

Materiële vaste activa en Met een gebruiksrecht overeenstemmende activa

17

7.9

Andere vlottende activa

17

7.10

Geldmiddelen en kasequivalenten

17

7.11

Kapitaal

17

7.12

Leningen en andere financiële verplichtingen

17

7.13

Andere kort- en langlopende lopende verplichtingen

18

7.14

Onderzoekssamenwerking

18

7.15

Andere operationele opbrengsten

19

7.16

Operationele kosten volgens aard van de kosten

19

7.17

Winst per aandeel

20

7.18

Verbintenissen en voorwaardelijke verplichtingen

20

7.19

Gebeurtenissen na het einde van de verslagperiode

21

8

bijkomende informatie

21

2

1 VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Op 22 augustus 2023 verklaarden de Bestuurders van Biotalys NV in naam en voor rekening van Biotalys NV dat, voor zover hen bekend,

 • de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2023, opgesteld in overeenstemming met International Accounting Standard 34 - Tussentijdse Financiële Verslaggeving ("IAS 34") zoals goedgekeurd door de
  Europese Unie, een getrouw beeld geven van het eigen vermogen, de financiële situatie en de financiële prestatie van Biotalys NV en de in de consolidatie opgenomen entiteiten;
 • het tussentijds verslag een getrouw overzicht bevat van de ontwikkeling en de prestaties van de activiteiten, de positie van Biotalys NV en van de in de consolidatie opgenomen entiteiten, samen met een beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden waaraan zij zijn blootgesteld voor het resterende deel van het boekjaar en de belangrijkste transacties met verbonden partijen en de impact daarvan op de tussentijdse verkorte financiële staten.

Het verslag is opgesteld in overeenstemming met artikel 13 van het Belgische koninklijk besluit van 14 november 2007. Biotalys publiceert haar tussentijds verslag in het Engels en Nederlands. In geval van interpretatieverschillen tussen de Engelse en de Nederlandse versie van het verslag prevaleert de oorspronkelijke Engelse versie.

Voor en namens de Raad van Bestuur van Biotalys NV

Simon E. Moroney

Catherine Moukheibir

Patrice Sellès

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Bestuurder

Bestuurder

Voorzitter van het Auditcomité

CEO

3

2 BEDRIJFSOVERZICHT EERSTE HALFJAAR 2023

2.1 H1 2023 OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN

In de eerste helft van dit jaar ging Biotalys door met het sluiten van partnerships, het voorbereiden van de lancering van Evoca™(*) in de VS en het versterken van zijn patentenportefeuille.

 • In april 2023 ging Biotalyseen strategisch partnerschap aan met Syngentaom samen te werken aan het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisering van een nieuw bio-insecticide om de dreiging van plaagresistentie tegen te gaan en duurzame landbouw te bevorderen.
 • Evoca, Biotalys' eerste biologische middel op basis van eiwitten, heeft zijn doeltreffendheid verder aangetoond in recente wereldwijde veldproeven ter voorbereiding van de marktintroductie in de VS. In mei 2023 kondigde Biotalysde resultaten aan van meer dan 160 veldproevenin samenwerking met marktleiders Biobest en Beck Ag op verschillende hoogwaardige gewassen. Evoca presteerde beter dan toonaangevende chemische en biologische oplossingen in verschillende proeven.
 • Eerder dit jaar kondigde Biotalys eenbelangrijke vooruitgang aan in deproductie-efficiëntievan Evoca, waardoor het productie- en distributietraject voor het product werd versterkt. De wetenschappelijke doorbraak, gebaseerd op de ontwikkeling van meerdere eigen giststammen, verhoogde de productie-efficiëntievan Evoca's bioactieve ingrediënt met 50 tot 70%.
 • Na de succesvolle uitkomst van dehaalbaarheidsstudie met Novozymes eind vorig jaar, hebben Biotalys en Novozymes de productiemogelijkheden voor een volgende generatie van Evoca verder onderzocht op basis van de Novozymes productiegastheren om aanzienlijke kostenbesparingen en schaalvoordelen te creëren. De bedrijven verkennen ook samenwerkingsverbanden die verder gaan dan Evoca om in te spelen op de behoefte aan effectieve en duurzamere biocontroles op basis van eiwitten in nieuwe markten en voor nieuwe indicaties.
 • In maart 2023 kondigde Biotalyseen opvolgingsplan aan voor zijn Chief Financial Officer. De overgang werd zoals gepland succesvol afgerond met de promotie van Douglas Minder tot CFO, met ingang van 1 juli 2023.
 • Biotalys bleef zijn octrooiportefeuille versterken om zijn wetenschap en producten te beschermen. In H1 2023 werden twee bijkomende patenten toegekend aan het bedrijf in India en Australië, beide patenten bieden verdere IP-bescherming met betrekking tot antilichamen die binden aan schimmelplagen.
 • Begin 2023 behaalde Biotalys de Top 100-status in de FoodTech500-lijstvan Forward Fooding, met een stijging naar #65. Biotalys werd ook geëerd in de inaugurele FoodTech 500 $100 Million Club. De FoodTech 500 is een zeer competitief evenement met duizenden nominaties uit meer dan 50 landen en rangschikt wereldwijd ondernemerstalent op het kruispunt van voeding, technologie en duurzaamheid.

4

2.2 UPDATE REGLEMENTAIR PROCES VOOR EVOCA

 • Het Environmental Protection Agency (EPA) in de Verenigde Staten heeft onlangs zijn beoordelingsproces gewijzigd en communiceert niet langer data voor verwachte beslissingen aan aanvragers. Biotalys blijft samenwerken met de EPA tijdens de evaluatie van het ingediende reglementaire dossier. In afwachting van de reglementaire goedkeuring bereidt Biotalys zich voor op de start van de marktkalibratie met Evoca in 2024 en op de lancering van de commerciële versie van het product in 2026.
 • In Europa is Nederland de rapporterende lidstaat, waar het CTGB (College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) momenteel het reglementaire dossier bestudeert. Belangrijk is dat de autoriteit onlangs de verkoop van komkommers behandeld met Evoca tijdens proeven in serres heeft goedgekeurd. Terwijl gewassen die gebruikt worden in dergelijke proeven normaal gezien vernietigd moeten worden, omdat ze behandeld worden met producten die nog niet toegelaten zijn, heeft de Nederlandse overheid een vrijstelling toegekend die de verkoop van met Evoca behandelde komkommers tijdens proeven in serres toelaat. Deze beslissing versterkt het vertrouwen van Biotalys dat het product veilig gebruikt kan worden.

2.3 PRIVATE PLAATSING

 • In juni 2023sloot Biotalys met succes een private plaatsing af van 7 miljoeneuro. Biotalys gaf 1.135.257 nieuwe aandelen uit (ongeveer 3,67% van de uitstaande aandelen van de vennootschap vóór de transactie) tegen EUR 6,166 per aandeel om zodoende de relatie met bestaande aandeelhouders, Agri Investment Fund BV (A.I.F.) en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV (SFPIM), te verstevigen.

2.4 NIEUW BESTUURSLID (POST PERIODE)

 • In het kader van de private plaatsing heeft Biotalys Agri Investment Fund BV (A.I.F.), vast vertegenwoordigd door Patrik Haesen, voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur. Dit werd goedgekeurd door de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 21 augustus 2023. Patrik Haesen is momenteel Chief Executive Officer van A.I.F. en General Manager Investments bij M.R.B.B., de holdingmaatschappij van de Boerenbond in België. Hij heeft een grondige expertise in audit, financiën en investeringen. Hij is ook bestuurder in Arvesta, Acerta en Iscal Sugar en in verschillende andere innovatieve AgTech bedrijven. De heer Haesen heeft een master in handelsingenieurswetenschappen (KU Leuven) en een Europese master in bestuurskunde (KU Leuven en Corvinus Universiteit in Boedapest), evenals een postgraduaat in financiën (EHSAL, Management School).
  • Evoca™: In afwachting van registratie. Dit product is momenteel niet geregistreerd voor verkoop of gebruik in de Verenigde Staten, de Europese Unie of elders en wordt niet te koop aangeboden.

5

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

Biotalys NV published this content on 23 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 August 2023 05:03:06 UTC.