Akeso heeft op het 2023 European Society of Medical Oncology Asia Congress (ESMO Asia) resultaten gepubliceerd van drie investigator-initiated trials (IIT's) van haar bispecifieke IO geneesmiddel, cadonilimab (een PD-1/CTLA-4 bispecifiek antilichaam). Deze real-world studie was gericht op het onderzoeken van de werkzaamheid van cadonilimab bij gevorderde G/GEJ kankerpatiënten met PD-L1 CPS < 5 maagkanker, een populatie die slecht reageert op de huidige immuuntherapieën (tot 60% van de real-world gevallen), om te voorzien in een huidige onvervulde klinische behoefte. De objectieve respons (ORR) bereikte 68,2%, de ziektecontrole (DCR) bereikte 100% en de mediane progressievrije overleving (mPFS) bedroeg 7,5 maanden.

De combinatietherapie met cadonilimab laat een goede veiligheid zien in real-world settings. De onderzoeksresultaten zijn consistent met de eerder bekendgemaakte fase II gerandomiseerde klinische onderzoeksresultaten op de 2023 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting. Ze bevestigen verder de veelbelovende werkzaamheid en veiligheid van cadonilimab plus chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij gevorderde G/GEJ-kankerpatiënten met PDL1 CPS=5. Het fase III-onderzoek naar cadonilimab plus chemotherapie als eerstelijnsbehandeling voor G/GEJ-kanker heeft zijn primaire eindpunt bereikt.

Akeso voert actief besprekingen met de Chinese regelgevende instanties over de marketingaanvraag van cadonilimab voor deze nieuwe indicatie. De combinatie van immuuncheckpointremmers en chemotherapie is goedgekeurd als eerstelijnsbehandeling voor gevorderde HER2-negatieve G/GEJ-kanker. De effectiviteit is echter beperkt bij patiënten met een lage PD-L1 expressie of PD-L1-negatieve G/GEJ-kanker.

In het licht van relevante studies heeft cadonilimab een bemoedigende werkzaamheid en veiligheid laten zien in gevorderde G/GEJ-kanker, vooral bij de PD-L1 CPS < 5 populatie, waarbij het opmerkelijke prestaties liet zien. Verwacht wordt dat deze combinatietherapie een revolutie teweeg zal brengen in de behandelingsaanpak voor iedereen met gevorderde maagkanker. pMMR/MSS CRC, dat ongeveer 95% van alle CRC-gevallen uitmaakt, wordt erkend als een "koude kanker" in de immuuntherapie.

Traditionele chemotherapie is slechts beperkt werkzaam gebleken bij deze aandoening. Ondanks pogingen om immunotherapie als mogelijke behandeling te onderzoeken, zijn er geen bevredigende resultaten behaald en zijn er momenteel geen wereldwijd goedgekeurde immunotherapeutische middelen. Er is dus dringend behoefte aan nieuwe en effectievere behandelingsmogelijkheden.

Relevante onderzoeken hebben aangetoond dat het combineren van CTLA-4 monoklonaal antilichaam met PD-1 monoklonaal antilichaam veelbelovende anti-tumoractiviteit heeft aangetoond bij patiënten met pMMR/MSS mCRC die meerdere therapielijnen hebben ondergaan. Daarnaast hebben talrijke klinische onderzoeken aangetoond dat het PD-1/CTLA-4 bispecifieke antilichaam cadonilimab een bemoedigende antitumorwerking heeft tegen een breed scala van tumoren die beperkt of niet reageren op immuuntherapie, waaronder PD-(L)1-remmers. Deze klinische fase II-studie heeft als doel de werkzaamheid en veiligheid te onderzoeken van een combinatie van cadonilimab met FOLFOXIRI en bevacizumab als eerstelijnsbehandeling voor pMMR/MSS mCRC.

De studie bevindt zich momenteel in de inschrijvingsfase. Cadonilimab wordt momenteel wereldwijd in meer dan 60 klinische onderzoeken geëvalueerd, gericht op meer dan 20 soorten kwaadaardige tumoren, waaronder maag-, levercel-, long-, baarmoederhals-, pancreas-, nier-, slokdarm-, colorectale, nasofaryngeale en pleura-mesothelioom. Deze studies omvatten meerdere therapeutische klinische onderzoeken voor vaste tumoren die refractair/recurrent zijn voor standaardbehandelingen of waarvoor geen standaardbehandeling bestaat.

Het recidiefpercentage van hepatocellulair carcinoom (HCC) is hoog na chirurgie. Er zijn echter geen goedgekeurde standaard neoadjuvante of adjuvante therapieën. Dit lopende onderzoek heeft voorlopig aangetoond dat neoadjuvant cadonilimab plus HAIC een veelbelovende antitumoractiviteit met beheersbare veiligheid voor HCC laat zien.

Het ziektecontrolepercentage (DCR) onder alle behandelde patiënten bereikte 100%. Alle patiënten die twee doses cadonilimab kregen na FOLFOX-HAIC-therapie bereikten grote pathologische remissie (MPR), wat aangeeft dat het aandeel tumoractieve cellen dat in het tumorbed achterbleef minder dan 50% was. Bovendien nam de grootte van het tumornecrosegebied aanzienlijk toe in vergelijking met de groep die alleen FOLFOX-HAIC kreeg.

Volgens de RECIST1.1 criteria bereikte een derde van de patiënten die behandeld werden met twee doses cadonilimab in de 1-voudige FOLFOX-HAIC sequentie partiële remissie (PR), wat duidt op een sterk synergetisch effect tussen cadonilimab en FOLFOX-HAIC bij het bevorderen van tumornecrose. Cadonilimab toonde een gunstig veiligheidsprofiel als neoadjuvante therapie voor HCC. De resultaten toonden aan dat het gebruik van 1 FOLFOX-HAIC-behandeling gevolgd door twee doses cadonilimab-behandelingsschema potentieel verbeterde klinische werkzaamheid biedt in vergelijking met het klinisch gebruikte FOLFOX-HAIC-regime.

De gegevens voor dit onderzoek zijn bekendgemaakt op 26 november 2023 en het onderzoek loopt nog. Akeso voert momenteel een gerandomiseerd, dubbelblind, gecontroleerd fase III klinisch onderzoek uit (AK104-306, NCT05489289) om de werkzaamheid en veiligheid van cadonilimab als adjuvante therapie voor hoog-risico hepatocellulair carcinoom na curatieve resectie te evalueren. Eerdere studies, gepresenteerd op de European Society of Medical Oncology (ESMO) Annual Meeting 2023 en Frontiers in Immunology, hebben ook de veelbelovende anti-tumoractiviteit en het gunstige veiligheidsprofiel van cadonilimab aangetoond wanneer het gecombineerd wordt met lenvatinib voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd HCC.

Gezamenlijk geven deze klinische studies aan dat cadonilimab een aanzienlijke potentiële werkzaamheid vertoont in verschillende klinische stadia van HCC, waardoor het landschap van HCC-immunotherapie mogelijk een nieuwe vorm krijgt.