De raad van bestuur van Akeso, Inc. kondigde aan dat AK104-303, een Fase III klinische studie met Kai Tan Ni (cadonilimab, PD-1/CTLA-4), een nieuw wereldwijd eerste in zijn klasse bi-specifiek antilichaam, in combinatie met op platina gebaseerde chemotherapie met of zonder bevacizumab als eerstelijnsbehandeling voor persisterende, terugkerende of metastatische baarmoederhalskanker, het primaire eindpunt van progressievrije overleving (PFS) heeft bereikt bij een tussentijdse analyse uitgevoerd door de onafhankelijke commissie voor gegevenscontrole (IDMC), en significante overlevingsvoordelen voor alle deelnemers aantoont. Deze studie (AK104-303) is een gerandomiseerde, dubbelblinde, multicentrische fase III klinische studie met als primaire eindpunten progressievrije overleving (PFS) en algehele overleving (OS). De IDMC evalueerde de PFS bij de tussentijdse analyse, cadonilimab in combinatie met platinum-gebaseerde chem met of zonder bevacuzumab liet statistisch significante en klinisch betekenisvolle verbeteringen zien in PFS (voor alle deelnemers, inclusief patiënten met PD-L1 CPS1 en patiënten met PD-L1PS < 1), vergeleken met placebo in combinatie met platinum-gebaseerde behandeling met of zonder bevacuzumab.

Er werd geen formele statistische analyse uitgevoerd voor het andere primaire eindpunt OS omdat het vooraf gespecificeerde aantal OS-gebeurtenissen niet werd bereikt, terwijl de trend van verbetering van OS werd waargenomen. De studie zal volgens plan worden voortgezet om het OS-voordeel te bevestigen. Het veiligheidsprofiel van cadonilimab in deze klinische studie was consistent met dat wat werd waargenomen in eerder gerapporteerde resultaten van cadonilimab, er werden geen nieuwe veiligheidssignalen geïdentificeerd.