VKT-KAP 1

JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG HET

WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER

TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: .......................................................................................................................................................................................................JRCI

...................................................................................................................................................................................................................

Rechtsvorm:

..............................................................................................................................................................................................Naamloze vennootschap

Adres:

.......................................................................................................................................................Belliardstraat

Nr.:

...................40

Bus:

.............11

Postnummer:

...........................1040

Gemeente:

...........................................................................................................................................Etterbeek

Land:

...........................................................België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van

................................................................................................................Brussel, nederlandstalige

Internetadres1:...........................................................................................................................................................................www aedifica eu

E-mailadres1

Ondernemingsnummer

0423.771.620

DATUM

10 / 01 / 2023

van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van

de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

Deze neerlegging betreft:

X

de JAARREKENING in

EURO

 • de ANDERE DOCUMENTEN

goedgekeurd door de algemene vergadering van

14 / 05 / 2024

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van

het vorig boekjaar van de jaarrekening van

01

/

01

/

2023

tot

01

/

01

/

2022

tot

 1. / 06 / 2023
 2. / 12 / 2022

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet

2

identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

XXXXXX

Totaal aantal neergelegde bladen:

.........................15

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn: ........................................................................................................................................................................6 1 1, 6 1 3, 6

2, 6 3, 6 5, 6 9, 7 1, 7 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Ingrid DAERDEN

AEDIFICA NV, verteg. Stefaan GIELENS

1 Facultatieve vermelding.

Bestuurder

Gedelegeerd Bestuurder

 • Schrappen wat niet van toepassing is.

OCR9002

Nr.

0423.771.620

VKT-kap 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN

COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

AEDIFICA NV

Gedelegeerd bestuurder

Nr.: 0877.248.501

06/07/2022 - 31/05/2025

Belliardstraat 40 bus 11, 1040 Etterbeek, België

Vertegenwoordigd door:

Stefaan GIELENS

(Bestuurder vennootschappen)

Belliardstraat 40 bus 11, 1040 Etterbeek, België

Ingrid DAERDEN

Bestuurder

(Bestuurder vennootschappen)

06/07/2022 - 31/05/2025

Belliardstraat 40 bus 11, , België

Sven BOGAERTS

Bestuurder

(Bestuurder vennootschappen)

06/07/2022 - 31/05/2025

Belliardstraat 40 bus 11, 1040 Etterbeek, België

Charles-Antoine VAN AELST

Bestuurder

(Bestuurder Vennootschappen)

06/07/2022 - 31/05/2025

Belliardstraat 40 bus 11, 1040 Etterbeek, België

Raoul THOMASSEN

Bestuurder

(Bestuurder vennootschappen)

06/07/2022 - 31/05/2025

Belliardstraat 40 bus 11, 1040 Etterbeek, België

EY BEDRIJFSREVISOREN BV

Commissaris

Nr.: 0446.334.711

06/07/2022 - 31/05/2025

Kouterveldstraat 7B bus 1, 1831 Diegem, België

Lidmaatschapsnr.: B00160

Vertegenwoordigd door:

Joeri KLAYKENS

(Bedrijfsrevisor)

Kouterveldstraat 7B bus 1, 1831 Diegem, België

Lidmaatschapsnr.: A02138

First Software - VKT-kap2023 - 2 / 15

Nr.

0423.771.620

VKT-kap 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van artikel 5 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.

De jaarrekening werdXXX / werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een gecertificeerd accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke gecertificeerde accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

 1. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap∗∗,
 2. Het opstellen van de jaarrekening∗∗,
 3. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
 4. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door accountants of door fiscaal accountants, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke accountant of fiscaal accountant en zijn lidmaatschapsnummer bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA), evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de

opdracht

(A, B, C en/of D)

 • Schrappen wat niet van toepassing is. ∗∗ Facultatieve vermelding.

First Software - VKT-kap2023 - 3 / 15

Nr.

0423.771.620

VKT-kap 3.1

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN

20

.............................

.............................

VASTE ACTIVA

21/28

13.098.530

13.788.884

Immateriële vaste activa

6.1.1

21

.............................

.............................

Materiële vaste activa

6.1.2

22/27

13.098.530

13.788.884

Terreinen en gebouwen

22

13.069.219

13.788.884

Installaties, machines en uitrusting

23

.............................

.............................

Meubilair en rollend materieel

24

.............................

.............................

Leasing en soortgelijke rechten

25

.............................

.............................

Overige materiële vaste activa

26

.............................

.............................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

27

29.311

.............................

Financiële vaste activa

6.1.3

28

.............................

.............................

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

5.358.332

781.783

Vorderingen op meer dan één jaar

29

.............................

.............................

Handelsvorderingen

290

.............................

.............................

Overige vorderingen

291

.............................

.............................

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3

.............................

.............................

Voorraden

30/36

.............................

.............................

Bestellingen in uitvoering

37

.............................

.............................

Vorderingen op ten hoogste één jaar

40/41

165.621

166.805

Handelsvorderingen

40

165.621

165.621

Overige vorderingen

41

.............................

1.184

Geldbeleggingen

50/53

.............................

.............................

Liquide middelen

54/58

6.698

124.701

Overlopende rekeningen

490/1

5.186.013

490.277

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

18.456.862

14.570.667

First Software - VKT-kap2023 - 4 / 15

Nr.

0423.771.620

VKT-kap 3.2

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN .....................................................................

Inbreng ......................................................................................

Kapitaal ..................................................................................

Geplaatst kapitaal .............................................................

Niet-opgevraagd kapitaal 4 ...............................................

Buiten kapitaal .......................................................................

Uitgiftepremies ..................................................................

Andere ..............................................................................

Herwaarderingsmeerwaarden

Reserves

Onbeschikbare reserves

Wettelijke reserve

Statutair onbeschikbare reserves

Inkoop eigen aandelen

Financiële steunverlening

Overige

Belastingvrije reserves

Beschikbare reserves

Overgedragen winst (verlies)

(+)/(-)

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het

netto-actief 5

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

Voorzieningen voor risico's en kosten

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Belastingen

Grote herstellings- en onderhoudswerken

Milieuverplichtingen

Overige risico's en kosten

Uitgestelde belastingen

__________________________

Toel. Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

10/15

317.863

520.522

10/11

450.000

450.000

10

450.000

450.000

100

450.000

450.000

101

.............................

.............................

11

.............................

.............................

1100/10

.............................

.............................

1100/19

.............................

.............................

12

.............................

.............................

13

89.243

89.243

130/1

45.000

45.000

130

45.000

45.000

1311

.............................

.............................

1312

.............................

.............................

1313

.............................

.............................

1319

.............................

.............................

132

.............................

.............................

133

44.243

44.243

14

-221.380

-18.721

15

.............................

.............................

19

.............................

.............................

16

.............................

.............................

160/5

.............................

.............................

160

.............................

.............................

161

.............................

.............................

162

.............................

.............................

163

.............................

.............................

164/5

.............................

.............................

168

.............................

.............................

 1. Bedrag in mindering te brengen van het geplaatste kapitaal
 2. Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen

First Software - VKT-kap2023 - 5 / 15

Nr.

0423.771.620

VKT-kap 3.2

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

SCHULDEN

17/49

18.138.999

14.050.145

Schulden op meer dan één jaar

6.3

17

.............................

.............................

Financiële schulden

170/4

.............................

.............................

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke

.............................

schulden

172/3

.............................

Overige leningen

174/0

.............................

.............................

Handelsschulden

175

.............................

.............................

Vooruitbetalingen op bestellingen

176

.............................

.............................

Overige schulden

178/9

.............................

.............................

Schulden op ten hoogste één jaar

6.3

42/48

17.749.716

13.857.821

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

.............................

.............................

Financiële schulden

43

.............................

.............................

Kredietinstellingen

430/8

.............................

.............................

Overige leningen

439

.............................

.............................

Handelsschulden

44

40.601

45.856

Leveranciers

440/4

40.601

45.856

Te betalen wissels

441

.............................

.............................

Vooruitbetalingen op bestellingen

46

.............................

.............................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en

55

55

sociale lasten

45

Belastingen

450/3

55

55

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

.............................

.............................

Overige schulden

47/48

17.709.060

13.811.910

Overlopende rekeningen

492/3

389.283

192.324

TOTAAL VAN DE PASSIVA

10/49

18.456.862

14.570.667

First Software - VKT-kap2023 - 6 / 15

Nr.

0423.771.620

VKT-kap 4

RESULTATENREKENING

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

Brutomarge

(+)/(-)

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Omzet* ..............................................................................

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen* .............................................................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in

uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen

(terugnemingen)

(+)/(-)

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen

(bestedingen en terugnemingen)

(+)/(-)

Andere bedrijfskosten

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)

Niet-recurrente bedrijfskosten ...............................................

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

(+)/(-)

Financiële opbrengsten

Recurrente financiële opbrengsten

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies

Niet-recurrente financiële opbrengsten

Financiële kosten

Recurrente financiële kosten

Niet-recurrente financiële kosten

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

(+)/(-)

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

Belastingen op het resultaat

(+)/(-)

Winst (Verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

Overboeking naar de belastingvrije reserves

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

Toel. Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

9900

907.482

3.544.129

76A

.............................

1.596.776

70

984.524

2.271.443

60/61

84.146

341.305

62

.............................

.............................

630

719.665

1.452.828

631/4

.............................

.............................

635/8

.............................

.............................

640/8

16.730

28.238

649

.............................

.............................

66A

.............................

.............................

9901

171.087

2.063.063

6.4

75/76B

.............................

36.435

75

.............................

36.435

753

.............................

.............................

76B

.............................

.............................

6.4

65/66B

331.052

2.141.954

65

331.052

554.454

66B

.............................

1.587.500

9903

-159.965

-42.456

780

.............................

.............................

680

.............................

.............................

67/77

42.694

55

9904

-202.659

-42.511

789

.............................

23.790

689

.............................

.............................

9905

-202.659

-18.721

* Facultatieve vermelding.

First Software - VKT-kap2023 - 7 / 15

Nr.

0423.771.620

VKT-kap 5

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies)

(+)/(-)

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

(+)/(-)

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

aan de inbreng

aan de wettelijke reserve

aan de overige reserves

Over te dragen winst (verlies)

(+)/(-)

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Vergoeding van de inbreng

Bestuurders of zaakvoerders

Werknemers

Andere rechthebbenden

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

9906

-221.380

-18.721

(9905)

-202.659

-18.721

14P

-18.721

.............................

791/2

.............................

578.441

691/2

.............................

.............................

691

.............................

.............................

6920

.............................

.............................

6921

.............................

.............................

(14)

-221.380

-18.721

794

.............................

.............................

694/7

.............................

578.441

694

.............................

578.441

695

.............................

.............................

696

.............................

.............................

697

.............................

.............................

First Software - VKT-kap2023 - 8 / 15

Nr.

0423.771.620

VKT-kap 6.1.2

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

........

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

........

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

8199P

xxxxxxxxxxxxxxx

36.536.471

8169

29.310

8179

........................

8189

........................

8199

36.565.781

8259P

xxxxxxxxxxxxxxx

........................

8219

........................

8229

........................

8239

........................

8249

........................

8259

........................

8329P

xxxxxxxxxxxxxxx

22.747.587

8279

719.665

8289

........................

8299

........................

8309

........................

8319

........................

8329

23.467.252

(22/27)

13.098.530

First Software - VKT-kap2023 - 9 / 15

Nr.

0423.771.620

VKT-kap 6.4

RESULTATEN

PERSONEEL

Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ................

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF

UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Niet-recurrenteopbrengsten ............................................................................

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ...............................................................

Niet-recurrente financiële opbrengsten ...........................................................

Niet-recurrentekosten ......................................................................................

Niet-recurrente bedrijfskosten .........................................................................

Niet-recurrente financiële kosten ....................................................................

FINANCIËLE RESULTATEN

Geactiveerde interesten ....................................................................................

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

9087

.............................

76

1.596.776

(76A)

1.596.776

(76B)

.............................

66

1.587.500

(66A)

.............................

(66B)

1.587.500

6502

.............................

First Software - VKT-kap2023 - 10 / 15

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

Aedifica SA published this content on 04 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 April 2024 04:19:01 UTC.