Bristol-Myers Squibb Company en 2seventy bio, Inc. hebben aangekondigd dat op 4 april 2024 de U.S. Food and Drug Administration (FDA) Abecma®(idecabtagene vicleucel; ide-cel) heeft goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met recidief of refractair multipel myeloom na twee of meer voorafgaande therapielijnen, waaronder een immunomodulerend middel (IMiD), een proteasoomremmer (PI) en een anti-CD38 monoklonaal antilichaam, gebaseerd op de resultaten van de KarMMa-3 studie. Deze goedkeuring breidt de indicatie van Abecma uit, waardoor het beschikbaar komt in eerdere lijnen voor patiënten die zijn teruggevallen of refractair zijn geworden na blootstelling aan deze drie hoofdklassen van behandeling (triple-class blootstelling), na twee eerdere lijnen van therapie. Abecma wordt toegediend als een eenmalige infusie, met een nieuw aanbevolen dosisbereik van 300 tot 510 x 106 CAR-positieve T-cellen.

Zie de sectie Belangrijke veiligheidsinformatie hieronder, inclusief Boxed WARNINGS voor Abecma met betrekking tot cytokinevrijgavesyndroom, neurologische toxiciteiten, hemofagocytische lymfohistiocytose/macrofaagactiveringssyndroom, langdurige cytopenie en secundaire hematologische maligniteiten. Ondanks de vooruitgang in de behandeling blijft multipel myeloom een ongeneeslijke ziekte die gekenmerkt wordt door periodes van remissie en terugval. In de eerste behandelingslijnen worden vaak regimes bestaande uit combinaties van IMiD's, PI's en anti-CD38 monoklonale antilichamen gebruikt om de ziekte te helpen beheersen.

Helaas hervallen veel patiënten en/of worden ze refractair voor deze therapieklassen, waardoor meer patiënten eerder in hun behandeltraject aan triple-class worden blootgesteld. Er zijn beperkte opties voor deze patiënten, en multiple myeloom dat aan triple-class blootgesteld is, wordt geassocieerd met slechte resultaten en een mediane progressievrije overleving (PFS) van drie tot vijf maanden. In deze patiëntenpopulatie met een grote onvervulde behoefte, heeft Abecma klinisch zinvolle en statistisch significante verbeteringen in PFS aangetoond (95% CI: 13,3 maanden vs. 4,4 maanden [HR: 0,5]).

4,4 maanden [HR: 0,49; p < 0,0001]). Bovendien vertoonde Abecma een bewezen veiligheidsprofiel met voornamelijk laaggradig cytokine-afgiftesyndroom en neurotoxiciteit. Er werden geen gevallen van Parkinsonisme gerapporteerd in de studie.

Om deze goedkeuring en toekomstige uitbreidingen te ondersteunen, heeft Bristol Myers Squibb voortdurend geïnvesteerd om de productiecapaciteit te verhogen en heeft een consistent hoog productie succespercentage van 94% voor Abecma in de commerciële setting laten zien. Abecma werd onlangs goedgekeurd in Japan, Zwitserland en de Europese Unie voor volwassen patiënten met triple-class blootgesteld recidief en/of refractair multipel myeloom na twee eerdere lijnen van therapie, waardoor het wereldwijd de enige CAR T celtherapie is die beschikbaar is voor eerdere lijnen van therapie voor patiënten met triple-class blootgesteld recidief en/of refractair multipel myeloom. Abecma is momenteel ook goedgekeurd in Groot-Brittannië en Israël voor volwassen patiënten met triple-class blootgesteld recidief en refractair multipel myeloom na drie of meer voorafgaande lijnen van therapie.

De KarMMa-3 studie is een cruciale, Fase 3, open-label, wereldwijde, gerandomiseerde, gecontroleerde studie die Abecma evalueert in vergelijking met standaard regimes bij patiënten met recidief en refractair multipel myeloom die twee tot vier eerdere behandelingslijnen hebben gekregen, waaronder een immunomodulerend middel, een proteasoomremmer en een anti-CD38 antilichaam, en refractair waren voor het laatste behandelingsregime, met 94% van de patiënten met ziekte refractair voor eerdere behandeling met daratumumab. KarMMa-3 is de enige Fase 3-studie die een CAR T-celtherapie evalueert in een patiëntenpopulatie die volledig bestaat uit aan triple-klasse blootgestelde patiënten met recidief en refractair multipel myeloom. Het patiëntgerichte ontwerp van de studie liet cross-over toe van standaard behandelingen naar Abecma bij bevestigde ziekteprogressie.

Op het moment van de definitieve progressievrije overleving (PFS) analyse, was meer dan de helft (56%) van de patiënten in de standaard regimes arm overgestapt om Abecma te ontvangen als een volgende therapie. In de studie werden 254 patiënten gerandomiseerd om Abecma te ontvangen en 132 werden gerandomiseerd om standaard regimes te ontvangen die bestonden uit combinaties van daratumumab, pomalidomide en dexamethason (DPd), daratumumab, bortezomib, en dexamethason (DVd), ixazomib, lenalidomide en dexamethason (IRd), carfilzomib en dexamethason (Kd) of elotuzumab, pomalidomide en dexamethason (EPd), gekozen op basis van hun meest recente behandelingsschema en naar goeddunken van de onderzoeker. In de Abecma-arm bestond de voorbehandeling uit leukaferese en optionele overbruggingstherapie.

De keuze om overbruggingstherapie te gebruiken was aan het oordeel van de onderzoeker.