Beter Bed realiseert goed eerste halfjaar 2010
·     6,2% hogere omzet.
·     58,8% hogere nettowinst.

Beter Bed Holding N.V. heeft over het eerste halfjaar van 2010 een stijging van
de nettowinst gerealiseerd van 58,8%. De nettowinst bedroeg in het eerste
halfjaar van 2010 EUR 9,9 miljoen (eerste helft 2009: EUR 6,2 miljoen). De omzet
over het eerste halfjaar van 2010 nam toe met 6,2% en bedroeg EUR 178,2 miljoen
(eerste helft 2009: EUR 167,7 miljoen). De nettowinst over het tweede kwartaal
kwam uit op EUR 1,7 miljoen, een stijging van 108,9% ten opzichte van het tweede
kwartaal 2009. In juli werd nog een stijging van de nettowinst over het tweede
kwartaal verwacht van ten minste 100%.

Kengetallen halfjaarcijfers
 (in miljoen EUR tenzij anders vermeld)  2010 H1   2009 H1  Mutatie

 Omzet                  178,2    167,7   +6,2%

 Brutomarge (%)              54,9    53,8

 EBIT                   13,3     9,0   +47,9%

 Nettowinst                9,9     6,2   +58,8%

 Winst per aandeel (in EUR)         0,46    0,29   +58,6%                     30-6-2010  30-6-2009

 Solvabiliteit (%)            52,9    48,4


Ton Anbeek, Directievoorzitter:
"Terwijl de marktomstandigheden in de belangrijkste landen Nederland en
Duitsland negatief bleven, was de onderneming toch in staat een goede eerste
halfjaaromzet te realiseren met een nettowinststijging van meer dan vijftig
procent. We hebben sterk ingezet op promotionele inspanningen, verdere
assortimentsverbeteringen en hogere reclamebestedingen. Verder zijn we blijven
investeren in de groei van het aantal winkels, in nieuwe producten en in nieuwe
concepten, zoals Kårlsson en Alpin+. Tot slot zijn we erg blij dat wederom een
matras van Beter Bed tot beste koop is gekozen door de Consumentenbond. Opnieuw
het bewijs dat de consument bij Beter Bed waar voor zijn geld krijgt."

Kengetallen tweedekwartaalcijfers
 (in miljoen EUR)  2010 Q2  2009 Q2  Mutatie

 Omzet       81,7   75,5   +8,2%

 Brutomarge (%)  55,0   54,2

 EBIT        2,7    1,3   +103,4%

 Nettowinst     1,7    0,8   +108,9%


Tweede kwartaal 2010
De omzet in vergelijkbare winkels voor de gehele groep nam in het tweede
kwartaal toe met 0,8%.
In het eerste kwartaal bedroeg de groei van de omzet in vergelijkbare winkels
1,4%.
In Nederland begon het jaar met een sterke groei van de omzet in vergelijkbare
winkels, die zich doorzette tot en met mei. Vanaf juni ontwikkelde de omzet in
vergelijkbare winkels zich negatief,
voornamelijk als gevolg van lagere bezoekersaantallen. De omzet in vergelijkbare
winkels in het tweede kwartaal steeg in Nederland met 1,8%.
In Duitsland werd dankzij goede prestaties in de maand juni in het tweede
kwartaal toch nog een positieve groei van de omzet in vergelijkbare winkels
(0,5%) behaald.

In het tweede kwartaal steeg de totale omzet met 8,2% naar EUR 81,7 miljoen
(tweede kwartaal 2009: EUR 75,5 miljoen). De brutomarge was in het tweede kwartaal
2010 met 55,0% hoger dan de brutomarge gerealiseerd in het tweede kwartaal van
2009 (54,2%). Als percentage van de omzet namen de operationele kosten af van
52,4% over het tweede kwartaal van 2009 naar 51,7% over het tweede kwartaal van
2010. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg in het tweede kwartaal met 103,4% naar
EUR 2,7 miljoen (tweede kwartaal 2009: EUR 1,3 miljoen). De nettowinst over het
tweede kwartaal 2010 kwam uit op EUR 1,7 miljoen, een ruime verdubbeling ten
opzichte van het tweede kwartaal 2009 (EUR 0,8 miljoen). Door het seizoenspatroon
in de consumentenvraag liggen het tweede en derde kwartaal, voor wat betreft
omzet en nettowinst, normaliter op een lager niveau dan het eerste en het vierde
kwartaal.

Eerste halfjaar 2010
De omzet over het eerste halfjaar 2010 nam met 6,2% toe tot EUR 178,2 miljoen
(eerste halfjaar 2009:
EUR 167,7 miljoen). In de vergelijkbare winkels nam de omzet over het eerste
halfjaar van 2010 toe met 1,0%.

De ontwikkeling van de omzet per land was als volgt:
 Nederland   12%

 Duitsland   2%

 Oostenrijk   9%

 Zwitserland  20%

 Spanje    -9%

 België     6%

 Polen     73%  (gegroeid van twee naar vier winkels)


De omzet in Nederland nam zowel in het eerste als het tweede kwartaal van 2010
toe met 12% ten opzichte van dezelfde periode in 2009. De omzet in Duitsland was
in het eerste kwartaal nog onveranderd ten opzichte van het eerste kwartaal
2009, maar nam in het tweede kwartaal 2010 toe met 2% ten opzichte van het
tweede kwartaal 2009.

De brutomarge als percentage van de omzet steeg van 53,8% over de eerste helft
van 2009 naar 54,9% over de eerste helft van 2010. De operationele kosten als
percentage van de omzet namen af van 48,4% over het eerste halfjaar 2009 naar
47,5% over het eerste halfjaar 2010. Echter, de gemiddelde kosten per winkel
namen toe met 1% over het eerste halfjaar. Er was sprake van een stijging van de
uitgaven aan reclame, nodig om in een terughoudende markt toch meer bezoekers te
trekken, als ook hogere distributiekosten doordat de omzet van de Beter Bed
formule toenam. Het bedrijfsresultaat (EBIT) nam toe van EUR 9,0 miljoen naar EUR
13,3 miljoen. Als percentage van de omzet nam het bedrijfsresultaat (EBIT) toe
van 5,3% naar 7,4%.

De belastingdruk over het eerste halfjaar daalde van 28,0% naar 24,2% onder meer
door realisatie van compensabele verliezen uit het verleden, waardoor de
belastingdruk EUR 0,4 miljoen lager was dan in dezelfde periode vorig jaar.

De nettowinst over het eerste halfjaar steeg met 58,8% van EUR 6,2 miljoen naar EUR
9,9 miljoen. De winst per aandeel over de eerste helft van 2010 bedroeg EUR 0,46
(eerste helft 2009: EUR 0,29).

Financieel
De investeringen in de eerste helft van 2010 bedroegen EUR 4,0 miljoen (dezelfde
periode vorig jaar:
EUR 2,8 miljoen). De investeringen in winkels bedroegen in de eerste helft van
2010 EUR 3,3 miljoen (dezelfde periode vorig jaar: EUR 2,5 miljoen). Het resterende
bedrag is voornamelijk geïnvesteerd in IT. De kasstroom (nettowinst plus
afschrijvingen) bedroeg EUR 13,7 miljoen ten opzichte van EUR 10,1 miljoen vorig
jaar. De solvabiliteit bedroeg op 30 juni 2010 52,9%. Eind 2009 bedroeg de
solvabiliteit 50,5%.

De nettoschuld per eind juni 2010 bedroeg EUR 2,0 miljoen ten opzichte van een
nettoschuld per eind juni 2009 van EUR 9,3 miljoen. Per 31 december 2009 was er
nog sprake van een nettokaspositie van EUR 15,2 miljoen.

Operationeel
In de eerste helft van 2010 werden 51 winkels geopend en 30 winkels gesloten.
Hiermee kwamen er per saldo 21 winkels bij in de eerste helft van 2010. In
Duitsland werden in het eerste halfjaar 2010 per saldo de meeste winkels
geopend, te weten 14 stuks. Eind juni 2010 waren er in totaal 1.085 winkels.

Aantal winkels           31-12-2009  Gesloten    Geopend  30-6-2010Matratzen Concord (incl. MAV)           883        19          41       905

Beter Bed                      84         1            1        84

El Gigante del Colchón               51         7           7        51

BeddenREUS                     34         3            2        33

Slaapgenoten/Dormaël
 Slaapkamers                    12          -            -        12


                ------------------------------------------------
Totaal                     1.064        30          51      1.085
                ------------------------------------------------De onderneming blijft onverminderd inzetten op expansie van het winkelbestand,
maar als gevolg van de moeilijke marktomstandigheden hebben er meer
winkelsluitingen plaatsgevonden doordat filialen niet aan de gestelde
doelstellingen voldeden.

Matratzen Concord (incl. MAV)
 Aantal winkels   31-12-2009    Gesloten     Geopend   30-6-2010 Duitsland             740          14           28        754

 Duitsland MAV           21           -            -          21

 Nederland             32           3            6         35

 Oostenrijk             46           1            2         47

 Zwitserland            34           1            4         37

 België                7           -             -          7

 Polen                3           -            1          4


        --------------------------------------------------------
 Totaal              883          19           41        905
        --------------------------------------------------------De omzet van de cash & carry-formule Matratzen Concord kwam over de eerste helft
van 2010 uit op EUR 101,3 miljoen (56,9% van de totale concernomzet). Dit is een
groei van 3,1% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2009. In de
vergelijkbare winkels nam de omzet af met 2,3%.

Van de omzet van deze formule werd 84,6% gerealiseerd in Duitsland. De formule
opende netto 22 winkels in de eerste helft van 2010. Daarvan werden er per saldo
14 in Duitsland geopend, drie in Nederland, drie in Zwitserland, een in
Oostenrijk en een in Polen.

Beter Bed
Deze formule is enkel actief in Nederland. Beter Bed opende een winkel en sloot
een winkel in de eerste helft van 2010, waarmee het totaal aantal winkels
onveranderd bleef op 84. De omzet nam in de eerste helft van 2010 toe van EUR
50,4 miljoen naar EUR 56,6 miljoen, een stijging van 12,5%. De omzet in
vergelijkbare winkels nam in de eerste helft van 2010 toe met 7,6%. Beter Bed
droeg voor 31,8% bij aan de totale concernomzet.

Overige formules
De omzet van de overige formules bedroeg over de eerste helft van 2010 EUR 20,2
miljoen en droeg hiermee voor 11,3% bij aan de totale concernomzet. Hierin zijn
begrepen de omzetten van de winkelformules BeddenREUS (Nederland),
Slaapgenoten/Dormaël (Nederland), El Gigante del Colchón (Spanje) en de
groothandel DBC. De omzet van de overige formules over de eerste helft van 2010
was hiermee 5,9% hoger dan over de vergelijkbare periode vorig jaar.

Verwachtingen
Door het aanhoudende relatief lage consumentenvertrouwen, de grote spaarzin en
de daarmee samenhangende geringe bereidheid tot het doen van grote aankopen
zullen de markten onveranderd verder dalen (in Nederland kromp de markt met 9%
in de eerste zes maanden van 2010). Beter Bed Holding verwacht in deze
omstandigheden verder te groeien in marktaandeel.

Vanaf begin juni is de orderintake in vergelijkbare winkels in Nederland
afgenomen. Deze ontwikkeling zette zich ook in juli door als gevolg van lagere
bezoekersaantallen mede door het warme zomerweer. Ook in Duitsland nam de omzet
in juli in vergelijkbare winkels om dezelfde reden af. Dit heeft een belangrijke
impact op de omzet over het derde kwartaal. Vanaf augustus stijgen de
bezoekersaantallen in beide landen weer, waardoor ook de orderportefeuille weer
aanzienlijk is gegroeid.

Ervan uitgaande dat de positieve trend in de orderintake van de laatste weken
zich in september voortzet, wordt voor het derde kwartaal een nettowinst
verwacht van ten minste EUR 4,8 miljoen (derde kwartaal 2009: EUR 5,8 miljoen),
onvoorziene omstandigheden daargelaten.

Interim-dividend
De onderneming is voornemens om ook in 2010 een interim-dividend uit te keren.
Zoals gebruikelijk zullen hierover nadere mededelingen worden gedaan bij de
publicatie van de derdekwartaalcijfers op 29 oktober aanstaande.

Profiel
Beter Bed is actief in de Europese markt voor slaapcomfort. De activiteiten
omvatten detailhandel met in totaal 1.085 winkels per eind juni 2010, via de
ketens Beter Bed (actief in Nederland), Matratzen Concord (actief in Nederland,
België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Polen), El Gigante del Colchón
(actief in Spanje), BeddenREUS, Dormaël en Slaapgenoten (alle drie actief in
Nederland) en MAV (actief in Duitsland). Verder is Beter Bed Holding via haar
dochter DBC International actief in de ontwikkeling en groothandel van
merkartikelen in de slaapkamerbranche in Nederland, België, Duitsland en in
Spanje. Beter Bed Holding behaalde in 2009 een netto-omzet van EUR 361,5 miljoen
en is sinds december 1996 genoteerd aan Euronext Amsterdam. Het aandeel Beter
Bed Holding is opgenomen in de Amsterdam Small cap Index.

--------------------------------------------------------------------------------

Voor nadere informatie: Ton Anbeek, Directievoorzitter
Tel. +31 (0)413 338819 / Fax +31 (0)413 338829 / Mob. +31 (0)6 53662838
E-mail:ton.anbeek@beterbed.nl / Website: www.beterbedholding.comKlik op onderstaande link voor het voor volledige persbericht.


[HUG#1440823]

persbericht 27-8-2010: 
http://hugin.info/132850/R/1440823/385125.pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
(i) the releases contained herein are protected by copyright and 
  other applicable laws; and 
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
   originality of the information contained therein. 
  
Source: Beter Bed Holding NV via Thomson Reuters ONE