Inloggen
E-mail
Wachtwoord
Bewaren
Bent u uw wachtwoord vergeten?
Gratis lid worden
Registreer
Registreer
Instellingen
Instellingen
Dynamische koersen 
OFFON
  1. Homepagina
  2. Aandelen
  3. Nederland
  4. Euronext Amsterdam
  5. Arcadis NV
  6. Nieuws
  7. Overzicht
    ARCAD   NL0006237562

ARCADIS NV

(ARCAD)
Real-time koersen. Real Time Euronext Amsterdam - 28/07 17:35:13
36.8 EUR   +1.21%
07:39Resultaten Arcadis in de lift
AM
06:38BEURSAGENDA : Nederlandse bedrijven
AM
28/07BEURSAGENDA : Nederlandse bedrijven
AM
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingenAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Arcadis : Minutes EGM 14 September 2020 - Dutch

10/06/2021 | 15:38

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van de te Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap ARCADIS N.V. (de 'Vennootschap' of 'Arcadis'), gehouden op maandag 14 september 2020, uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk zoals bedoeld in art. 10 en art. 11 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.

1. Opening en mededelingen (ter bespreking)

De voorzitter, de heer Hoek, opent de Buitengewone Algemene Vergadering van Arcadis N.V. In verband met de voortdurende Covid-19 pandemie en in lijn met de verlengde noodwetgeving omtrent aandeelhoudersvergaderingen vindt deze vergadering volledig virtueel plaats. De voorzitterheet iedereen die deze vergadering via de webcast volgt van harte welkom.

De voorzitterdeelt mee dat ingelogde aandeelhouders die zich tijdig hebben geregistreerd om tijdens deze vergadering virtueel te stemmen, vanaf de aanvang van de vergadering zijn of haar stem op het enige stempunt kunnen uitbrengen. Aandeelhouders die zich niet tijdig hebben geregistreerd kunnen de vergadering via de webcast volgen maar kunnen niet meer deelnemen aan de elektronische stemming.

Aandeelhouders konden hun vragen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk stellen en deze vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord. In lijn met de noodwetgeving kunnen tijdens de vergadering nadere vragen worden gesteld door diegenen die vooraf een vraag hebben gesteld. Later tijdens de vergadering zal worden uitgelegd hoe vervolgvragen gesteld kunnen worden. De voorzitterdeelt mee dat de vergadering in het Nederlands wordt gehouden. Via een optie in het menu van de webcast kan de vergadering ook in het Engels worden gevolgd.

In het kader van Health & Safety verzoekt de voorzitterdiegenen die de webcast bekijken of beluisteren om niet tegelijkertijd aan het verkeer deel te nemen. Ook handenvrij bellen leidt de bestuurder aanzienlijk af en is daarmee gevaarlijk voor zowel de bestuurder als andere verkeersdeelnemers.

Naast de voorzitter zijn namens de Vennootschap virtueel aanwezig de heer Oosterveer, CEO, mevrouw Virginie Duperat, kandidaat-CFO en in die hoedanigheid kandidaat-lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (zij zal zich bij agendapunt twee persoonlijk voorstellen), mevrouw Marja van Ravenstein, Deputy Company Secretary en de heer Jurgen Pullens, Director Investor Relations, die als moderator zal fungeren bij de beantwoording van eventuele nadere vragen van aandeelhouders.

De voorzitterdeelt mee dat Intertrust (Netherlands) B.V. heeft te gelden als onafhankelijke derde, via wie aandeelhouders hun stem kunnen uitbrengen. Intertrust volgt de vergadering ook via de webcast. De stemmen die Intertrust heeft ontvangen zijn reeds doorgegeven.

1

De voorzittervervolgt met de vaststelling dat de uitnodiging voor deze vergadering en de agenda op dinsdag 28 juli 2020 op de website van de Vennootschap zijn geplaatst. De houders van aandelen op naam hebben de uitnodiging en agenda ontvangen op de bij de Vennootschap bekende e-mailadressen. De volledige agenda met toelichting is beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap en op de e-voting page van ABN AMRO.

De voorzitterconstateert dat de vergadering op rechtsgeldige wijze en tijdig is bijeengeroepen en dat de vergaderstukken rechtsgeldig zijn gedeponeerd en verkrijgbaar gesteld. Voor de volledigheid wijst de voorzitter de aandeelhouders erop dat nadat de vergadering bijeen is geroepen, een update op de website van de Vennootschap is geplaatst. Deze update zag op het virtuele karakter van deze vergadering en andere maatregelen die de Vennootschap heeft moeten nemen in verband met de Covid-19 pandemie.

De voorzittermeldt dat Arcadis naast de Nederlandse regelgeving en de voorschriften van Euronext Amsterdam N.V. ook rekening houdt met de Amerikaanse regelgeving, onder meer door toezending van een Engelstalige agenda en een proxy voting card aan de houders van de in de Verenigde Staten verhandelbare aandelen. Via dit proxysysteem worden deze aandeelhouders in de gelegenheid gesteld om schriftelijk hun stem uit te brengen. Tot en met heden heeft de Vennootschap van Amerikaanse aandeelhouders die tezamen 55.376 aandelen vertegenwoordigen, hun stem ontvangen.

De voorzitterwijst Deputy Company Secretary mevrouw Marja van Ravenstein aan als secretaris van de vergadering. De notulen zullen worden opgesteld door Anne Baksteen, paralegal van de Vennootschap, die de vergadering via de webcast volgt. Na vaststelling van de notulen van de vergadering zullen deze op de website van Arcadis worden geplaatst.

De voorzitterdeelt mee dat op grond van de wet het aantal stemmen en aandelen per de datum van oproeping (dinsdag 28 juli jl.) en per de registratiedatum (maandag 17 augustus jl.) moet worden vastgesteld. Deze informatie is op de website van de Vennootschap geplaatst. Ook moet worden vastgesteld hoeveel aandelen en stemmen in de vergadering zijn vertegenwoordigd. De voorzitter zal deze informatie verschaffen bij agendapunt 2.

De voorzitterdeelt mee dat vanwege de huidige bijzondere situatie aandeelhouders dit jaar ook de mogelijkheid hebben om tijdens deze vergadering virtueel en op afstand te stemmen op het eigen device zoals telefoon of laptop. Aandeelhouders die zich hebben aangemeld om virtueel aanwezig te zijn en die zijn ingelogd via het ABN AMRO e-voting platform kunnen hun stem uitbrengen tijdens de vergadering. Uiteraard kan voor of tegen worden gestemd, of kan men zich van stemming onthouden. De stemming staat reeds open en aandeelhouders kunnen hun stem uitbrengen. Wijzigingen zijn mogelijk totdat de voorzitter de stemming sluit. Sluiting van de stemming gebeurt direct voor de

2

rondvraag en zal door de voorzitter expliciet worden aangekondigd. Na de rondvraag (of wanneer de stemmen zijn geteld) zal de voorzitter de resultaten van de stemming bekendmaken.

Indien aandeelhouders problemen ondervinden bij het uitbrengen van hun stem, kunnen zij contact opnemen met de e-voting helpdesk van ABN AMRO. De contactgegevens hiervan zijn te vinden in de bevestigingsmail die aandeelhouders van ABN AMRO hebben ontvangen en in de 'Hybrid Meeting Manual' die is geplaatst op de website van Arcadis. Het definitieve resultaat van de stemming kan na afloop van deze vergadering worden ingezien en zal op de website worden geplaatst.

De voorzitterlicht toe dat onder normale omstandigheden aandeelhouders tijdens de Algemene Vergadering de mogelijkheid hebben om mondeling vragen te stellen. In de huidige uitzonderlijke situatie, en voor een soepel verloop van deze virtuele vergadering, is het vraag- en antwoordproces anders georganiseerd, net als bij de jaarlijkse Algemene Vergadering op 6 mei jl. Aandeelhouders hebben de gelegenheid gekregen vragen voorafgaand aan de vergadering, uiterlijk vrijdag 11 september om 11:00 uur, in te dienen per e-mail. De ontvangen vragen zullen tijdens deze vergadering worden beantwoord.

Vervolgens licht de voorzitterhet stellen van vervolgvragen toe. Indien de beantwoording van vooraf gestelde vragen tijdens de vergadering aanleiding geeft tot het stellen van nadere vragen, dan kunnen deze via de chatfunctie schriftelijk worden gesteld. Deze mogelijkheid tot het stellen van nadere vragen is alleen bedoeld voor aandeelhouders die voorafgaand aan de vergadering tijdig een vraag over het betreffende agendapunt hebben gesteld. De voorzitter verzoekt aandeelhouders om het aantal nadere vragen per agendapunt te beperken tot twee.

De voorzittergaat over tot behandeling van agendapunt 2.

2. Samenstelling van de Raad van Bestuur: benoeming van mevrouw V.J.H. Duperat-Vergne als lid van de Raad van Bestuur van Arcadis N.V. (ter beslissing)

De voorzitterlicht toe dat, nadat op 4 maart 2020 het vertrek van mevrouw Kuijlaars als Chief Financial Officer van Arcadis was bekendgemaakt, de Raad van Commissarissen met een zorgvuldige selectieprocedure voor een nieuwe CFO is gestart. Het profiel van de CFO werd bepaald door zowel de nieuwe strategie van Arcadis, het huidige en toekomstige zakelijke landschap, als de huidige financiële situatie van de Vennootschap. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen de relevante diversiteitsaspecten in acht genomen, zoals in 2018 vastgelegd in het diversiteitsbeleid voor de Raad van Bestuur en het Executive Leadership Team. Tegelijkertijd blijven de eerste prioriteiten bij het overwegen van kandidaten voor de vacature van CFO de functie-eisen zoals die zijn neergelegd in het profiel voor de CFO. De Raad van Commissarissen heeft zowel externe als interne kandidaten overwogen en heeft uiteindelijk het besluit genomen om mevrouw Virginie Duperat-Vergne te selecteren.

3

De Raad van Commissarissen doet derhalve een voordracht voor de benoeming van mevrouw Duperat als lid van de Raad van Bestuur vanaf het moment van sluiting van deze Buitengewone Algemene Vergadering. Indien zij wordt benoemd, zal mevrouw Duperat worden aangesteld als CFO van Arcadis. In die hoedanigheid wordt zij ook lid van het Arcadis Executive Leadership Team. De benoeming zal doorlopen tot het einde van de Algemene Vergadering in 2024 en iedere eventuele schorsing daarvan.

In overeenstemming met het huidige beleid inzake de voordracht van kandidaten voor de Raad van Bestuur, is de voordracht van mevrouw Duperat bindend. De Algemene Vergadering kan het bindende karakter aan een voordracht ontnemen middels een besluit genomen met ten minste een twee-derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Mevrouw Duperat heeft de Franse nationaliteit en heeft een masterdiploma in finance en management van de Toulouse Business School. Mw. Duperat is een ervaren finance executive met internationale ervaring. Ze is tijdens haar carrière nauw betrokken geweest bij verschillende complexe projecten, waaronder fusies en overnames, integratie, bedrijfstransformatie en strategie- implementatie. Ze staat bekend om haar leiderschap, sterke financiële en accounting expertise en haar focus op talentontwikkeling.

Voor verdere informatie over mevrouw Duperat, inclusief de voorwaarden voor haar aanstelling, verwijst de voorzitternaar de toelichting op de agenda, waarin de betreffende informatie is opgenomen.

De voorzittergeeft mevrouw Duperat de gelegenheid zichzelf voor te stellen en hij licht toe dat zij daarbij reeds de vragen zal beantwoorden die door de heer Stevense van Stichting Rechtsbescherming Beleggers ("SRB") zijn gesteld. De heer Stevense vraagt om meer informatie over het onderzoek dat mevrouw Duperat heeft verricht naar de achtergrond en de organisatorische aspecten van Arcadis. De heer Stevense vraagt mevrouw Duperat om haar motivatie toe te lichten en hoe zij verwacht bij te kunnen dragen aan de waardecreatie van Arcadis.

Mevrouw Duperatstelt zich kort voor. In antwoord op de vragen van de heer Stevense geeft zij aan dat zij, tijdens het zeer gedegen selectieproces dat door Arcadis en de executive search firm was opgesteld, de gelegenheid had kennis te maken met alle leden van de Raad van Commissarissen en alle leden van het Executive Leadership Team, hetgeen niet gebruikelijk is in een traditioneel recruiteringsproces. Dit gaf haar de mogelijkheid om het bedrijf en haar uitdagingen en kansen vanuit diverse oogpunten te bekijken. Uit de gesprekken kwamen ook de algemeen gedeelde waarden zoals openheid, passie en toewijding naar voren. Mevrouw Duperat is ervan overtuigd dat haar energie, team spirit, uitgebreide ervaring op het gebied van finance en projecten, alswel haar vermogen strategisch inzicht te ontwikkelen, goed bij Arcadis tot zijn recht zullen komen. Ze is blij dat zij deel

4

kan gaan uitmaken van Arcadis en het management team, en met Arcadis onderweg te gaan naar een duurzame toekomst, en tegelijkertijd winstgevende groei te bewerkstelligen.

De voorzitterdankt mevrouw Duperat voor haar introductie en gaat over tot de beantwoording van de tweede vraag die de heer Stevense(SRB) in de aanloop naar deze vergadering naar aanleiding van dit agendapunt heeft gesteld. Deze vraag is gericht aan de Raad van Commissarissen en heeft betrekking op diverse aspecten van het selectieproces dat is gevolgd om tot de nominatie van mevrouw Duperat te komen.

De voorzitterlicht toe dat de Raad van Commissarissen, onmiddellijk na het vertrek van mevrouw Kuijlaars in maart, in samenwerking met een executive search firm, is begonnen met de eerste stap in het proces, namelijk het opstellen van het profiel waaraan de kandidaat zou moeten voldoen. Vervolgens is de Raad van Commissarissen via een aantal stappen, met de executive search firm, van een initiële long list van 14 potentiële kandidaten (waarvan één interne kandidaat) die allemaal (virtueel) zijn geinterviewd, tot een eerste short list gekomen. Daarbij zijn verdere interviews en ook persoonlijke ontmoetingen gebruikt om uiteindelijk tot de definitieve short list te komen. De kandidaten op deze lijst hebben allemaal een externe assessment ondergaan en zijn ook door leden van de Raad van Commissarissen geinterviewd, alsmede door alle leden van het Executive Leadership Team van Arcadis. Uiteindelijk is uit dit proces de nominatie van mevrouw Duperat ontstaan.

De voorzitterconstateert dat er geen verdere vooraf ingezonden vragen zijn en stelt de SRB in de gelegenheid om middels de chatfunctie vervolgvragen te stellen.

De heer Stevense(SRB) vraagt de Raad van Commissarissen in hoeverre is getest dat mevrouw Duperat ook echt blijft voor een langere termijn.

De voorzitterantwoord dat de Raad van Commissarissen hierover uitgebreid met mevrouw Duperat heeft gesproken en dat de Raad ervan overtuigd is dat zij gecommitteerd is aan haar nieuwe rol en dat zij deze met toewijding zal invullen.

Nadat de voorzitterde aandeelhouders nog een minuut de gelegenheid heeft gegeven hun stem uit te brengen op het behandelde stempunt, sluit de voorzitterde stemming.

De voorzitterdeelt mee dat de stemmen worden geteld en zodra deze beschikbaar zijn, bekend worden gemaakt. Het definitieve resultaat van de stemming zal na afloop van deze vergadering ter inzage beschikbaar zijn en op de website van de Vennootschap worden geplaatst.

Inzake de aantallen aandelen, zoals reeds aangekondigd bij agendapunt 1, meldt de voorzitterdat op de registratiedatum (17 augustus jl.) 89.929.098 aandelen bij anderen dan de Vennootschap uit stonden. In deze vergadering zijn hiervan 70.578.430 aandelen/stemmen vertegenwoordigd. Dit is 78,48% van het aantal uitstaande aandelen.

5

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

Arcadis NV published this content on 10 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 June 2021 13:37:00 UTC.


© Publicnow 2021
Nieuws over ARCADIS NV
07:39Resultaten Arcadis in de lift
AM
06:38BEURSAGENDA : Nederlandse bedrijven
AM
28/07BEURSAGENDA : Nederlandse bedrijven
AM
28/07BEURSAGENDA : Nederlandse bedrijven
AM
27/07BEURSAGENDA : Nederlandse bedrijven
AM
27/07BEURSAGENDA : Nederlandse bedrijven
AM
26/07BEURSAGENDA : Nederlandse bedrijven
AM
26/07BEURSAGENDA : Nederlandse bedrijven
AM
25/07Drukke week met kwartaalcijfers, macrodata en de Fed in verschiet
AM
23/07BEURSAGENDA : Nederlandse bedrijven
AM
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet 2021 3 320 M 3 935 M -
Nettowinst (verlies) 2021 157 M 186 M -
Nettoschuld 2021 602 M 714 M -
Koers/winst verhouding 2021 21,3x
Dividendrendement 2021 2,04%
Marktkapitalisatie 3 260 M 3 849 M -
VE / Omzet 2021 1,16x
VE / Omzet 2022 1,11x
Aantal werknemrs 26 027
Percentage vrij verhandelbaar 78,2%
Grafiek ARCADIS NV
Duur : Periode :
Arcadis NV : Grafische technische analyse Arcadis NV | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse ARCADIS NV
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsBullishBullishBullish
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Kopen
Aantal analisten 2
Laatste slotkoers 36,80 €
Gemiddelde koersdoel 42,50 €
Spread / Gemiddelde doel 15,5%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Peter W. B. Oosterveer Chairman-Executive Board & Chief Executive Officer
Virginie Dupťrat-Vergne Chief Financial Officer
Nicolaas Willem Hoek Chairman-Supervisory Board
Gerard Spans Chief Information Officer
Alan Geoffrey Brookes Chief Operating Officer
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
ARCADIS NV36.09%3 849
VINCI10.88%58 797
LARSEN & TOUBRO LIMITED23.79%30 323
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED-9.66%29 132
FERROVIAL, S.A.12.39%21 414
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED-0.76%18 419