Biotalys NV

Verkorte Tussentijdse Financiële Staten

Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni 2022

1

Inhoud

VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

3

ONAFHANKELIJK VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

4

VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS

6

VERKORTE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN OVERZICHT VAN DE OVERIGE ELEMENTEN VAN HET

TOTAALRESULTAAT VOOR DE 6 MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI

7

VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN VOOR DE 6 MAANDEN EINDIGEND

OP 30 JUNI

8

VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT VOOR DE 6 MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI

9

TOELICHTINGEN BIJ DE TUSSENTIJDSE VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN

10

1.

Algemene informatie

10

2.

Samenvatting van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving

10

3.

Kritische boekhoudkundige inschattingen en beoordelingen

11

4.

Financiële instrumenten

12

5.

Materiële vaste activa

12

6.

Andere vlottende activa

12

7.

Leningen en andere financiële verplichtingen

12

8.

Andere operationele opbrengsten

13

9.

Operationele kosten volgens aard van de kosten

13

10.

Financiële opbrengsten

13

11.

Winst per aandeel

14

12.

Verbintenissen en voorwaardelijke verplichtingen

14

13.

Gebeurtenissen na het einde van de verslagperiode

15

2

VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Op 18 August 2022 verklaarden de Bestuurders van Biotalys NV in naam en voor rekening van Biotalys NV dat, voor zover hen bekend,

  • de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten, opgesteld in overeenstemming met International Accounting Standard 34 - Tussentijdse Financiële Verslaggeving ("IAS 34") zoals goedgekeurd door de Europese Unie, een getrouw beeld geven van het eigen vermogen, de financiële situatie en de financiële prestatie van Biotalys NV en de in de consolidatie opgenomen entiteiten;
  • het financieel verslag een getrouw overzicht bevat van de ontwikkeling en de prestaties van de activiteiten, de positie van Biotalys NV en van de in de consolidatie opgenomen entiteiten, samen met een beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden waaraan zij zijn blootgesteld.

Dit verslag is opgesteld in overeenstemming met artikel 13 van het Belgische koninklijk besluit van 14 november 2007. Biotalys publiceert haar tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten in het Engels en Nederlands. In geval van interpretatieverschillen tussen de Engelse en de Nederlandse versie van het Rapport, prevaleert de oorspronkelijke Engelse versie.

3

ONAFHANKELIJK VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

Verslag inzake de beoordeling van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van Biotalys NV voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022

In het kader van ons mandaat van commissaris, brengen wij u verslag uit over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie. Deze geconsolideerde tussentijdse financiële informatie omvat de geconsolideerde verkorte1 staat van financiële positie op 30 juni 2022, de geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening, het geconsolideerde verkorte overzicht van het totaalresultaat, het geconsolideerde verkorte mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerde verkorte kasstroomoverzicht voor de zes maanden eindigend op die datum, alsmede selectieve toelichtingen.

Verslag over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie

Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van Biotalys NV ("de vennootschap") en haar dochterondernemingen (samen "de groep"), opgesteld in overeenstemming met de internationale standaard IAS 34, "Tussentijdse financiële verslaggeving" zoals aanvaard door de Europese Unie.

De totale activa in de geconsolideerde verkorte staat van financiële positie bedragen 60 045 (000) EUR en het geconsolideerd verlies van de periode bedraagt 9 892 (000) EUR.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van deze geconsolideerde tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met de internationale standaard IAS 34, "Tussentijdse financiële verslaggeving" zoals aanvaard door de Europese Unie. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling.

Reikwijdte van de beoordeling

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de internationale standaard ISRE 2410, "Beoordeling van tussentijdse financiële informatie", uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit. Een dergelijke beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de personen verantwoordelijk voor financiën en boekhoudkundige aangelegenheden, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een overeenkomstig de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing) uitgevoerde controle. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controle-oordeel tot uitdrukking over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie.

4

Conclusie

Gebaseerd op de door ons uitgevoerde beoordeling, kwamen er geen feiten onder onze aandacht welke ons doen geloven dat de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van Biotalys NV niet, in alle materiële opzichten, is opgesteld overeenkomstig de internationale standaard IAS 34, "Tussentijdse financiële verslaggeving" zoals aanvaard door de Europese Unie.

Getekend te Zaventem.

De commissaris

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door Pieter-Jan Van Durme

5

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Biotalys NV published this content on 19 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 August 2022 05:03:00 UTC.