PERSBERICHT

Gereglementeerde informatie

16 februari 2023 - vóór opening van de markten

Onder embargo tot 07u30 CET

AEDIFICA

Naamloze Vennootschap

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Zetel: Belliardstraat 40 (bus 11), 1040 Brussel

Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

(de 'Vennootschap')

Jaarresultaten 2022

Robuuste operationele prestaties die tot sterke resultaten leiden

 • EPRA Earnings* bedragen 181,4 miljoen € (+20% t.o.v. 31 dec. 2021), ofwel 4,76 €/aandeel
 • Huurinkomsten stijgen naar 273,1 miljoen € (+18% t.o.v. 31 dec. 2021)
 • Huurinkomsten bij ongewijzigde portefeuille* stijgen over het jaar met 4,2%
 • Gewogen gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten van 19 jaar en 100% bezettingsgraad

Vastgoedportefeuille* van bijna 5,7 miljard € op 31 december 2022

 • Stijging van ca. 807 miljoen € t.o.v. 31 december 2021 (+16%)
 • 622 zorglocaties voor meer dan 47.100 eindgebruikers verspreid over 8 landen
 • Investeringsprogramma van 671 miljoen € in voorverhuurde ontwikkelingsprojecten en acquisities in uitvoering, waarvan nog 489 miljoen € moet worden geïnvesteerd. In 2022 werden 40 projecten en acquisities afgerond voor een totaal investeringsbudget van ca. 295 miljoen €

Solide balans en sterke liquiditeit

 • Schuldgraad van 43,6% op 31 december 2022
 • Versterking van het eigen vermogen: bijna 310 miljoen € opgehaald op de kapitaalmarkten met een kapitaalverhoging via een versnelde private plaatsing (254 miljoen €) en twee inbrengen in natura
 • Headroom van 667 miljoen € op bevestigde kredietlijnen voor de financiering van CAPEX en liquiditeitsbehoeften
 • BBB investment-grade kredietrating met stabiele vooruitzichten herbevestigd door S&P

Vooruitzichten

  • Voorgesteld dividend van 3,70 €/aandeel (bruto) bevestigd (betaalbaar in mei 2023)
  • EPRA Earnings* voor 2023 geraamd op 200 miljoen €, of 5,03 €/aandeel
  • Dividend van 3,80 €/aandeel (bruto) voorgesteld voor het boekjaar 2023
 • Alternatieve prestatiemaatstaf (Alternative Performance Measure - APM) in de zin van de ESMA-richtlijnen (European Securities and Market Authority) van 5 oktober 2015. Al jarenlang hanteert Aedifica in haar financiële communicatie alternatieve prestatiemaatstaven in overeenstemming met de richtlijnen die door de ESMA werden uitgevaardigd. Een aantal van die APM's wordt aanbevolen door de Europese Vereniging van Beursgenoteerde Vastgoedvennootschappen (European Public Real Estate Association - EPRA), andere werden vastgelegd door de sector of door Aedifica om de lezer een beter inzicht te geven in de resultaten en prestaties. De APM's in dit jaarlijks persbericht zijn aangeduid met een asterisk (*). De prestatiemaatstaven die door IFRS-regels of bij wet zijn bepaald en de indicatoren die niet gebaseerd zijn op de rubrieken van de resultatenrekening of de balans, worden niet beschouwd als APM's. De APM's worden gedefinieerd, besproken en verbonden met de post, het totaal of het subtotaal van de financiële staten die daarvoor het relevantst zijn, in bijlage 5.

1/39

PERSBERICHT

Gereglementeerde informatie

16 februari 2023 - vóór opening van de markten

Onder embargo tot 07u30 CET

Geconsolideerde kerncijfers & EPRA-performance-indicatoren

Kerncijfers vastgoed

31/12/2022

31/12/2021

Reële waarde van de vastgoedportefeuille (in miljoen €) 1

5.704

4.896

Aantal gebouwen

622

587

Brutorendement op basis van reële waarde (in %)

5,5%

5,5%

EPRA Net Initial Yield (NIY) (in %)

4,9%

4,9%

EPRA Topped-up NIY (in %)

5,1%

5,1%

Bezettingsgraad (in %)

100%

100%

EPRA Vacancy Rate (in %)

0,4%

0,5%

WAULT (in jaren)

19

20

Groei van de huurinkomsten bij ongewijzigde portefeuille (munteenheid v/d groep, in %)

4,2%

1,9%

Financiële kerncijfers

31/12/2022

31/12/2021

Huurinkomsten (in miljoen €)

273,1

232,1

EPRA Earnings* (in miljoen €)

181,4

151,5

Nettoresultaat (aandeelhouders van de groep) (in miljoen €)

331,8

281,8

EPRA Cost Ratio (including direct vacancy costs)* (in %)

15,9%

16,7%

EPRA Cost Ratio (excluding direct vacancy costs)* (in %)

15,9%

16,7%

Schuldgraad (in %)

43,6%

42,6%

Gemiddelde kost van de schulden* (in %)

1,3%

1,4%

Gemiddelde kost van de schulden* (incl. commissies op ongebruikte kredietlijnen, in %)

1,4%

1,5%

Gewogen gemiddelde resterende looptijd van opgenomen kredietlijnen (in jaren)

4,7

5,7

Interest Cover Ratio (ICR) 2

7,5

7,0

Indekkingsgraad (in %)

88,7%3

90,3%

Kerncijfers per aandeel

31/12/2022

31/12/2021

EPRA Earnings* (in €/aandeel)

4,76

4,35

Nettoresultaat (aandeelhouders van de groep) (in €/aandeel)

8,71

8,10

EPRA NRV* (in €/aandeel)

91,74

85,10

EPRA NTA* (in €/aandeel)

79,71

72,78

EPRA NDV* (in €/aandeel)

83,92

69,08

Militza Brugge in Brugge (BE)

Woonzorgcentrum verworven in juli 2022

 1. Inclusief de vastgoedbeleggingen in exploitatie, de activa bestemd voor verkoop*, de projectontwikkelingen en het gebruiksrecht gerelateerd aan de gronden die in 'leasehold' worden aangehouden conform IFRS 16.
 2. Berekend op basis van de definitie uit het prospectus van Aedifica's duurzame obligatie: de verhouding tussen het 'operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille' (lijn I t.e.m. XV van de geconsolideerde resultatenrekening) en de 'netto- interestkosten' (lijn XXI).
 3. De indekkingsgraad van 88,7% omvat forward starting swaps die ingaan begin januari 2023. Op 31 december 2022 bedroeg de indekkingsgraad 78,2%.

2/39

PERSBERICHT

Gereglementeerde informatie

16 februari 2023 - vóór opening van de markten

Onder embargo tot 07u30 CET

1. Samenvatting van de activiteiten van het boekjaar 2022

In 2022 heeft Aedifica aangetoond dat het haar ambities als toonaangevende Europese zorgvastgoed- investeerder onverminderd blijft waarmaken. Met een reeks investeringen in de eerste helft van het jaar bereikte Aedifica opnieuw haar investeringsdoelstellingen. Aangezien het investeringsklimaat in de tweede helft van het jaar veranderde door de stijgende rentekosten en de hoge inflatie, concentreerde de Groep zich op de sterkte van haar balans, de uitvoering van het investeringsprogramma en het beheer van de portefeuille. Daardoor heeft Aedifica, ondanks het volatiele macro-economische klimaat, opnieuw goede resultaten geboekt. Bovendien heeft Aedifica haar inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verder opgevoerd.

Dat Aedifica zulke resultaten kan voorleggen, toont aan hoe veerkrachtig de zorgvastgoedsector is, die door de vergrijzing van de Europese bevolking ook in de komende jaren extra capaciteit nodig zal blijven hebben.

INVESTERINGEN OVER HEEL EUROPA

In de loop van het jaar heeft de Groep in heel Europa investeringen uitgevoerd en nieuwe projecten aangekondigd voor ca. 803 miljoen € in 57 zorglocaties. Bijna twee derde van dat bedrag werd geïnvesteerd in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. In Ierland heeft Aedifica in minder dan twee jaar na haar eerste investeringen een portefeuille van bijna 300 miljoen € opgebouwd. Na oplevering van de ontwikkelingsprojecten zal deze portefeuille meer dan 450 miljoen € bedragen. In Finland, waar Aedifica als ontwikkelaar actief is via Hoivatilat, werden de ontwikkelingsactiviteiten met succes voortgezet met ca. 100 miljoen € aan nieuwe projecten die in de loop van het jaar werden aangekondigd, waarvan twee derde zal worden gerealiseerd met publieke huurders. Daarnaast werden in totaal 40 projecten uit het investeringsprogramma afgerond voor een bedrag van ca. 295 miljoen €.

Alle investeringen die in 2022 werden uitgevoerd, hebben Aedifica's vastgoedportefeuille doen groeien tot 622 sites met capaciteit voor bijna 35.600 bewoners en ruim 11.500 kinderen. De reële waarde van de vastgoedportefeuille* is met ca. 807 miljoen € gestegen (+16%) tot 5.704 miljoen € (tegenover 4.896 miljoen € aan het begin van het boekjaar).

Investeringstotaal 2022: 803 mln €

23 mln €

283 mln €

97 mln €

24 mln €

265 mln €

8 mln € 90 mln €

13 mln €

Daarnaast heeft de Groep op 31 december 2022 een totaal investeringsprogramma in voorverhuurde ontwikkelingsprojecten en acquisities in uitvoering van ca. 671 miljoen € (zie bijlage 4). Rekening houdend met dat investeringsprogramma zal Aedifica's totale portefeuille naar verwachting binnenkort de kaap van 6 miljard € overschrijden.

DEFENSIEF FINANCIEEL PROFIEL

Ondanks het volatiele macro-economische klimaat beschikt Aedifica over een gezonde balans. Het vertrouwen van de markt in de strategie van de Groep bleek niet alleen uit het feit dat met succes bijna 310 miljoen € aan eigen vermogen werd opgehaald, maar ook uit de herbevestiging door S&P van de BBB investment-grade kredietrating met stabiele vooruitzichten. Op 31 december 2022 bedroeg Aedifica's geconsolideerde schuldgraad 43,6%. Bovendien werd de financiële liquiditeit in 2022 versterkt met ca. 516 miljoen € aan nieuwe langlopende bankfinancieringen. Met een sterke balans en haar vermogen om kapitaal aan te trekken, beschikt Aedifica over de nodige middelen om de uitdagingen van het nieuwe boekjaar aan te gaan.

3/39

PERSBERICHT

Gereglementeerde informatie

16 februari 2023 - vóór opening van de markten

Onder embargo tot 07u30 CET

SOLIDE RESULTATEN

Aedifica heeft niet alleen gefocust op investeringen en groei, maar ook op het zorgvuldig beheer van haar bestaande vastgoedpatrimonium. Het resultaat van die inzet in 2022 uit zich in een uitstekende huuromzet van 273,1 miljoen € (232,1 miljoen € een jaar eerder, een stijging van ca. 18%). De EPRA Earnings* liggen boven het vooropgestelde budget en bedragen 181,4 miljoen € (151,5 miljoen € een jaar eerder, een stijging van ca. 20%), hetzij 4,76 € per aandeel. Aedifica's nettoresultaat bedraagt 331,8 miljoen €. Aedifica heeft aangetoond dat het in staat is om te groeien en tegelijkertijd een sterke focus op financiële prestaties te behouden door een stijging van de winst per aandeel en een gezonde schuldgraad. Op basis van die resultaten zal Aedifica's raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering van 9 mei 2023 een brutodividend van 3,70 € voorstellen.

DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK

Aedifica focust duurzaamheid en brengt haar doelstellingen in de praktijk door te investeren in de (her)ontwikkeling en renovatie van zorggebouwen (bv. bijna-energieneutrale gebouwen in Ierland, Duitsland en Nederland). Daarnaast is de Groep begonnen met het bijwerken van haar huur-overeenkomsten met groene huurbijlagen en verbintenissen inzake zorgkwaliteit. Aedifica's ambitieuze MVO-aanpak zit op het juiste spoor, zoals blijkt uit de recente opname van het aandeel in de nieuwe BEL ESG-index en de uitstekende scores van diverse ESG-evaluaties. Zowel de GRESB-score en de MSCI-rating als de Sustainalytics Risk Rating zijn opnieuw verbeterd, terwijl het MVO-verslag van de Groep voor het derde jaar op rij met een EPRA sBPR Gold Award werd beloond. Bovendien onderstreept Aedifica, met 59% van de nieuwe bankfinancieringen die in 2022 werden afgesloten die gekoppeld zijn aan duurzaamheids-KPI's, haar wens om ESG-criteria te integreren in haar financieel beleid.

IN DE TOEKOMST

Dankzij de sterke fundamentele tendensen, zoals de vergrijzing van de Europese bevolking en de toenemende behoefte aan toekomstbestendige zorglocaties, zal zorgvastgoed ook de komende jaren een aantrekkelijke investeringscategorie blijven. We verwachten echter dat 2023 eerder een overgangsjaar wordt waarin een nieuw evenwicht moet worden gevonden tussen de verwachtingen van de investeringsmarkt en de exploitanten enerzijds en de gestegen financieringskosten anderzijds. Dat zal zich waarschijnlijk vertalen in een trager investeringsritme omdat de Groep zich vooral zal concentreren op de uitvoering van haar toegezegde investeringsprogramma, met behoud van een sterke balans en een schuldgraad van ca. 45%. Niettemin zal Aedifica verder blijven bouwen aan een portefeuille van kwalitatieve gebouwen die een aantrekkelijk nettorendement biedt en haar positie als Europese marktreferentie in beursgenoteerd zorgvastgoed verder verstevigen.

Voor het boekjaar 2023 worden EPRA Earnings* verwacht ten bedrage van 5,03 € per aandeel. De raad van bestuur voorziet een verhoging van het brutodividend met 3% tot 3,80 € per aandeel.

Saamborgh Almere Buiten in Almere (NL)

Woonzorgcentrum voltooid in februari 2022

4/39

PERSBERICHT

Gereglementeerde informatie

16 februari 2023 - vóór opening van de markten

Onder embargo tot 07u30 CET

2. Belangrijke gebeurtenissen

2.1. Investeringen, opleveringen en desinvesteringen in 2022

 • Ruim 800 miljoen € aan nieuwe investeringen en ontwikkelingen

Aedifica heeft investeringen uitgevoerd en nieuwe projecten aangekondigd in 57 zorglocaties ten bedrage van ca. 803 miljoen €.

Naam

Type

Ligging

Datum

Investering

Pipeline

Huur-

Oplevering/

Huurcontract

Uitbater

(miljoen €) 1

(miljoen €) 2

rendement

uitvoering

(approx. %)

België

61

29

Résidence Véronique

Acquisitie &

Somme-Leuze

17/05/2022

11

10

4,5%

Q4 2024

27 jaar - NNN

Vulpia

uitbreiding

Militza-portefeuille (2 sites)

Acquisitie &

Brugge & Gent

06/07/2022

50

19

4%

Q2 2025

27 jaar - NNN

My-Assist

uitbreiding

Duitsland

7,5

-

An der Therme

Acquisitie

Mühlhausen

29/06/2022

7,5

-

5%

-

WAULT 14 jaar

Alloheim

- NN

Nederland

17

7

CosMed Kliniek 3

Acquisitie

Bosch en Duin

25/05/2022

7,5

-

6%

-

15 jaar - NNN

Sandstep Healthcare

Het Gouden Hart Almere 4

Acquisitie &

Almere

06/07/2022

2

7

5%

Q1 2024

NNN

Korian Netherlands

ontwikkeling

Oosterbeek Warm Hart 3

Acquisitie &

Oosterbeek

09/12/2022

7,5

-

5,5%

-

20 jaar - NNN

Warm Hart

renovatie

Verenigd Koninkrijk 5

164,5

118,5

Dawlish

Acquisitie &

Dawlish

01/04/2022

2,5

12,5

6,5%

Q4 2023

30 jaar - NNN

MMCG

ontwikkeling

Kanaaleilanden-portefeuille

Acquisitie &

Jersey & Isle

01/04/2022

54

15

6%

-

25 jaar - NNN

LV Care Group

(6 sites)

uitbreiding

of Man

Sleaford Ashfield Road

Acquisitie &

Sleaford

31/05/2022

3

10

5,5%

Q4 2023

35 jaar - NNN

Torsion Care

ontwikkeling

Hooton Road

Acquisitie &

Hooton

01/06/2022

2

14,5

6%

Q1 2024

30 jaar - NNN

Sandstone Care

ontwikkeling

Group

Creggan Bahn Court

Acquisitie

Ayr

20/06/2022

10

-

6%

-

30 jaar - NNN

MMCG

Spaldrick House

Forward

Isle of Man

20/07/2022

-

12

6%

Q1 2024

25 jaar - NNN

LV Care Group

purchase

Biddenham St James

Ontwikkeling

Biddenham

09/09/2022

3

13

6%

Q1 2024

30 jaar - NNN

MMCG

LNT-portefeuille (3 sites)

Acquisitie &

Holt, Whitby &

23/09/2022

35

16

5%

Q1 2023

35 jaar - NNN

Danforth & Ideal

ontwikkeling

Moretaine

Care Homes

St Mary's Riverside &

Acquisitie &

Hessle &

05/10/2022

18

13

5%

Q1 2024

30 jaar - NNN

Burlington

St Mary's Lincoln

ontwikkeling

Lincoln

York Bluebeck Drive

Acquisitie &

York

14/10/2022

3

12,5

6%

Q2 2024

35 jaar - NNN

Torwood Care

ontwikkeling

Rawdon Green Lane

Acquisitie &

Rawdon

28/10/2022

17

-

5,5%

-

35 jaar - NNN

Danforth

ontwikkeling

Northampton Thompson

Acquisitie &

Northampton

01/11/2022

17

-

5,5%

-

35 jaar - NNN

Anchor

Way

ontwikkeling

Finland

23

74,5

6%

Tampere Teräskatu

Ontwikkeling

Tampere

24/03/2022

-

8,5

Q4 2023

20 jaar - NN

Gemeente

Helsinki Käräjätuvantie

Ontwikkeling

Helsinki

20/04/2022

-

8,5

Q4 2024

20 jaar - NN

Gemeente

Helsinki Kutomokuja

Ontwikkeling

Helsinki

20/04/2022

-

8,5

Q4 2024

20 jaar - NN

Gemeente

Valkeakoski Juusontie

Ontwikkeling

Valkeakoski

04/05/2022

-

2

Q1 2023

15 jaar - NN

Aurinkosilta

Oulu Pateniemenranta

Ontwikkeling

Oulu

06/05/2022

-

2

Q3 2023

15 jaar - NN

Pilke

Rovaniemi Rakkakiventie

Ontwikkeling

Rovaniemi

19/05/2022

-

3

Q1 2023

15 jaar - NN

Palvelukoti

Kotipetäjä

Espoo Ylismäenkuja

Ontwikkeling

Espoo

06/07/2022

-

1,5

Q3 2023

15 jaar - NN

Pilke

Oulu Vaarapiha

Ontwikkeling

Oulu

25/07/2022

-

15

Q4 2023

15 jaar - NN

Nonna Group

Liminka Saunarannantie

Ontwikkeling

Liminka

29/07/2022

2,5

-

-

15 jaar - NN

Pilke

Oulu Jahtivoudintie

Acquisitie &

Oulu

01/08/2022

9

9,5

Q3 2023

25 jaar - NN

Gemeente

uitbreiding

Oulu Tahtimarssi

Ontwikkeling

Oulu

24/11/2022

-

12

Q4 2024

25 jaar - NN

Gemeente

Tuusula Temmontie

Ontwikkeling

Tuusula

26/11/2022

-

2

Q4 2023

20 jaar - NN

Kuntoutumiskoti

Metsätähti

Oulu Upseerinkatu

Ontwikkeling

Oulu

30/11/2022

-

2

Q3 2023

15 jaar - NN

English Speaking

Playschool of Oulu

Äänekoski Ääneniementie

Ontwikkeling

Äänekoski

09/12/2022

2

-

-

20 jaar - NN

Hoitokoti

Ääneniemen Helmi

Kerava Lehmuskatu

Ontwikkeling

Kerava

22/12/2022

7,5

-

-

20 jaar - NN

Gemeente

Jyväskylä Ailakinkatu

Uitbreiding

Jyväskylä

30/12/2022

2

-

-

15 jaar - NN

Gemeente

5/39

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

Aedifica SA published this content on 16 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 February 2023 06:48:05 UTC.