DE INFORMATIE OP DE VOLGENDE PAGINA'S IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE, VERSPREIDING OF OPENBAARMAKING ANDERSZINS, ZIJ HET DIRECT OF INDIRECT, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN, AUSTRALIË, NIEUW-ZEELAND, ZWITSERLAND, ZUID-AFRIKA, HET VERENIGD KONINKRIJK OF ENIGE ANDERE STAAT OF RECHTSGEBIED WAAR DIT ZAL LEIDEN TOT EEN OVERTREDING VAN DE RELEVANTE WETGEVING OF TEN AANZIEN VAN ENIGE STAATSBURGER, INWONER OF INGEZETENE DAARVAN

De informatie en documentatie vervat op volgende pagina's mag enkel worden geraadpleegd door investeerders die hier in België toegang tot hebben. Het beschikbaar stellen op het internet van deze informatie en documentatie - dat enkel de Belgische markt viseert - is op geen enkele wijze bedoeld om een publiek aanbod uit te maken in enig rechtsgebied buiten België. De reproductie van voormelde informatie en/of documentatie (i) op een andere website dan die van de Vennootschap of op enige andere virtuele of fysieke locatie of (ii) in gedrukte vorm of op enige andere drager, met het oog op verspreiding op welke wijze dan ook, is strikt verboden.

Er zal geen publiek aanbod van effecten van de Vennootschap of daaraan verbonden rechten in het kader van het keuzedividend (en de daaraan verbonden kapitaalverhoging) buiten België worden gedaan. Enige informatie in verband met het keuzedividend (en de daaraan verbonden kapitaalverhoging) van de Vennootschap mag niet worden verspreid onder het publiek in rechtsgebieden andere dan België. De verspreiding van deze informatie kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en enige personen die de beschikking krijgen over deze informatie dienen zich te informeren over eventuele dergelijke beperkingen en deze na te leven.

Geen stappen werden of zullen worden genomen om de effecten en rechten waarnaar in deze informatie en documentatie wordt verwezen aan te bieden in enig rechtsgebied buiten België waar dergelijke stappen zouden zijn vereist. De uitgifte, uitoefening, aankoop, inschrijving op of de verkoop van de effecten en rechten waarnaar in de informatie en documentatie vervat op volgende pagina's wordt verwezen kan onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden.

De informatie en de documentatie die op volgende pagina's ter beschikking wordt gesteld mag niet worden beschouwd als een prospectus als bedoeld in de Prospectusverordening. De informatie en documentatie vervat op volgende pagina's vormt geen aanbod of verzoek om in te schrijven op aandelen van Aedifica of deze aan te kopen in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zwitserland, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland of Japan, noch vormt ze een aanbod of verzoek om in te schrijven op aandelen van Aedifica of deze aan te kopen in eender welke staat of rechtsgebied waar een dergelijk aanbod niet is toegelaten vooraleer het werd geregistreerd of gekwalificeerd onder de wetten van het betrokken rechtsgebied of er een schending van of een inbreuk op de toepasselijke wetgeving of regelgeving zou kunnen vormen, noch ten aanzien van enige staatsburger, inwoner of ingezetene van zulke staat of rechtsgebied. Eveneens vormt ze geen aanbod of verzoek aan eender welke persoon die een dergelijk aanbod of verzoek wettelijk gezien niet mag ontvangen. De aandelen van Aedifica werden, zijn en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, of onder de effectenwetgeving van enige staat van de Verenigde Staten, en de aandelen van Aedifica mogen niet worden aangeboden, verkocht, doorverkocht of geleverd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten of aan "US persons" (zoals gedefinieerd in Regulation S van de US Securities Act van 1933) zonder registratie onder de US Securities Act van 1933 of registratievrijstelling. De Vennootschap is niet, en zij zal niet worden, geregistreerd onder de US Investment Company Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en investeerders in effecten of rechten waarnaar de informatie en documentatie vervat op volgende pagina's wordt verwezen zullen zich niet op de voordelen van de US Investment Company Act van 1940 kunnen beroepen. Aedifica is niet voornemens een aanbod van effecten te organiseren in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Zwitserland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk of Japan, of aan enige staatsburger, inwoner of ingezetene daarvan.

De Vennootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van, noch verplichting tot het up-to-date houden na de keuzeperiode van, de informatie opgenomen op de volgende pagina's of op de website van de Vennootschap. Deze informatie mag niet worden begrepen als beleggings-, juridisch, belasting- of enig ander advies of het doen van een aanbeveling en er mag niet op worden vertrouwd als basis voor enige beslissing of handeling.

Niets in de informatie en documentatie vervat op volgende pagina's is, of kan worden op vertrouwd als, een belofte of verklaring met betrekking tot de toekomst. In de mate dat de informatie en documentatie vervat op volgende pagina's stellingen, inschattingen en verwachtingen van de Vennootschap met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van de Vennootschap bevat, zijn deze gebaseerd op verschillende veronderstellingen die wel of niet juist kunnen blijken te zijn. Er worden geen verklaringen en waarborgen verstrekt door enige persoon met betrekking tot de accuraatheid van dergelijke stellingen, inschattingen en verwachtingen. In het bijzonder kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen op materiële wijze afwijken van enig vooruitzicht, toekomstgerichte uitspraak, mening of verwachting uitgedrukt in de informatie en documentatie vervat op volgende pagina's of op de website van de Vennootschap.

Er mogen geen geldmiddelen, aandelen of andere vergoedingen worden aangeboden of aangevraagd via de website van de Vennootschap of de informatie die ze bevat in eender welk rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegelaten of indien het aanbod of verzoek wordt gericht aan eender welke persoon die een dergelijk aanbod of verzoek wettelijk gezien niet mag ontvangen. Dergelijke aandelen, vergoedingen of geldmiddelen die worden verstuurd als reactie op de informatie en documentatie vervat op volgende pagina's of de website van de Vennootschap, worden niet aanvaard.

Iedere aandeelhouder van Aedifica moet zelf onderzoeken, desgevallend samen met zijn adviseur, of hij recht heeft, en legaal kan inschrijven, op het keuzedividend. Het is zijn verantwoordelijkheid de wetten van het rechtsgebied waar hij woont of verblijft, of waarvan hij de nationaliteit heeft, volledig na te leven (met inbegrip van het bekomen van eender welke vergunningen van een overheid, regelgevende instantie of andere instantie die vereist zou kunnen zijn).

Geen overheid heeft zich uitgesproken over de informatie en documentatie vervat op volgende pagina's. Geen overheid heeft de opportuniteit en de kwaliteit van deze verrichting beoordeeld, noch de toestand van de personen die ze verwezenlijken.

Door te klikken op de link hieronder die u toegang verschaft tot de informatie, garandeert u dat u bovenstaande waarschuwing hebt gelezen en zult respecteren en (i) u een persoon bent die zich in België bevindt; (ii) u niet woonachtig bent in noch verblijft in noch deze informatie consulteert vanuit de Verenigde Staten, Canada, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Zuid-Afrika of het Verenigd Koninkrijk; en (iii) u niet verblijft in of zich bevindt in enig ander rechtsgebied waarin de verspreiding van deze informatie wettelijk niet is toegelaten en dat u geen persoon bent die deze informatie niet mag ontvangen, en dat u ermee akkoord gaat geen informatie te versturen uit deze website aan eender welke persoon die buiten België verblijft of woonachtig is.

Attachments

Disclaimer

Aedifica SA published this content on 09 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 May 2023 15:57:03 UTC.