WIJZIGING AGENDA EN TOELICHTING

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AFC Ajax NV

te houden op vrijdag 26 mei 2023 15:30 uur (CET) Johan Cruijff ArenA H.J. Cruijff Boulevard 29 1101 AX Amsterdam

1. Inleiding

Op 14 april 2023 publiceerde AFC Ajax NV de agenda en de toelichting op de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("BAVA") d.d. 26 mei 2023.

Agendapunt 2 betreft het vaststellen van het gewijzigde beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Commissarissen. Agendapunt 3 betreft het toekennen van de beloning aan de leden van de Raad van Commissarissen overeenkomstig het nieuwe beloningsbeleid. Beide onderwerpen zijn ter stemming. Naast de argumentatie voor de wijzigingen van het beloningsbeleid vermelden de agenda en de toelichting het bedrag van de beloning: € 35.000 voor iedere commissaris en een extra bedrag aan vaste beloning van € 15.000 voor de voorzitter en voor de voetbalcommissaris. Een en ander is in meer detail toegelicht in de vergaderstukken.

Daarna is er de nodige discussie ontstaan, zowel binnen de club als daarbuiten, over de beide voorstellen.

De Raad van Commissarissen heeft alle argumenten die in de discussies tussen voor - en tegenstanders naar voren zijn gekomen nogmaals afgewogen. Een aantal punten is daarbij opgevallen.

Ook de tegenstanders vinden over het algemeen dat het belonen van commissarissen van AFC Ajax NV in deze tijd passend is, mede gezien de vergaande verplichtingen en verantwoordelijkheden, de toegenomen complexiteit en tijdsbesteding, het grote belang van goed en professioneel toezicht. Daar hoort een gebruikelijke vergoeding bij. Dat vinden de voorstanders ook, alleen zij hebben geen of minder moeite met de hoogte van de oorspronkelijk voorgestelde bedragen. De oorspronkelijk voorgestelde bedragen vinden hun oorsprong in een extern uitgevoerde benchmark. Mede daardoor voelde de Raad van Commissarissen zich comfortabel bij de oorspronkelijke voorstellen d.d. 14 april 2023.

Evenwel, om tegemoet te komen aan de geuite bezwaren heeft de Raad van Commissarissen besloten, alles afwegende, om tijdens de BAVA gewijzigde voorstellen in stemming te brengen op basis van lagere bedragen op de wijze als hieronder aangegeven.

2. Beloningsbeleid Raad van Commissarissen (stemming) Het voorstel wordt aldus gewijzigd:

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld om een beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen vast te stellen, waarin is bepaald dat aan de leden van de Raad van Commissarissen een vaste beloning van € 25.000 bruto per jaar wordt toegekend, met bovendien voor de Voorzitter een extra bedrag aan vaste beloning van € 10.000 bruto per jaar en voor de Voetbalcommissaris een extra bedrag aan vaste beloning van € 20.000 bruto per jaar.

Het concept Beloningsbeleid RvC maakt onderdeel uit van de vergaderstukken (zie bijlage).

De Ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld hierover te adviseren en heeft een positief advies afgegeven.

3. Beloning Commissarissen (stemming) Het voorstel wordt aldus gewijzigd:

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld om aan de leden van de Raad van Commissarissen een vaste beloning van € 25.000 bruto per jaar toe te kennen, met bovendien voor de Voorzitter een extra bedrag aan vaste beloning van € 10.000 bruto per jaar en voor de Voetbalcommissaris een extra bedrag aan vaste beloning van € 20.000 bruto per jaar. Deze beloning is in lijn met het voorgestelde beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen, en naar het oordeel van de Raad van Commissarissen een passende beloning gezien de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden die bij de functie van een lid van de Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV horen. De beloning is niet afhankelijk van de resultaten van AFC Ajax NV.

4. Tenslotte

Met inachtneming van het bovenstaande blijven de agenda en de toelichting op de agenda voor de BAVA d.d. 26 mei 2023, zoals eerder gepubliceerd op 14 april 2023, voor het overige ongewijzigd.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

AFC Ajax NV published this content on 13 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 May 2023 10:46:07 UTC.