1 - Aedifica - Jaarlijks financieel verslag 2022

Resultatenrekening

(€)

Toelichtingen

31/12/2022

31/12/2021

I.

Huurinkomsten

4

98.417.160

85.482.241

II.

Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren

0

0

III.

Met verhuur verbonden kosten

4

-584.067

-1.008

Nettohuurresultaat

97.833.093

85.481.233

IV.

Recuperatie van vastgoedkosten

5

0

0

V.

Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder

5

1.613.326

1.158.078

op verhuurde gebouw en

VI.

Kosten van de huurders en gedragen door de eigenaar op huurschade en

5

0

0

w ederinstaatstelling op het einde van de huur

VII.

Niet bij de huurders teruggevorderde huurlasten en belastingen op verhuurde

5

-1.634.942

-1.111.323

gebouw en

VIII.

Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven

5

30.237

-46.563

Vastgoedresultaat

97.841.714

85.481.425

IX.

Technische kosten

6

-274.663

-162.789

X.

Commerciële kosten

6

0

0

XI.

Kosten en taksen van niet-verhuurde goederen

6

-5.524

-1.511

XII.

Beheerkosten vastgoed

6

582.339

-95.164

XIII.

Andere vastgoedkosten

6

-962

-329

Vastgoedkosten

301.190

-259.793

Operationeel vastgoedresultaat

98.142.904

85.221.632

XIV.

Algemene kosten van de vennootschap

7

-18.839.962

-17.175.240

XV.

Andere operationele opbrengsten en kosten

8

19.120

672.832

Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille

79.322.062

68.719.224

XVI.

Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen

9

409.756

199.328

XVII.

Resultaat verkoop andere niet-financiële activa

10

1.076

281

XVIII.

Variaties in de reële w aarde van vastgoedbeleggingen

11

44.255.511

32.486.676

XIX.

Ander portefeuilleresultaat

20

2.946.876

-2.239.203

Operationeel resultaat

126.935.281

99.166.306

XX.

Financiële opbrengsten

13

109.708.148

116.142.759

XXI.

Netto-interestkosten

14

-30.335.768

-25.504.606

XXII.

Andere financiële kosten

15

-8.771.781

-5.295.939

XXIII.

Variaties in de reële w aarde van financiële activa en passiva

16

121.057.532

14.620.818

Financieel resultaat

191.658.131

99.963.032

XXIV.

Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint-ventures

17

-132.351

3.524.584

Resultaat voor belastingen

318.461.061

202.653.922

XXIV.

Vennootschapsbelasting en uitgestelde belastingen

18

-8.999.524

-4.359.278

XXV.

Exit taks

18

0

-121.072

Belastingen

-8.999.524

-4.480.350

Nettoresultaat

309.461.537

198.173.572

Gew oon resultaat per aandeel (€)

19

8,12

5,70

Verw aterd resultaat per aandeel (€)

19

8,12

5,70

2 - Aedifica - Jaarlijks financieel verslag 2022

Overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

31/12/2022

31/12/2021

(€)

I.

Nettoresultaat

309.461.537

198.173.572

  1. Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten herbruikbaar in de resultatenrekening

A.

Impact op de reële w aarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische

0

0

vervreemding van vastgoedbeleggingen

B.

Variaties in het effectieve deel van de reële w aarde van toegelaten

17.971.624

4.272.823

afdekkingsinstrumenten in een kasstroomdekking zoals gedefinieerd in IFRS

D.

Omrekeningsverschillen die voortvloeien uit de omrekening van een buitenlandse activiteit

0

0

H.

Andere elementen van het globaal resultaat, na belasting

3.688.790

6.179.435

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

331.121.951

208.625.830

Balans

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Aedifica SA published this content on 05 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 April 2023 08:43:04 UTC.