1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. Nederland
 4. Euronext Amsterdam
 5. Aalberts NV
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    AALB   NL0000852564

AALBERTS NV

(AALB)
  Rapport
Real Time Euronext Amsterdam  -  17:35 08-08-2022
40.45 EUR   +0.90%
29/07Berenberg verhoogt koersdoel Aalberts
AM
27/07AEX hoger in aanloop naar rentebesluit Fed
AM
22/07AEX stijgt in week historische renteverhoging ECB
AM
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingsAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAanbevelingen van analistenAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Aalberts : Draft minutes General Meeting 27 May 2021 (Dutch)

09/07/2021

algemene vergadering

Notulen

van de algemene vergadering van aandeelhouders van Aalberts N.V., gevestigd te Utrecht, hierna ook 'de vennootschap', gehouden op 27 mei 2021 om 11.00 uur bij Aalberts N.V., Stadsplateau 18 te Utrecht

Uit de presentielijst blijkt dat ter (virtuele) vergadering vertegenwoordigd zijn:

 1. houders van gewone aandelen en prioriteitsaandelen die tezamen 110.580.502 stemmen vertegenwoordigen - waarvan 400 uit prioriteitsaandelen - tezamen recht hebbende op het uitbrengen van evenzoveel stemmen (82,52% van het geplaatste stemgerechtigde aandelenkapitaal);
 2. de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voltallige Directie van Aalberts N.V.

1. Opening

De voorzitter (de heer Van Pernis) opent de vergadering om 11.00 uur. Hij deelt mee dat men voor de tweede keer gebruik moet maken van de wet COVID-19, waardoor de vergadering virtueel gehouden wordt. Hij spreekt de hoop uit elkaar volgend jaar wel fysiek te kunnen ontmoeten.

De voorzitter heeft de volgende huishoudelijke mededelingen:

 • Vanwege COVID-19 is de voorzitter het enige lid van de Raad van Commissarissen dat fysiek aanwezig is ter vergadering. De Directie is wel volledig vertegenwoordigd. De overige commissarissen, evenals de accountant de heer M. (Marcel) van Leeuwen en de nieuw te benoemen commissaris, mevrouw L. (Lieve) Declercq nemen virtueel deel.
 • Tot 24 mei 2021 11.00 uur konden vragen worden ingediend op de agendapunten. Deze zullen bij het betreffende agendapunt beantwoord worden. Daarna worden de vragen en antwoorden via de notulen op de website geplaatst.
 • Met de chatfunctie kunnen aandeelhouders ter vergadering nog vervolg- en andere vragen stellen.

De voorzitter verzoekt mevrouw Zuidema op te treden als secretaris en de notulen van de vergadering te houden. Voorts stelt de voorzitter vast dat aandeelhouders vanaf 15 april 2021 zijn opgeroepen virtueel deel te nemen aan deze vergadering en hun stem elektronisch uit te brengen.

2. Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2020

De voorzitter merkt op dat het bestuursverslag vanaf 15 april 2021 ter inzage heeft gelegen ten kantore van de vennootschap en bij ABN AMRO in Amsterdam. De jaarrekening is opgemaakt door de Directie, en inmiddels door alle leden van Directie en Raad van Commissarissen ondertekend.

De voorzitter geeft eerst zelf een toelichting op het bestuursverslag 2020, en met name op dat van de Raad van Commissarissen (pagina 50 tot en met 57). Hij constateert dat het een uitdagend jaar voor Aalberts is geweest. Na een goed eerste kwartaal sloeg de pandemie toe. De Directie heeft zeer snel gehandeld en een plan met verschillende scenario's ontwikkeld, terwijl het verloop van de crisis moeilijk in te schatten viel. De aandacht ging in de eerste plaats uit naar de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, hetgeen resulteerde in een beperkt

algemene vergadering van aandeelhouders 27 mei 2021 1 / 15

aantal COVID-19 besmettingen. Door het businessmodel en de cultuur van de onderneming was het mogelijk snel te anticiperen op de veranderende omstandigheden. De Raad van Commissarissen en Directie onderhielden intensief contact. Het op de Capital Markets Day in december 2019 gepresenteerde plan 'focused acceleration' werd versneld. Sommige investeringen werden afgeremd. De resultaten stonden het hele jaar door onder druk, maar mede door de ingrepen keerde de groei terug in de twee laatste kwartalen. Het merk Aalberts werd sterker gekoppeld aan de activiteiten van de onderneming, en wordt steeds beter her- en erkend in de markt. Aalberts werd daardoor ook aantrekkelijker als werkgever. De Raad van Commissarissen kon worden uitgebreid met mevrouw A. (Annette) Rinck. Zij voegt veel kennis toe aan de aspecten marketing en digitale technologieën.

Tot slot spreekt de voorzitter zijn dank uit aan alle medewerkers en het management van Aalberts en complimenteert hen met de bereikte resultaten. Voorts dankt hij zijn collega's in de Raad van Commissarissen voor hun inbreng en de samenwerking. Mevrouw M. (Marjan) Oudeman, vicevoorzitter en voorzitter van de Audit Commissie neemt vandaag afscheid. De voorzitter is haar erkentelijk voor de vier jaar dat zij deel uitmaakte van de Raad. Hij wenst haar veel succes in haar andere rollen en die in de raad van commissarissen bij KLM.

CEO de heer Pelsma geeft een toelichting op het bestuursverslag 2020. Ook hij benadrukt dat 2020 een speciaal en intens jaar was. Na een goede start in de eerste drie maanden, werden we geconfronteerd met de effecten van de COVID-19 pandemie. Toen de eerste signalen uit Noord- Italië vrij alarmerend waren, zijn er meteen preventieve maatregelen getroffen om medewerkers en processen te beschermen in locaties wereldwijd. Dit betrof een preventieve actie door de kennis te delen die in Italië was opgedaan. Er is direct gefocust op cash flow management en kostenreductie. De investeringen en innovaties liepen zoveel mogelijk door om de schade te beperken. Waar sprake was van capaciteitsuitbreiding zijn investeringen uitgesteld. Er is niets gereduceerd in de R&D- en innovatie inspanningen. Het actieplan om tot een beter en sterker Aalberts te komen, zoals gepresenteerd in december 2019, is versneld, wat heeft geleid tot een strategische herstructurering. De diversiteit in technologieën, leidende marktposities, wereldwijde spreiding en het sterke lokale ondernemerschap, gecombineerd met daadkrachtige besluitvorming hebben Aalberts door het moeilijke jaar heen geholpen. Het aantal besmettingen is redelijk beperkt gebleven. De heer Pelsma betuigt zijn medeleven aan de Aalberts medewerkers en hun families die getroffen zijn. Hij complimenteert de medewerkers met het openhouden van de locaties en het voortzetten van de operaties zodat de leveringen aan klanten wereldwijd door konden gaan.

De heer Pelsma loopt vervolgens het jaar door aan de hand van een aantal sheets.

De essentie van Aalberts wordt gevormd door:

 1. Mission-criticaltechnologies
 1. Continu verbeteren (goed is nooit goed genoeg) o Het delen van kennis

Gedurende, maar ook na de COVID-19 pandemie is Aalberts genoodzaakt op veranderingen in te spelen. Kennis delen via netwerken speelt daarbij een belangrijke rol. Refererend aan het Aalberts playbook is dit een continu proces van verbeteren, waarbij bedrijven op de juiste manier aangestuurd moeten worden, het portfolio geoptimaliseerd en cashflow gegenereerd, wat vervolgens door gedisciplineerde kapitaal allocatie leidt tot een verbeterde waarde-creatie. Hoewel het trackrecord van 2015 naar 2020 enigszins afgevlakt is, zal dit naar verwachting weer gaan verbeteren.

De heer Pelsma geeft een overzicht vanaf 2010 tot 2020 van de winst per aandeel, het dividend, de ROICE en lange termijn aandeelhouders. Ondanks een minder goed jaar onder invloed van de pandemie is er een ROICE (Return On Incremental Capital Employed) van 10% gerealiseerd, en een hoger dividend uitgekeerd ten opzichte van 2015, te weten EUR 0,60. Dit zal zich naar verwachting verder herstellen in 2021.

algemene vergadering van aandeelhouders 27 mei 2021 2 / 15

De Aalberts cultuur is cruciaal voor het succes, namelijk 'winnen met mensen'. De heer Pelsma vertrouwt erop dat de doelen die voor de periode 2018 tot 2022 zijn gesteld nog steeds gehaald kunnen worden. De innovatie-gedreven groei is het afgelopen jaar niet gestopt, terwijl de investeringen in R&D zijn toegenomen en er meer engineers zijn aangenomen. Voor Nederland alleen worden nog minstens 76 engineers gezocht. Aalberts neemt haar verantwoordelijkheid qua duurzaam ondernemerschap, de omzet was in 2020 voor 65% gelinkt aan de Sustainable Development Goals

Aalberts hoogtepunten

 1. beperkt aantal COVID-19 besmettingen
 1. omzet EUR 2,61 miljard met organische krimp van 7,0 %
 1. orderboek per einde jaar 9,3% hoger dan het jaar daarvoor
 1. EBITA EUR 283 miljoen of 10,8 % (voor strategische herstructureringskosten) o nettowinst 200 miljoen (per aandeel EUR 1,81)
  o sterke vrije kasstroom van EUR 339 miljoen
  o netto schuld gereduceerd met 24% tot EUR 444 miljoen o investeringen van EUR 95 miljoen

De investeringen zijn niet stopgezet, maar sommige enigszins uitgesteld, wat achteraf een goede beslissing bleek. De structuur is versimpeld en veel overhead gereduceerd, wat leidde tot éénmalige strategische herstructureringskosten van EUR 51 miljoen, met een jaarlijks EBITA- voordeel van EUR 50 miljoen, wat gedeeltelijk in 2020 en met name in 2021 in de boeken komt.

Overzicht eindmarkten

De heer Pelsma geeft de volgende toelichting op de percentages: bij duurzame gebouwen is een goed herstel te zien, met een record orderboek per jaareinde. Dit geldt ook voor Semicon dat het gehele jaar goed heeft gepresteerd. Ook duurzaam transport, waar in Q2 veel vertraging werd ondervonden, onder andere door fabriekssluitingen van klanten, heeft zich snel hersteld. Vanaf eind mei kwamen er weer orders binnen. Deze markt lag sinds zomer 2018 al op een lager niveau. Industrie is project-gedreven en loopt daardoor altijd wat langer door, maar in Q3 werd het daar ook moeilijker. Een verder herstel is voorzien in de tweede helft van 2021. De afdeling dispense systemen vormt een uitzondering, want deze business werd heel 2020 behoorlijk geraakt, maar dit vormt slechts een klein percentage van het totaal. Bovendien is ook hier een klein herstel te zien.

Operational excellence

Het bedrijf werd meer geclusterd en de operationele processen versimpeld. Er zijn veel groepsfuncties terug naar het hoofdkantoor gebracht voor een strakkere organisatie. En er is een groot project gestart om het werkkapitaal structureel te reduceren. Verder is het portfolio geoptimaliseerd en zijn de governance netwerken versterkt. Er is een nieuw netwerk 'mens en cultuur' opgestart om bedrijfspaspoort, huisstijl- en cultuur samen te brengen, in combinatie met talent en personeelsontwikkeling. Vanwege de bewezen effectiviteit wordt het 'Aalberts DNA' meer en beter verspreid over alle locaties. De aansturing wordt centraler geregeld, om de integriteit te bewaken. In Q2 van 2021 lopen de eerste pilots waarbij zaken integraal aangepakt worden. Aangezien Aalberts er sterk voorstaat, wordt dan ook een dividend van EUR 0,60 per aandeel voorgesteld over 2020. De heer Pelsma dankt Aalberts' klanten, medewerkers en aandeelhouders voor hun loyaliteit, geduld, vertrouwen en ondersteuning gedurende de moeilijke periode. Vervolgens wordt met een filmpje de gerealiseerde voortgang van Aalberts in het uitdagende COVID-19 jaar 2020 aanschouwelijk gemaakt.

3. Jaarrekening 2020

CFO de heer Monincx licht de cijfers toe van de jaarrekening 2020 over het afgelopen COVID- 19 jaar. De omzet-brug toont de aansluiting van EUR 2,841 miljard uit 2019 met EURO 2,610 miljard in 2020, wat een afname is van EUR 231 miljoen. Er is sprake van een positieve bijdrage van de acquisities in 2019 (EUR 18,5 miljoen), een afname door desinvesteringen in 2019 en

algemene vergadering van aandeelhouders 27 mei 2021 3 / 15

portfolio rationalisaties in 2020 (EUR 26,1 miljoen), een negatief koers-effect in 2020, met name veroorzaakt door de US-dollar, Russische roebel, Poolse zloty en Engelse pond (EUR 31,9 miljoen), wat resulteert in een organische krimp van 7% (EUR 191,4 miljoen). In de eerste helft van 2020 was nog sprake van een organische krimp van 11,1%, in de tweede helft was de organische krimp 2,5%.

De EBITA-brug loopt van EUR 362,6 miljoen in 2019 naar EUR 282,5 miljoen in 2020 vóór de herstructureringskosten (ruim EUR 51 miljoen). Acquisities in 2019 gaven een positieve bijdrage (EUR 2,9 miljoen), desinvesteringen zorgden voor een negatieve bijdrage (EUR 1,4 miljoen), plus een negatief koers-effect (EUR 3,2 miljoen), wat resulteerde in een organische EBITA-krimp (EUR 78,4 miljoen). In de eerste helft van 2020 bedroeg het EBITA-percentage 9,5%, en in de tweede helft 12,2%, wat voor het volle jaar 10,8% betekende.

Bij de verkorte geconsolideerde resultatenrekening valt de solide en sterke performance op. Ondanks de lagere omzet is er toch een goede winstgevendheid gerealiseerd (EUR 282,5 miljoen). De ETR (effective tax rate) ligt met 24,4% in lijn met de verwachting van tussen de 24% en 25%. De nettowinst bedroeg EUR 199,6 miljoen, vóór de strategische herstructureringskosten. En dat resulteert in een EPS voor amortisatie van EUR 1,81 versus EUR 2,42 in 2019.

Op de verkorte geconcolideerde balans is een sterke afname van de netto schuld te zien. Eind 2019 was al een voorraadafbouwprogramma gestart om in de resterende jaren van de strategisch periode tot 2022 de voorraad met EUR 100-150 miljoen te verlagen, berekend in dagen. Dat programma is gedurende 2020 verder doorgevoerd wat sterk bijdroeg aan de daling van de netto schuld. Het werkkapitaal is in dagen verbeterd van 61 naar 55. Dit heeft mede geleid tot een lagere capital employed en een sterke solvabiliteit van 55,5% versus 53% eind 2019. De ROCE is vanwege het lage resultaat gedaald naar 12,5%.

Het geconsolideerde cashflow overzicht toont dat de lagere EBITDA over 2020 (EUR 114,1 miljoen lager), is gecompenseerd door een structurele verbetering van werkkapitaal en voorzichtiger om te gaan met investeringen. Dat leidde tot een verbeterde free cashflow van EUR 338,7 miljoen, dat is EUR 26,6 miljoen hoger dan 2019. Er zijn geen acquisities gedaan, wat bijdroeg aan een lagere netto schuld. Er is dus sprake van een solide cashflow performance.

Wat betreft omzet hebben de onderdelen Installation Technology en Climate Technology minder gepresteerd dan vorig jaar, al is het procentueel beperkt gebleven door een sterk herstel vanaf juni. Material Technology is harder geraakt en later hersteld dan de gebouwenmarkten. De slechts geringe afname van 5% bij Industrial Technology, ondanks de sterk geraakte industriële niches en dispensesystemen, toont de goede compensatie door de Semicon- activiteiten, waar sprake was van sterke groei in heel 2020. De CAPEX-uitgaven zijn zoals gezegd afgeremd tot EUR 95,3 miljoen t.o.v. EUR 148 miljoen in 2019.

Bij de EBITA-verdeling per segment is een afname te zien van Material Technology, waarbij het EBITA toch nog 8,5% bedroeg. Bij Installation Technology en Climate Technology wist Aalberts de schade te beperken, waarbij laatstgenoemde zelfs een gelijk EBITA % als in 2019 wist te realiseren. Bij Industrial Technology heeft het latere herstel van de industriële markten impact gehad, ondanks de compensatie door Semicon dat een sterk jaar achter de rug heeft.

Voor de hoogte van het dividend wordt EUR 0,60 per gewoon aandeel voorgesteld in vergelijking met EUR 0,80 cent in 2019. Dit betreft hetzelfde percentage (EUR 0,60 op EUR 1,81) als in 2019 (EUR 0,80 op EUR 2,42). Omdat Aalberts tijdig maatregelen heeft genomen, kon het dividend van EUR 0,80 van 2019 toch verantwoord uitgekeerd worden in 2020, ondanks corona.

Eerste trimester 2021

De heer Pelsma geeft een toelichting op de eerste 4 maanden van 2021. Vergeleken met 2020 werd een organische omzetgroei van 15% gerealiseerd. Ten opzichte van eind december 2020

algemene vergadering van aandeelhouders 27 mei 2021 4 / 15

is het orderboek verder gestegen en ligt eind april 30% hoger dan eind april 2020. Bij deze getallen dient opgemerkt te worden dat de eerste drie maanden van 2020 nog heel goed waren. De terugval kwam pas in april 2020.

Onze activiteiten in de markt voor duurzame gebouwen hebben goed gepresteerd in de eerste vier maanden van 2021. Vorig jaar werden veel voorraden afgebouwd en distributiekanalen gesloten, maar dat herstelde zich geleidelijk in het derde en vierde kwartaal. Bovendien zijn eindgebruikers gaan investeren in renovatie van woningen en appartementencomplexen en kwam de transitie op gang van gas naar alternatieve systemen, zoals het warmtepompsysteem. Verder krijgen de innovaties van de afgelopen vijf jaar meer tractie, gestimuleerd door overheidsprogramma's die de transitie naar energie besparende systemen verder versnellen. Aalberts profiteert van de situatie in Duitsland, waar olie-installaties worden vervangen.

De activiteiten in de semicon markt namen sterk toe, gedreven door lange termijn groeidrijvers. Aalberts staat aan de basis van de toenemende behoefte aan reken- en opslagcapaciteit. Ook in e-mobility is er vraag naar chips. Aalberts verwacht een sterke groei in deze activiteit in 2021 en de komende jaren. In Nederland zoekt het bedrijf 76 engineers, waarvan een groot deel voor deze technologie.

De activiteiten in duurzaam transport zijn eveneens groeiende, gedreven door een grote klantvraag en nieuwe technologieontwikkelingen om specificaties aan te kunnen. Aalberts bevindt zich midden in deze ontwikkelwereld voor nieuwe materialen en coatings. Na een diepe duikvlucht eind vorig jaar is aerospace surface treatment in Q1 herstellende, met name in producten voor de recurring business.

Tot slot laten onze activiteiten in de industriële nichemarkten een hoger orderboek zien en de heer Pelsma rekent op verder herstel in de tweede helft van dit jaar. Op dit moment zijn er geen grote problemen met schaarste aan ruwe grondstoffen, maar dit wordt iedere dag gevolgd. Dat men snel kan schakelen helpt enorm, en de lokale teams regelen dat goed met hun toeleveranciers.

In Q1 van 2021 zijn de business development- en innovation roadmaps geëvalueerd. Daar zijn veel goede projecten uit voortgekomen. Men wil dit in alle segmenten gaan uitbreiden. De heer Pelsma is ervan overtuigd dat Aalberts zich steeds verder zal verbeteren en versterken.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de heer Van Leeuwen van Deloitte, die de vergadering virtueel bijwoont.

De heer Van Leeuwen stelt zich voor als verantwoordelijke voor de controle van de jaarrekening van Aalberts over 2020. Het is het zesde jaar dat Aalberts door Deloitte wordt gecontroleerd. De heer Van Leeuwen doet dit voor het eerst, vanwege de verplichte rotatie van zijn collega na vijf jaar. Hij licht de audit over 2020 toe en beantwoordt daarna de vooraf gestelde vragen.

Bij de jaarrekening is op 24 februari 2021 een goedkeurende verklaring afgegeven, welke is opgenomen in het verslag. Gedurende het jaar is er geregeld contact geweest met de Audit Commissie. De effecten van COVID-19 zijn zorgvuldig bewaakt. Er werd al veel werk online uitgevoerd, maar men heeft in 2020 nog meer dan gewoonlijk op afstand gewerkt met Aalberts en de buitenlandse collega's. De materialiteit is verlaagd in verband met de effecten van COVID-19. De materialiteit in 2020 bedroeg EUR 13,5 miljoen, dat is EUR 2,5 miljoen lager dan in 2019. Naast de Nederlandse entiteiten heeft Aalberts veel buitenlandse locaties, en er is sprake van nauwe samenwerking met buitenlandse teams. Deloitte is accountant van de belangrijkste locaties waaronder de VS, Frankrijk, Duistland, Verenigd Koninkrijk en Nederland. De dossierbeoordelingen worden op afstand uitgevoerd. Op niet-gecontroleerde onderdelen worden vanuit de groep analysewerkzaamheden uitgevoerd. De uitgebreide groepsstructuur van Aalberts en de waardering van vaste activa blijven relevante onderwerpen. Deloitte hanteert een uitgebreide aanpak voor een internationale groep als Aalberts, met aandacht voor de lokale

algemene vergadering van aandeelhouders 27 mei 2021 5 / 15

Disclaimer

Aalberts Industries NV published this content on 09 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 July 2021 08:55:02 UTC.


© Publicnow 2021
Nieuws over AALBERTS NV
29/07Berenberg verhoogt koersdoel Aalberts
AM
27/07AEX hoger in aanloop naar rentebesluit Fed
AM
22/07AEX stijgt in week historische renteverhoging ECB
AM
22/07Jefferies verlaagt koersdoel Aalberts
AM
21/07Aalberts stelt gerust
AM
21/07ASMI schiet omhoog op groene beurs
AM
21/07Cijfers Aalberts iets beter dan verwacht
AM
21/07BEURS VAN AMSTERDAM : AEX vlak van start met ASMI aan kop
AM
21/07Sterke groei Aalberts
AM
21/07Resultaten Aalberts in de prik
AM
Meer nieuws
Analistenadviezen over AALBERTS NV
Meer adviezen
FinanciŽle cijfers
Omzet 2022 3 154 M 3 203 M -
Nettowinst (verlies) 2022 307 M 312 M -
Nettoschuld 2022 604 M 614 M -
Koers/winst-verhouding 2022 14,4x
Dividendrendement 2022 2,63%
Marktkapitalisatie 4 433 M 4 531 M -
Beurskap. / Omzet 2022 1,60x
Beurskap. / Omzet 2023 1,51x
Aantal werknemrs 14 402
Percentage vrij verhandelbaar 86,5%
Grafiek AALBERTS NV
Duur : Periode :
Aalberts NV : Grafische technische analyse Aalberts NV | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse AALBERTS NV
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsBullishdalerdaler
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Kopen
Aantal analisten 5
Laatste slotkoers 40,09 €
Gemiddelde koersdoel 54,25 €
Spread / Gemiddelde doel 35,3%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Wiebe Arnold Pelsma Chief Executive Officer
Arno Monincx Chief Financial Officer
Martin C. J. van Pernis Chairman-Supervisory Board
Jan van der Zouw Independent Member-Supervisory Board
Piet Veenema Independent Member-Supervisory Board
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
AALBERTS NV-31.19%4 502
ATLAS COPCO AB-26.85%52 627
PARKER-HANNIFIN CORPORATION-7.95%37 590
FANUC CORPORATION-6.03%32 369
FORTIVE CORPORATION-14.44%23 210
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.-39.43%21 969